Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-08112018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΝΑΤΟλΝ
8
ΝΟΕΜΒΡΙOΥ 2018
Καθημερινή εφημερίδα τοι) Νομού Λασιθίου Έτος Ιδρύσεως 1932
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική ww,wanatolttco T, Ι ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.439
251
ΠροκηρύΥθηκεμ
Αποκατάστασης στη Νεάπολη
Μίνι έκπληξη
Νέες γεωτρήσεις και μονάδες αφαλάτωσης
Θα γίνουν
κατεδαφίσεις
Το πρόγραμμα της ΔΕΥΑΑΝ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
αυθαιρέτων στη
Χρυσή, αλλά ΠΟΙΟς θα
βασική ζώνη από
σε ένα πωγραμμα
άθεση τοι
διάνοιξης
μεμειγμένου ΙΙΙ to νερό που
μεταφέρει τα άχρηστα
οηοί,α ο Δήμος
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
μέ0 ΙΙ
Η δΤΤΙθέμΜ1
υλικά;
για ά-
Το εγχείρημα με ης μα-
μεγάλο
προβλη-
εογοσίες ο εργολάβος
θ«. 300 ΙΙ
ΠΟΟΟ-
ΤΟΜ
ΤΙς
η ΔΕΥΑΆΝ. θα
Οι εκπαιδευτικοί
λαμβάνει η Δη.
μπα. θα φΙλ.
Ύδρευ
την
ψήφισαν για
(ΔΕΥΑΑΝ).
Τώ0 η
το θέμα
Τη
τους αιρετούς
Αγορά νερού
δημοτιω*
τα έργα
η έξη
Εφεδρεία η
στα Υπηρεσιακά
στο
με
A.AN
τοι
κοι
TOEg
Συμβούλια
με
τα αφαλάτωσης.
σότητες νερού
Σελίδες 12 "Ι 28
και η ΔΕΥΑΝΙ θα ονοοάζ€Ι
ποίησε κυρίως
Ο ΝΙΚΟ-
λεμβάΕΙ
Τής
από 31
Τον επόμενο μήνα θα
*άδας
οπό το φράγμα Αηασελ,έμη
της ΔΕΥΑΑΝ Μα.
η ποι_ι
ξεκινήσει η λειτουργία
ΤΙΟ Ι
από ΠΟ-
έχε Ι Ιος
στη. με
του νέου Παιδικού
αυτή
την
Της
νομή θα ηροκι»ε.
της Περιφέρειας Κρή
Σταθμού στο Δήμο
στις
η διοίκηση ΔΕΜΑΑΝ
αεις ης
ημερησίως)
Σητείας
από τρ
των αλ-
τοι τις ηοαότη.
καταλήγει
τες τις οποίες
νης Μ
aNovTa. Οπότε η
το TOEB
ΤΙς Τη
ΊΙΙ Τη
Όυ 2019
310-
έχε Ι Ο
μονάδας
θα Ε.Π.τρέψΕΙ Τη δι-
ΔΕΥΑΑΝ
στο
"Ί η ΔΕΥΑ.Α α
διάνοιξη
θα να μις
έκταση ηφίηου 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ι.κτεο
μονάδας
ΤΟ
Οι προσφορές μέχρι 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
θα γεώτς.ηση
ΝΟΜΟΥ ηΑΣΙΘΙOΥ Α.ε.
ΤΙς
ΠΑΤΚ)ΝΑΚΗΣ
για lasel αποτρίχωση
ΔΕΥ-
Τέλη
ΑΑΝ ρ ρ
2019 πι τη
€10787
Μισά ποδια+μασχαλες ΔΩΡΟ
2020
Η άκλη
μόνο 60 ευρώ
πρώτη φορά ουζηΊΙ"οι. το-
τμές
που υηοδεξει γοωλό
η ΔΕΥΑΑΝ δίπλα
Σύσφιξη με RF μόνο 30 ευρώ
στο
Μαργέλι
τοι Η
10% για μεσοθεραπεία
μία Ν ς-
της μονάδας ιιι στόκο
ώτρηαη
7.000- 8000
της γεώτρησης
Ν ε ΑΠ ΟΠ H ιερρπετρΑ
μερηαίως στρ
στη οτο
28410.32100 28420.93100
μιας
ται η δυνατότητα
και η ΔΕΥΑΑΝ προτε

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο