Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-01122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-01122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ Ι - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27183
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Τσακαλώτος: Σε
ισχύ οι
περισσότερες
διατάξεις του
νόμου Κατσέλη
χαΤαρ μίΤΙΙΙ ο νόμος Κατσέλη a-
Την ΙΙΙ ΤΟ
(ΙΙΙ το
Τη; *ΙΙΙ
ΙΙΙ i.lS-
σεις που θα τις παρουσιάσουμε σύντομα,
για to πώς πρέπει
Τό το πρόβλημα-, υπουργός
()lKOVOFllK4iV
στη συνέντευξή τον στον ραδιοφωνική
Ι ΤΙΙθμό "Στο Κόχχινο“. Πρόσθεσε δε,
πως "όσοι είναι εντός του νόμοι Κατσέλη
Τις
VOlW KllV"ll A-
Στο 18,9% τον
Αύγουστο του 18
η ανεργία από
20,8 τον
προηγούμενο
χρόνο
ΣΤΟ τι)
TOV ΤΟΙ
2018, προηγούμενο μήνα,
με ιιι στοιχεία της Eliroslul
ποι
ΤΟΙ
(δεν για
Αύξηση των
πωλήσεων σε
λιανεμπόριο με
εξαίρεση
πολυκαταστήματα
και φαρμακευτικά
"λήσειον στο λιανικό εμπόριο της χώ
TOV ΙΠ
ο μόνον από τις ιπιμέρου; γατηγορίι;
υπήρξε αρνητικό
πρόσημο.
(5 , ) , EVl$l Oll-
Τρόφιμα- . otli
πνός (3,9%), ηλΙ 2
Πεντακόσιοι χιλιάδες νέοι
φορολογούμενοι με απλήρωτους
φόρους το Σεπτέμβρη
πό την αρχή του έτους.
τον Σεπτέμ-
Kltt_ α-
1λήρωτου; φόρους. Σν-
το σύνολο
TOV Σε-
των 7>38 δισ.
0Ιώ, έναντι 6,418 δισ.
οφ,ΙΙλέ;
ιττηχαν τον Σε-
δισ.
ΙΙΠόΤ(Ι
Ι ΤΟΥ
Αυξήθηκαν κατά μισό
ΤΟΥ ΟΙ ΌΙ.
ΙΙΙΙΙ5ΙΊ0.
ΛΙ". ΟΙ Τα 513 t*llT.
ΙΙΙλήρ«οτους 4όρωυ;.
Ι ( 3,092 δΙ0,
το
κιιι TOV
Σεπτέμβριο, ΙΙύξηαη ι1.1ι$
τ« των 102,644 δισ. o-
Π0ίΙΙ είχαν διαμορφωθεί τον Αύγουστο.
την ΠΟ-
ΤΟ
Δημόσιο :τοι δημοσιότητα η
νι ξάρτητη Δημοσίων ΕαόδΙΤ, (ΛΛ
ΔΕ) Και με τις
μεταδίδει το AM[lE,
Το ΙΊ;νολο νέων οφειλών. όσες δη-
Σεπτέμβριο παρατηρείται αύξηση
510.428 στον αριθμό των οφειλιτών του
Δημοσίου. οι οποίοι σε 4.312.395.
3.Μ]Ι.967
Το μιγΙΙλύτεψο ποσό τη; αύξησης
ληξιπρόθνσμων οψΙΙλΙΊΙΙ 4 Ι>φειλέτε;
Εν τω μεταξύ, διενχρινΙΤει η ΑΑ
πτέμβριο, οφειλΙΤΙΙΙ
ΈΞΙ 2
Κοινό μέτωπο των Νοτίων και Ανατολικών κρατών
της ΕΕ για υψηλότερα κονδύλια
Δξ*ΙΙέξΙ
η Σλοβακία, η Τσεχία, η ΙΙολωνίΙΙ,
η η Ιταλία. η Ελλάδα χ(ιι η
ΤΙΟν "Τα ΕΕ
ιιι φτωχότερα Ηράτη μέλη, μεταδίδει το
πρακτορείο ειδήσεων Ι)ΡΡ.
Σε κοινή διακήρυξη που υπογράφτηκε
Μη οι Ιή χώρες μέλη της
ΕΕ της ομάδας .ΦΙ10Ι της
ζητούν από την Ευριυταί κή Ε νιοιηι δΙΙ
Τανήσει τουλάχιστον το ίδιο ποοό ή χ<ιι
περισσότερα αχ ό,τι μέχρι τώρα. για την
αγροτική οικονομία και την υποστήριξη
χώρες της ΕΕ στη συνά
ντηιηι της ΜπρατιολάβΙΙ τους πρωθι
τους. οι Ι πόλοι.ιες οκτώ
χώρες, μεταξύ η η
γαλί« *ιιι η ΙΙΙΙλίΙΙ υψηλόβαθμους π-
ξιιομιιτούχους.
O πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Πέτερ
Πελεγκρίνι. μετά το τέλος της
νάν τησης τοπ Ι" χωρών της E,E. μελών ό-
τι φτωχότερα μέλη της Ε.Ε εί-
ΤΟΙ ; TtOV Τη; με-
το Brexjl, προκειμένου να διατηρηθείη
χρηματοδότηση για τη τη
στο σημερινό επίπεδο.
Στουρνάρας: Αναγκαία η ταχύτερη
επίλυση των ΚόΚΚΙνων δανείων
Την προχωρήσει ταχύτερα η εκχΙΙθάριση των δανείων που έχουν υπαχθεί
ο Της
ΤΩ TlOV
δΙΔΤΙΙΙ Ι 3
ντΙΙΙ στο εν λόγοι ΥΙΙΗξΙΠΙή;. ΜΙΣ ατοιχΙί(Ι τέλους ιι ΕξΙΙΙΙήνον 2018, υτο σύνολο των Χαρ-
το Ι 4.9% των μη Εξυπηρετούμενων τελεί η ,1ό καθεστώς για
το οτιι ΙΠξΥΙΙ-
ΤΟΙ VljllOl,

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο