Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-08112018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-08112018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΈΜΒΡΙΟΥ 2018
Γραφείο Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ .K. 10564
email:dimone
ΑΙ>. ΦΥΛΛΟΥ 27167
τ„λ_ 210-3215692-688 FAX 210-3215877 τιμώ 0,60 ΕΥΡΩ
Στήριξη των
Κόμβος η Ελλάδα ως το 2030 σε
επενδύσεων σε
ερευνά, πράσινη
μεταφορές, τηλεπικοινωνίες
ενέργεια, γεωργία
στο ΚΠΣ 2020-27
και ενέργεια
Το μοντέλο που
του υπουργείου Οικονομίας
προσανατολισμένο οτην ενίσχυση
ΚΙΙΙ A ΗλίΙΙ;
έρευνα, ΊΙΙνοτομίΙΙ, πρά
ΙΊνη ενέργεια. ποιοτική γεωργία κ.α. θα
Ι”ΙΧΙΙΥΤΙίξΙ
ΙΙκηλουθηθΙί στο νέο 1λΙΙίΙΊ0 στήριξη;
ςΤΤΟ Πλ.ΙΙί-
τη; ΕΕ. γιο επταετία πον
Η"ΙΙΙ τώρΙΙ ουζήτηωη. Αυτό επεινήμα
νι ο Τύπου της
Επιτροπής. Μαργαρίτης Σχοινάς. ετη-
ΠΟΙ.
Τις ημέρες
ότι το πακέτο Γιούνχιρ,
επενδύσεις.
Τη
ύψους 355 δω.
Διφορούμενο το
3,
ο γραμ-
αποτέλεσμα στις
ματέ(.ις, τελευταία χρόνια.
η ΕλλάδΙΙ μιταιηηματίζεται
σε δραστήριο
διεθνή .Tltgti-
εκλογές των ΗΠΑ
γοντιι. x (1 ι ΊΙΙ
αναδΙΙΧΙ]Ιί. το 2030. αε
οι Δημ0κφΙΙΤικ0ί tov
διαμετακομιστιχό,
μΙΙΤΙΥό, μεταφορικό. τηλεπι-
Τη; ΤΟΝ οι
των Ίνδι;νιον. Επιπλέον θα
μοινυ)νΙΙΙΧό *ΙΙΙ Ι νερΥΙΙΙΙΚΙ”
ΡεπουμπλΙ*άνοι τον προέδρου των ΗΙΙΑ
n οτιι
Ντόναλντ Τραμπ διατήρησαν τον έλεγχο
κή για είναι ότι συνδυάζει ένα
ΙΙιρότηΤΙΙ "t ωυνδυαι:ιμό μι τη βελτίωση
ΣχετΙ>.4ά με Εμπόριο δύ-
τη; Γερουσίας οτις Ι”δΙάμιοις ι κλωγέ;
TlOV Της
που έγιναν φέτος ΙΙΙΙΑ.
t" *ιιι
VOVTlll "ΤΟ
"(l Και
Τί ΙτημΙΙΛΊΙ το αποτέλεσμα Η
*ΙΙΙ ΙΙ0φΙΙλώ;, ΤΙ
AVtli
βέργηση θα μπορεί πλέον ΥΙΙ περνάει νά
hVVllTliTllTll
vo κιιι Τη; Σε
ιιι *ιιι
μου; ή θα αντιμετωπίζει αδιέξοδο *ιιι θα
Τόσο
(ΙΙ.Τό ΤΟ η Ι-
tlOV Ι ΤΙΙ ΠλαίΙΊ0
επιδεινωθεί o Θ« έρθουν
δ ΙΙΙίΤξφη
Τη; ΚΟΙ
ο ι δηλώσει; του προ-
2
ΕΠΟΙ-
Klll Τη;
Τρ«μπ: Με τη νίχη των Δημοηρατι
χιών ατη Βουλή το." θα
Δυνατότητα για 10.000 προσλήψεις στο δημόσιο
ΆΙθ(Ινή
μια 1ψόΤΙ. ση μομφής 2
από τη συμφωνία Πολιτείας-Εκκλησίας
Εκρηκτική άνοδος
των εισαγωγών με
Τη τοι Δημοσίου για
το Ι : 1 (πο ΔημόΙΤΙ0, τοι
αντίΚτυΠΟ στο
δίνει τη επόμενΙΙ χρ όνια
ΙΟ.(ΙΜ προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων,
γιατρούς. χι:ΙΙ όποιες
v" S TVS η
εμπορικό ισοΖύγιο
προσλήψΙΙ; δημοσίων κατά
ΙΙολιτείας κιιι ο
2
ΧΙ;ριο λόγο για να ΧΙ1λύψ0ΙΊΙΙ φθ0Ιή
υπουργός Επικρατείας
Δημήτρη; ΤζΙΙ“ΙΗόπονλος,
39. I
Σχεδόν διπλάσια η προσφορά
ωτην ερώτηση που δέχθηΗΙ
ΤΟ ΤΟΙ Τη;
των πολιτιχών
κεφαλαίων έναντι της Ζήτησης στη
χώρας τον Εφέτος, η
Με τη αυτή απελευθερώνο
θέσεις δημοσίων υπαλλήλωνο,
δημοπρασία της ΕΓ ΕΔ
δήλωσε επί λέξει. εξηγώντας παρενθετΙ
Των
ότι οι κληρικοί δεν είναι
το
χψΙβ(ό; δημόσιοι υπάλληλοι. οιονεί
TO Των 812,5 "ΙΙΙ. ευρώ άντλησε το δημό0Ι0 τη δημο
δημόσιοι υπάλληλοι. ώμο);
Ειδικότερα. (ι στοιχεία της ΕΔ-
το
στο δημοσίο ν
TO ΤΟ ΠΟ-
ΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές
Και, επτιδή έχουμε
( ό 1,39 H
γές τα εξής:
v« ιιι
Ι % Πτην προηγούμενη δημοπρΙΙ0ίΙΙ.
Η συνολική αξία των fl-
θεσμούς πριν τη λήξη των μνημονίοι .
ΠηγήΑΠΕ.ΜΠΕ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο