Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-06112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΑΘΙΙΜΕΡΙΝΙΙ
ΤΟΥ
ΟΤΟ
τιμή Σοκ
12,90
23511
ΑΝΕΞΑΡΤΙΙΤΙΙ ΕΦΙΙΜΕΡΙΔΑ ΙΙΙ ΕΙΊΛΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ :
Μπαίνει πλαφόν
για ηλεκτρονικές
συναλλαγές από το 2020
Νέες βελΤΙώσεις για Οφειλέτες
ΟΙ το τοι ΦΠΑ
πρώτη Οτο
ΜΙ η
των φοιτητών
9 10
tTO ΙΠΤΙ t"

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο