Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-02122019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΈ Α. ΚΥΡΟΥ
(Ι9ΙΜ9%))
ΚΥΡΟΣ A. ΚΥΡΟΥ
(1918-1934)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑOΥΣΗΣ
(1997-2015)
2Δεκεμιβρίοι. 2019
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΆββαΚ0ύμ προφήτου. Θεοφίλου ό". Μυρόπης μάρΤ.
Σελήνη 6 ήμερών Ι Ανατολή ήλί0υ 7.23 — 5.Μ
ATlTKH. 5
5-13β,
Άρωμ. 41520
Έτος 1430v
Τιμή 1.50
Σέ άχαςτογράφητα ύδατα ή Έλλάς
χωρις έθνικές συντεταγμένες
Ούδέποτε καταθέσαμε χάρτες στόν ΟΗΕ άπό τό 1982 -Αγώνας δρόμου άπό τόν Πρωθυπουργό
ElNAl ή ή ΤΟΙ)"
τόν Τής
όριοθΙ.τήσειος Τήν όποίΙΙ προτείνει γιά Τήν
Λιβύη. Είναι ή πού
πρότασις -μία έκ πολλών- τής Ά γκί)-
ιχι:; άλλη
ΎΙ t 1414KOVitl της,
άκόμη
μνημονίου άμοιβαίΙΙς Κ(ΙΤΙΙν0ήπεως. ΤΙς
Υ,ΙΙΥπόν, οί ζώνες ι φΙλοκρηπϊδος (πού
ΦΤ(ΙΤΙΙΙ Εαυτή;) ΚΙ1ί AOZ (πού
κηρυχθεί)
Τώ V ΥξΙΤ"ΙΙΙζόΙΤΙον
ΚΙΙί Τώρα ή Τουρκία μία τέτοια
αύτή βεμΙίΙ1>ς έρχεται σέ άμεση άντί0Εση
τό δίκαιο,
Μέρισμα
Μητσοτάκη
σέ 200.000 νοικοκυριά
ΕΝΤΟΣ τής Εβδομάδος άναμένεττιι νά
άνιικοι τό τού με-
ρίσματος πού θά διανεμηθεί σέ
νοικοκυριά πρίν άπό τά Χριστούγεννα.
Τό βήμα ΤΟΠ Ι 3011
Τής N ό
Τόν
Μητσοτάκη , τό (κι
σέ ήτοι,
μας πού Τό
ρη Τρείς Oί
αύΤέ,ς: Oί Oί
άδύναμ0Ι
ΥΟΙς Oί μέ
μέλη ΑμεΑ. "Καλύψαμε τό δημοσιονο-
μικό κενό. Δημιουργήσαμε έπιπλέον δη-
δ έ Kkli Τά K 6XhTT1 Τά
της, τη v Τόν
Της άπό σΤΙΝΙΤΙΙΙΡ
τι Τής
περιοχή;..
Η Ελλάς όμως. ή όποία βασίζει τήνπΙ>-
λΙΤΙΚή Της
()νοί.; Δικαίου καί ύποτίθεται ότι προΝΙλ-
σημεία
Τήν
χώρητα λάθη πολιτικής. τά όποΙΙΙ κιιτά
τουλάχιστον
θέΤΚΙ σέ ,Ίά Τήν
Τής ΚΙ)ριαρχία:; της Τής
Άπό τήν ήμέμι πού όπεγράφη ή Σύμβα-
ΜοντέγΚ0 Μπαίυ γιά Τό Δίκαιο Τής
1982, ή
χωρήσει στήν παραμικρή Ενέργεια κατο-
Τών SlD“bV Τίς
δικαιούται.
Ι Ι Τουρκίαήπεναντάας —ή όποία δέν
ύπογράψί:ι άνωΤέρω Σύμβαση—
προβαίνει διαρκώς σέ κινήσεις διεκδική-
Κατά τό v
Oί ΜΠΙΙίΙ . ΤΟΙ*
Κάθε
ΙΙΠξΚφΚύΥξΙ, Τήν
Τακτική της τού «έπιτηδεί0ΙΙ". άν
προκειμένω.
Ι)ΙΙλάσσΙΙ.Ι μέ Τήν
ΚΙΙί Τά δρΙ0θξΤή
ΜΟΙΠOΙ λμάνΙΙΙ Φ.
t Τής
Π Ι:ρΙΟ
Τής Τής Ρό
60-1 . Σέ
ΙΙύΤές ή
ριοχή Κιιστελλορίζ0υ.
EV11Vtl ή
ΟύσΙΙΙσΤΙ
Τίς AOZ
Oί ζηλότυπα σέ Κάποια
()ησαν σέ διεθνείς όργιινισμούς. Τό σοβα-
Τής ΤΙIΚΤΙΚής
τού Μανώλη Κοττάκη
84
Γιά πρώτη καί τελευταία φορά!
O
»νέχειιΙ σελ. 2
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
MV Τής ΚομμισιηόΙ , Τήν
ΠΙΕΤΙ±λη ±Τό H
Άμύνης, ή ΥΙΙΙΤΤί-
άΤΤό Τό της
θίσ-η:πΙΙΙ Τής Τής
κάμερα ή Λάν-
Τήν βαλίτσα της Kaj Ή Τήν
της
Τό Τής Τό της.
ή έτοιμη.
ΈΙΏ
19 Τά
Ηττό Τήν πάλη
Τής τοι
6 μ ι-μοΙ.
διό-
τι Πάτησε Τό
σιά
"u1eri ,
Είδος,
στήν άρχή μιας έθνιΚής κρίσης. Συμ-
βαίνουν ήδη πράγματα άσυνήθιστα: άποχωρήσεις
Έλ\ήνων ύπουργών άπό έκδηλώσεις στήν Τουρκία.
άπειλές άπέλασης πρέσβεων , έκτακτες έπισκέψεμ;
τού ύπουργού Εξωτερικών σέ χώρες τής περιοχής,
άπαντήσεκ; στόν ΤOΟρκρ πρέσβυ διά
(άναπληρωτής σύμβουλος άσφαλείας). Oi καιροί
είναι ύποπτοι. Δέν είναι έποχή γιά διχόνοια Παρα-
τηρούμε όμι.ΙΚ; ότι ή άξιωματική Αντιπολίτευση πά-
ει "γυρεύοντας". Θάπαραθέσουμε Τίς άπόψεις της.
θά ύπενθΙ_ιμίσουμε μερικά πράγματα θά
θήσουμε νά μήν έπανέλθουμε. Γιά πρώτη καί
ταία φορά! Ο Τόπος έχει άνάγκη Τήν ένότητο. Πα-
ραθέτ0υμε άκ0λ0ύθ<ιχ: Τήν άνακοίνωση τού ΣΥΡΙ-
ΖΑ γιά Τά έλληνοτουρκικά:
προσφυγικές -με ροές πολ-
λαπλα0Ιάζονται ραγδαία έχουμε Φτάσει No-
έμβρΙ0.
— H ρητορική Τής Τουρκίας αρός Τίς ροές,
Τό ΑίγαΙ0 Τήν Κύπρο, γίνεται όλοένα πιό
έπιθετιΚή.
— Oί παραβιάσεις στό Αίγαί0 (πού δέν τέθηκαν
Τούρκο Πρόεδρο άπό Τόν Πρωθυπουργό κατά
Τή συνάντησή τους), έχουνχΤιιπήσει Κόκκινα
— Oί παράνομες τουρκιΚές έξορύξες στήν
ακή ΑΟ2
Νέος νόμος
γιά τίς πορείες
ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, πρόκειται νά κατατεθεί
μιιτήσκι τά4κΙΙΙύΙΙΕ 0 τής διιικχ πής πού;
δΙΙΙδη
Τής Ktl OVlKKST11Tl>S δ
Λεπτομέρειες στήνσελ. 4
ΠΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
— Τουρκία παράνομη
μέ Λιβύη γιά έλληνικές θαλάσσιες ζώνες.
— Ή Τουρκία παρουσιάζει γιά πρώτη φορά σιΙνΤξ-
Ταγμένες Τής ύφαλοκρηπίδας της μέ Τήν Αίγυπτα
Oi όποίες δέν συμβαδίζ0Ι.“, μέ Τό δίκαιο.
Κάποιος άπό Τήν
Ή συνάντηση τοι) Πρωθυπουργού μέ τόν Πρόε-
δρο Έρντογάν Τόν Σεπτέμβριο ήταν έπιτυχημένη;
H άπαράδεκτη στρατηγική πού άνεκοίνωσε ό
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. κατευνασμού Τής
Τουρκίας στό ΑίγαΓ0 Κυπριακό. μέ Τήν έληί-
ότι θά βοηθήσει ΤΤέΤυχε;
άπόλυτη άνάΥΚη νά ή ΠικΠ-
κή τού παθητικού παρατηρητή καί νά έπιστρέψξΙ ή
χώρα στήν ένεργηπκή έξα_ιτερική πολιτική σέ σχέση
μέ Τίς εύρωτουρκικές σχέσεις, Τό πλαίσιο εύρωπα-
ίΚών Κυρώσεων Kai Τόν ούσιαστικό διάλογο„.
Μέ Τήν αύΤονόητητταρατήρηση. ότι 0ύδείς
μέ Τήν στρατηγική τού κατευνασμού (τό ύπαι-
νίχθηΚε καί ό Αντώνης Σαμαρας στό συνέδριο TtlS
ΝΔ —έμεις στήν "Έστία" διατυπώσαμε Τίς
έπισημάνσες μας μετεκλογικώς μέ ττλείστες άφορ-
μές), Τό άληθές έρώτημα είναι τό έξης: Ποι« είναι
ό άληθινός έμπνευστής τού κατευνασμού καί
Συνέχεια 3
Άρχαίο πλοίο Τών Βίκινγκς
άνεκαλύφθη στήν Νορβηγία
ΕΠΕ ΛΩΣ τυχαίΙΙ ήταν ή άνακάλυψις ένό; άρχαί-
Κάτω πι ), ΙΙΙό σέ Τής
βηγίΙΙ,ς. -Εχοντιις έλεύ0ι:ρο ιρώνο οί άρχαι0λόγοι
πού Τήν περιοχή δ,ΤΙ
μεινε άπό τό ξύλινο πλοίο, δίπλΙΙ σέ μία παλαιά, πέ-
μέ β0ή0ξΙΙΙ
ής άναλύσκο»;.
Λεπτομέρειες 7
ΤΟΰ ΔημήΤ/)η Καπράνοι)
Οί ξένες Εταιρείες πού (κι ήθελαν νά συμ-
σέ διαγωνισμούς
καί έκμετάλλΕΙ>ση στήν ελ.ρύτι:ρη περιοχή,
άΠ0θ(ΙρρύνονΤΙΙΙ ΤΟΙ ); δίδΙ. ΤΙΙΙ ή S
Ι:ίΚόνΙΙ τού Ti εκ" Ι K" ί Τί τε—
μόλις 2018 βλέψεις Τής T014 KillS
KTli011311V Λιβύη. H Ελληνική
τούς
βλέψεις ΚΙ1ί
ΙΙύΤό Vli EVll
θημιι γιά Τήν Αθήνα, δε.δομέ .τηιότι άπό πέ-
ΚΙΙί .
VTi(lS ίδΙΙΙ τα-
ΚΤΙΚή Τής
προχωρήσουν
φή συμφωνίας.
στήν 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<ΥΟΧΙ»
λαθρο-εποικισμό
τού πρώην Πρωθυπουργού
(σελ 3)
Θαλάσσια σύνορα:
Διακίνηση
μεταναστών
Θεοδώρου K. Βάρδα*
0ΠΡΩΗΝπρωθυπουργόςΆλέξηςΤσΙ-
πρας δήλωσε: "Δέν ύπάρχουν θαλάσ-
σια σύνορα.. Ή δήλωση θεωρήθηκε
urbi at άνοικτή πρόσκληση πρ«
οίκονομικούς μετανάστες καί πρό-
σφυγεςγιά Τήν έλΕύθερη είσοδο στήν
χώρα μας, καί μέαω αύΤής στήν Εύρο>
παίκήΈνιωη. Ή όμολογία διά στόμα-
τος τού πρώην Πρωθυπουργού, της
άδυναμίας άποτροττής είσόδου μετα-
ναστών καί προσφύγων άπό θαλάσ-
Συνέχεια στήν 2
1974
ΤΟ ΠΕΡΙ
ΙΙΕΠΙΑΣ»
ΣΤΙΑυ
Τών οίκιών ήμιών έμιπιπραμιενων, ήμείς άδομεν
Τρέχει ή
Τ0ΰ
δίνου ή σέ δποιοδήποτε
Τής
Καί
κάτι ττΜ δέν κατα-
Τήν ζωή
&πό δέη
Τήν εα—
πόλης, στις δποΐ4
και Εκείνοι πού θεωρούν
Τήν
T" Εχα
τι, ΤΡφή
Τούς
Της.
ΌΧΙ. δέν dval δλοΙ Sl
Τέτοιοι Αλλά
μπορείς νά γνωρίζεις πώς
Τήν θέλησή
πού *ΠΟΙΟΙ hTl*
Τήν
σελ. 4

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο