Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-05112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΑΘΙΙΜΚΡΙΝΙΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΙΙΤΙΙ ΕΦΙΙΜΕΡΙΔΑ ΙΙΙ ΕΙΊΛΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ :
το
AVTl
ΤΕΡΠΟΣ
-YDO
τιμή ΣΟΚ
12,90
23511
Θα υπολογίζονται με
βάση τα πραγματικά
τετραγωνικά στο Ε9
ΤΩΝ πογ
ME ΑΥΊΆ ΤΩΝ
ΑΝΆΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ
Πρώτη δύναμη
η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
ΤΑ α ΣΥΝΔΥΑΣΜOΙ
TOY ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ M.
τοι]
ΤΟΥΣ
Ι ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
τι s
σ-ΤΟΙ_ΙΥ tVV
ΕΚ TOV
ΚΑΤΕΡΙΝ
ΤΙς
T235t039M3 &

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο