Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-08112018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Αλλάζει ή Δεξιά
Σύναξ,ς Ι
Πέμπτη 8 ΝοεμΑ>ί0υΜ18 Αρ.θμ. 1420 Ι τιμή
Τού
Σελή“Ι Ι ήμΙρας Ι - 5.
"η, Ή" γιό Καί ή
Δήλωσις μετανοίας Τσίπρα
Καί ήδη
γιά Τήν ούδετεροθρησκεία
πήν b
της της
ή Δεξιά
Στήν όδΤ]ΥξϊΤΙΙΙ ή Έκκλησία
ΤΙς έ
ΑΝΕΚΡΟΥΣΕ
Φ"Ιό . . ή
οι ΤΟΙ)
μέν -
αύΤ*
λαών.
Τής
ώριή σέ
τής
ΣΥ-
Ό ΤράΙ“Ι μέ Τό
ΡΙΙ_4
στήν μ Τόν θρους
ΟΙ
Δη-
13
ΟΑ"ή
ση Τήν
τοι)
ΥΟΟ
μήν
Άπέτυχε Τό σχέδιο
Κόκκινο τείχος
πτώσεως τού Τράμπ
Τό άποτέλεσμα άποτρέπει Τήν διαδικασία καθαιρέσεώς του
ΙΙΙΙΕ
v μίξη. Τά
ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
ΗΓΙΑ ή
ΜωρκΙ
Τό τ ο«
νηφ.ί„ς 2"
ΟΙ Τήν
Τόν Τό
Τής
pui
ΠΙ.λόςι
αύξη.
« Καμπανάκι»
στήν Βουλή
ΥΙά Τό έΙΙΠΙ)ριΚό έλλειμμα
Τήν Μιαούλη
και
Τό διάβα
.KAMITANAKI. ή
άριάς«
153 "Ι
ό τ" Καί
θι ή Βωλή
Τής
7
Τής ήμέρας
Ό σπουδαίος Άλέκος Σακελλάριος
.4Υό
«Σύνταγμα
200
201.
ζωή
.ΙΔ0η
τού K
Τή9η
μοι
μιλ/Γ
«Ό άστισμός
Δ„ήτρη
τής Άριστεράς»
τοο
(σελ. 5)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο