Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-08112018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΛΙ-ΙΧΩ
ΚΩΔΙΚOΣ:1781
ΠΕΜΠΤΗ
8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΟΝΙΑ
J Ι ΙΙΙ Ι Ι
9 772529 029145
ΕΤΟΣ: 480
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
AP ΦΥΛΛΟΥ: 13752
Τ:2Ι03δΙ7700-2103δΙ7 716-2103817737 F:2103817331-21031H7281
Γιώργος Σταθάκης:
«ΧρισΤΙανόσΙ1ΙΙ0»
Δ ΙΙμόσι0
Περιουσία της Εκκλησίας
Η Συμφωνία Κράτους-
Στις 22 2013. EK-
Εκκλησίας επιλύει
στο η
του ΣΥ ΡΙΚΤάΙ )ς Κουράκης παρ.ουοί.
Της ΚΤΙΙ
ΟΠ) δΙΙΙΙ00ί0Ι
Τα ξΤΙΙΙμ ΑΙ ΠΟΟ
και ακόμα και
e ουστ«θεί και πριν από μια
ς Υ ιιι
από 6
δεν τ
της
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Σύννεφα σκιάζουν την δήθεν
«επερχόμενη συμφων ία»
μέρος
Εκκλησίας - Πολιτείας
Δέχομαι άνανδρες
επιθέσεις
ενδιαφέρον για
I t liOKONOS
την Παγκρήτια Ί μπεζα
ήδος , K. Ιερών:κος μ του
ΊΙΙ Τ“Ι
κι
o ΜΙ
από τις χθεσινές τόσο της μια
άλλης. ο
προ ς τ %
συμφωνία , άλ λο σι.ΙΙφΗ0 άΙΙ„.
ότι 8"
ήδη
Της ΓΙα„ρήτ,.
της
LYKTOS Α
ΙΙΙ τΤά
δημοοιοποίΙΙ0ΙΙ ΊΙΙ
Εκκλ ησίας - Κράτοι:ς.
24<0ρη Απεργία
μας το λ
από την ΑΔΕΔΥ
Vtl δΙόΤΙ
την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου
το κάνουμε γαζί. "Δεν θα καταλήξουμε
το llPtio, πώς θα οι λεπτομέρειες,
σε έ " το οποίο θα θέλονν οι
πιο ΤΙς το
Ιεράρχη
lloxtttia βρούΙ* λύση
αρχιερέων, αλλά τον λΙΙOΙ3 μιις, δεν θα
0ιιι, ο ιονιοε:
τίποτα. Δεν το
()λ0Ι τα
Τάξη 0c
. 14
ακολουθηθεί μια Το κρι;πο
O Ι&ος ότι «
μας Citllitl κάποιος κάτι. λέμε 8tw
ήτα v στη
το μεγάλο ΚΑ". F41Hs λέμε
ιπις τα Δεν κοροί8ειΙ0Ι. με τον
το
οτι
ΠοΙ. TiKO
Ι. Vlll. ,
όπως
OTOCS ltljtiS &όΤΙ ΙΙΙ. Τ0ί
KliOt ΟΙ
ΙΙΙ Τό το Δ εν
ι κοές nov έξΙΤ”0Ι, τον έχουν τη
ΚΙΡΙΙ.κ ov
Χώρος 20Ιφ
αν δεν καταλάξονμε σε ένα σημείο
ΤΙς
το v« μη μας
ΔΕΘ .
τι Ο
ό , ΤΙ θέλΙΙ ΚΙΜ Π
ΠΙ ΙΙΙ" . .

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο