Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-06122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-06122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27186
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Χαμηλότερες τιμές στα
σούπερ μάρκετ
ανάμεσα σε πέντε
Χώρες σύμφωνα με
το ΙΕΛΚΑ
Σημαντικά χαμηλότερες παραμένουν
ΟΙ ΤΙΙΙέ; ΤΟΙ
περ της Ελλάδας οχέση μι το
αντίστοιχο Αγγλία, την Γαλλία,
Ισπανία την Πορτογαλία.
Το (Ί"Ι.τέρφΙOΙΙΙΙ αυτό απότα
αποτελέσματα εξα-
μηνιαία; έκθεσης του Ινστιτούτου
νας ΑΥΤΙ
(ΙΕΛΚΑ).
Σημειώνεται ότι η έρευνα 2
Ανησυχία
Λαγκάρντ για την
«οργή» στην Ε.Ε.
Η τοι
Νομισματικού Τ ΙΙΙΙΙίου Κριστίν
ντ την Τρίτη έ*Ηληση για την
ανανέωση της
φόβο έρχεται μια νέα
Την οι ιι-
θα της
εποχής" του καπιταλισμού, τον
190 αιώνα.
Κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη ί%Ι
βλΙ0θή ΑΙ1 τοι
στην η ε:ΤΙ7ΑφΙΙλή; ΔΝΤ
έγκληση να υπάρξει avawtlO
μένη πολυμερής συνεργασίΙΙ“, η οποί" θα
εγγυάται ότι τα οικονομικά οφέλη της
παγκοσμιοποίησης τα μοιράζονται όλοι
ΥΙ όχι μόνο ορισμένοι
Παρελθόν η
λιτότητα για την
Ευρώπη;
Ερευνα ιου CNBC για ια
οικονομικά των κρατών-
"Στην Ελλάδα, η χυΙΙέρνηση ήταν
TOV
τοι ; ΠΙΙ Τ"Τέ;. ποι, n
πρόγραμμα Ι"ήριξη;, η
θέλει *ιιι ΙΙΙΤή
ΤόΤΙΙΤΙΙ
το 2019
το ΙΙμιρΙ*ΙΙΊΗό "Την
χτρονΙ*ή έκδοση άρ-
3
θρο για τη λιτότητα πτην
Παγκόσμιο ρόλο για το ευρώ
διεκδικεί η Ε.Ε.
ενέργειας
με ξΙΙΠΙ-
301) δισεκατομμυρίων
ευρώ με μια ανοικτή
ανταγωνιστιχή εσωτερική (ι-
H τοι
ΤΟΙ
και τ0ι εμπορίου θα συμβά-
στη μείσκΙη
ΤΙς
Και "Την
προώθηση της ΙΙΙ τονομίΙΙς
τι" επιχειρή-
σημείιυσε ο
τηγ
ΚΙΙ"ΙέΤξ,
Επίσης, οι προτάσεις της
Επιτροπής έρχονται μι«
(Ι”ΤΙΙΙΕΤΙφΠΙΟξΙ
ρΙ)Τάσει; Την το v
ρόλοι " τον κατέθεσε,
σήμερα Τετάρτη) η Ευρωπαϊκή E-
πιτροιή, Ι όψΙΙ της Συνόδου Κορυφής
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
μομάδα.
έρθει η για το να ΙΙΥΙΙ
Πτύξει περαιτέρω τον παγκόσμιο ρόλο
TO ΙΙΥΤΙΚΙΙΤΟΤΤΡΙΟΙ
το οικονομικό "(ιι χρηματοπι
στοπι ρ.ό βάρος της ευρωζώνης". δήλωσε
Τετάρτη) σε ΙΊ νέντευξη Τύ-
τοι Βρυξέλλες, o αντιπρόεδρος της
ΥΙΙΙ το
Σιη χεχριμένΙΙ, πρόχιιται {ιιι
βουλίες ποοχιιμέτου να αυξηΗεί η χρήση
τοι
η ΊΙΙΙ ιριΙΙ"άθξΙΙΙ
την .ιαγ όσμΙΙΙ θέση του ΙΙΙΙΙρι
δολαρίου.
Στο πλαίσιο αυτό. η Επιτροπή εν έχρινε
ΥΙΙ1
ρη; χρήσης τοι
vit; χαι ΙΤΙ“.Ίύ.λαγές της ετέρ
ΥΙΙΙΙ;. "Η ΕΕ είναι ο ΙΙΙΥΙΙλΙήερος εισα
Ακόμη υψηλότερη φορολογία στην Ελλάδα
ΥΙΙΙ
ράδειγμΙΙ η ε.ΤΙΙΙετική εμπορική .ΤΙώ-ΙΤΙΚή
τοι Τραμ.1, ΗΗ πρι>Ιή0ηση τοι διεθνούς
τοι της
Ομιες ΟΙΎΙΙλλαγές *ιιι οικονομίΙΙ, Αυτό
μια οι
TO)V
νηγορούν ιιι"; στροφής προ;
πιο διαφοροποιημένο και πολυπολ.ι κό
ιη$οτημΙΙ 3
το
15
Στην 11.16 2007 το
η Ελλάδα σημείωσε τη
2
ΊΙΙλύτερη αύξηση φορολογ ι
ΣΤΟ Τον ΑΕΠ αυξήθηκαν
συνολικά φορολογιμά έσοδα της Ελλά-
το 2017 από το 2016,
με έκθεση τον ΟΟΣΑ Resenlle Statisties
Τετάρτη)
( Τη ΤΟ
τον ΟΟΣΑ, "Ι ΙΙορολΙΪΥΙΥά αυ
ξήθηκα . το 2017 στο τον ΑΕΠ από
φορολογικών εσόδων η Γαλλία
του ΑΕΠ), η Δανία (46%), το Βέλ
η Σουηδία (4-4%), το
χαμηλότερο είχαν το Μεξικό (Ι η
(24.9%).
ΙΙξΙ; ΤΟ 2016)
το Ισραήλ (1,4 ποσοστιαίες μο
οι (l „3 ΠΟΙΌ.
Ι ΤΙΙΙίε; ΤΟΙ έΚΤΙΙ*ΤOΙ
ρου ΙΠΙΙΊΙΠΙΙτριομό *Ιρδών
ΤΟ 19 ΤΙ;
τοι ΟΟΣΑ
Πειραματικό τεστ αίματος για την
ανίχνευση του καρκίνου σε 10 λεπτά
Επιστήμονες οτην Αυστραλία ανέπτυξαν ένα νέο τεστ το οποίο μπορεί να
το TO
απλό *ΙΙθολΙΧό τεστ, που τις στο Ι)ΝΑ "ό
υγιών δίνει ότι μέλλον θα είναι εφικτή η έγκαιρη
Τον ώστε κιιι οι θερωπείε; είναι 1 ιιι αποτελεσματικές.
Το τεστ δεν μπορεί προ; το να νΙποκφΙλΙή"εΙ ούτε ΝΟΙ0 Ι ημείΟ
του σώματος ο ούτι πόσο προχωρημένος νίνπι, όμως δίνει μια έγχαΙ,
ρη προειδοποίηση στους γιατρούς ΥΙ<Ι να ψάξουν το ζήτημα. Ιδί
ως για χαρκίνους του παγκρέατος ή των ΙΙΙ0ΗηΧ(όν. που δίνουν ελάχι
3
προειδοποιητικά σημάδι". Προτού οι όγκοι εξαπλωθούν. το νέο τεστ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο