Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-09102019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-09102019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΈΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27392
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Μίχαλος:
«Προϋπόθεση η
αύξηση
επενδύσεων για
ανάπτυξη
H αύξηση είναι a-
για να επιτευχθεί ο στόχος
της ανά τνξη; της τάξης τον το
2021), οι
14TlS το v
ο Της
χής ΕΥΙ“ΙΥης Επιμελητηρίων "(ιι του Εμπο-
Υ.ΙΙΙ Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθήνας, Κωνσταντίνος με a-
την ΤΟΙ
ο Μίχα-
λος προβλέψεις Υ.ΙΙΙ 3
Ευκαιρίες για την
Ελλάδα από το
Brexit χωρίς
συμφωνία
οι
επιχειρήσεις πιο *ιιι e-
υπωγράμμισε ο Γ.Γ. Εμπορί
OV ΚΠΙ
OTllV
το
σε με ΙΙπν*λλήνιο ΣΙίνδε
ι”ιι) ΊΙΙ το
με Τίτλο
l)eal Τη;
Διοίκησης επιχειρήσει"” ΥΙΙΙ την
περίπτωση αποχώρησης τον ΗΒ από Την
Μητσοτάκης: «Καταδίκη της
Τουρκίας για ΑΟΖ και Αιγαίο»
Οικονομία και ενέργεια στην της τριμερούς συνάντησης
TlOV
νομικών ενεργειακών σχέσεων Ελλά-
ΑΙΥΙ5ΠΤOΙ
("ιι;, *ΙΙΙ ο
ληνας Μητσο
EiVlll n Ι1ΠΙίδξΙξη Τη;
Ιδιαίτερη ΙΙναφορά ο Ελληνιι;
Κυπριακό χαι την προ
ΚΙΙΙ
Την ΙΙΛόλΙ ΤΊ ΥΙΙΙ
*ιιι βΙ4όσιμη λύση του Κυπριακού ,
στο πλαίσιο διζωνι
Χής ομοσπονδίας. σύμφωνα μι τις
αποφάσεις τον ΟΗΕ χωρίς
και εγγυήσεις,
ρητά τις έ-
Υ.νομες Τουρκίας
στην AOZ της Κύπρου που
σβάλλουν το διεθνές δίκαιο Υ.ΙΙΙ
καταδικάσαμε *ιιι την προκλητι-
κή (Π μπεριφ.ομ ά της (Πο Α
τρόσΗτσε. (ιιι « τιι θέΙΙΙΙΤΙΙ τι έ-
θεοε και ΙΠη συνάντηση που είχε
το περ<Ι0μέν0 Σάββατο με τον υ-
Μάνα Πομ.πέο. "αξίζει
οι δύο σαφείς Υ.ΙΙΙ
επίσημες Ι)έσεις του. τόσο υπέρ
της Ονικής ΙΙ0φά).ειας της Ελλά-
για ξ-
στη V
Σύμφ4“ΥΙΙ με τον ΕλληνΠ πρωθυπουρ-
τοι ; τρεις ηγέτες ΙΙ.ΤΙΙφ χόλη0(Ιν και οι
τι κιιι το η
ΙΙΧόμη μία έκνομη ενέργεια
(Πο οικόπεδο της χν,1ρΙΙΙ
Κής ΑΟΖ. "Βρισκόμαστε
ΕΕ
Ελληνικό: 7.000 θέσεις στον απόλυτο τουριστικό
προορισμό από την MGE - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
3
Πυρετώδεις
διαβουλεύσεις στις
Βρυξέλες για το
προσφυγικό
οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ
ΟΤΟ μ ξ
ΙΙΙό τα φλέγοντα θέματα ατζέντα
v« χαρΙΙ*τηριΤΙΤΙΙΙ μι σγο. τό να
αρθεί το αδιεξοδο ως προς την αναχατΙΙ
νομή των μεταναστών *ιιι προσΙΙΙί
γιο διασώζονΤΙΙΙ "Τη Μεσόγειο, ΗΤΙ
(Ιώς ΊΙ στις a-
κτέ; ΙΙ ΓευμιινίΙΙ, η
Γαλλία, η Ιταλία και η Μάλτα ΗΙΙτέλη
ξαν τον μήνα μια πρόταση
μηχανισμού ΙΙΊΙ*ΙΙτανομή; μι-
αυτών.
Χρειάζονται 3
το Ιδέα {ιιι
το πρώτο ο λοχληρωμέ ο τουριστικό
Ίγρότημα καζίνο llntegrated Resort
and - lRC)
η Mohegun Ι .ΔΙΙΙίημ and Eliterlain-
mellt ( MGE“) ιιι ΙΊ"ΊΙΥΙΙΙ ίΙΙ μι την
ΤΕΡΝΑ.
Το όπως αναφέρθηχι
στην παρουσίαση. αποτελείται από ένα
ας, συνεδριακό
στιιιτόρΙΙΙ, Η(ΙΙ ένας
κληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών Ι"έηλής
ποιότητας, Το έργο θα βοηθήσει
νήσει μια νέα εποχή τουρΙ(ΠΙ2ής
ξης χιιι ΙΙ ημιρίας ΥΙΙΙ την
Ελλάδα ολόχληρη την περιοχή. επισή
οι διοργανωτές.
Το εμβληματικό σχέδιο τοι κτιρίου εί-
Vlll βΙΙΙΙ ΤΟΙ δΙΙθν0Ι3; ΙΙρΧΙΤξ-
Η1ονιχού Steelman Par1ners,
που εξΙΙδι κεΙ ετΙΙΙ στον σχεδιασμό Υ(ΙΙ την
κατασκευή συγκροτημάτων lRC. Η έ,
μπνευση για το αρχιτεκτονικό σχέδιο προ-
ΤΟ
Τη; *ΙΙΙ ΙΙ.ΤΙ$ ΤΙ tlfhl-
αγάλματα και κτίρια. Ι>υμπεριλιιμ
βανομέγης της Ακρόπολη; χιιι Κα-
(jTl ΤΟΙ ΙΝ-
Vtl
ΙΙΠό
δοχειαγ.ό σινγγρ ότημα είπε Ω Μάριος Ko
ντομέργ.ος, πρόεδρο; διευθύνων
βουλος της Mohegan Gam-
illg
Πιθανή επανεμφάνιση του Ισλαμικού
Κράτους αν δεχτούν επίθεση οι
Κούρδοι στη Συρία
Ενδεχόμενη επέμβαση "Τη βορειοανατολική Συρία ενδέχεται
v" τοι με τοι ;
και τις ΣουρδΙ*έ; δυνάμεις, "ΙΙρά τη δέσμευση να ιμποδί0ΙΙ την
γάνωση της τζιχαντιστιχή; οργάνωση;.
TO ΤΙΙΙιρ ΑΙ2ό Τρίτη)
τι; προετοιμασίες μια στριπΙΙ“ΤΙΧή επιχείρηση εναντίον δυνάμεων στη βό-
ρεια Συρία.
ΜΙ" στρατιωτική επιχείρηση θα (Ι*Ι ψΙόαει μπχών εναντίον rov ΙΚ προειδο
οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF). στις ο.τοί€ς κυριαρχούν οι Κούρδοι
οι της 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο