Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-09122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-09122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 - ΚΥΡΙΑΚΙ-Ι 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27188
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Σε συγκινησιακή
ατμόσφαιρα η
αποχώρηση της
Μέρκελ από την
ηγεσία του CDU
μεγάλη ήταν μεγάλη
μου τιμή". Με αυτά ιιι λόγια εν
παφΙΙΤεΤαμένου χειροκροτήματος. η
Την Τη;
τοι
ΙΙΙΙτως (CDV).
Ενώπιον σννέδρ«ον. επίση-
μιογ προσκεκλημένων χαι 1600 δημοσιο-
Μνημόνιο συνεργασίας
στις κατασκευές από
ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και
ΣΤΕΑΤ
Μνημόνιο ΙΊΝΙΙντίληψη; συνερ-
*ΙΙΤά-
προώθηση *ιιι υλοποίηση
σχεδίου δράσεων *ιιι πρωτοβουλιών για
την εξυγίανση, την ανάκαμψη τη
βιώσιμη ανάπτυξη Του κλάδου υπέγρΙΙ
οι τοι
ΙΙΙΙ“λληνίον Συνδέομον ΤΙΧΊΗΙόν Εται-
ρΙΙΙόν ΙΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του
Συνδέσμου Ελληνιχώ” Εταιρειών Ι ρα
Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος
τοι
Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
Γεώργιος Συριανός.
στο
Δεύτερη ευκαιρία
στις «παγωμένες»
λόγω κρίσης
επενδύσεις
ΙΙ ΤΙΙΙξΤώΠΙ-
ι " v "τ" v OlZ4jVO-
ΙΙΙ*ή των προηγούμενων ετών
ΗΙΙΙ χορηγείται νέα ΙΙΙράταση τη;
σμιίας ολοκλήρωσης για επενδυτΙ"ά σχέ
πι)ι OTOV; v.
(Α 261) 3908/201].
MV τρο:τολογιΊΙ :τοι στο
Ι ΚέδΙ0 νόμου "Θεματικός Τουρισμός ΕΙ-
δικές μορφές τουρισμού Ρυθμίσεις για
τον εγ.ιηηηονισμό του
σμιγού πλαισίου τομέα 3
Αλ. Τσίπρας: Σε σταθερές ράγες
οι ελληνορωσικές σχέσεις
ΙΙή00Ι !Ιξ
Ι1λλΙί δυναμιχή σχέση, μια
σχέση μας έδωσε τη
v" ΤΟΥ
ΚΙΙΙ Τη (Ι2ύμΙΙΙ
Σ(ΙΙ lj1(1V ΟΙ
ξιις μιας επισήμανε ο
"Οποιαδήποτε (ΙΩΧΙ
ΙΧή ασφάλειας ή πρωτοβου-
O K. Τσίπρας αναφέρθηκε στην
είχε κάνει το 2015
ΙΙΙ"
ΥΙΙΙ Την κι1ι
μια
ΗΙΙΙ πως τότε
ΙΠαθερά νην εποικοδομητική σχέ-
ση Ελλάδας -ΡωσίΙΙς.
ΤΙς
« Το σημανΤΙΜό νιόβαθρο
Ίον μας έχει ι-
πιτρέψΙΙ οιμοδομήσουμε διαχρονιχά
μια σταθερή αλλά δυναμική
δήλωσε ο Ελληνας ΗΙΙΤά
Τη Της
επίσκεψή μου μι
νην συμπλήρ ιοσης Ι 90 χρόνων δΙ
πλοιμπτικιόν μεταξύ των χωρών
ΙΙΠΟρι-
ΠΟλΙΤΙOΤΙΚ0ύ; Klll
ΊξΤΙΙξ1$ ΤΙΦ,
βΙΙΙι; ΥΙΙΙ ΤΟ .1ΟΙ
δειχτύρι αυτούς τους ισχυρούς
δεσμοιίς που σφράγισαν. άλλωστε. χαι το)”
ελληνικό για ιτνεξαρτηΙΙί(Ιη. Τόνι-
σε o χροιθΙ .τουργός Αλέξης Τσίπρας , στη
της
βλΙΙ"ΤΙΙΙίρ
α ΘΙ ότι το αυτό ιστορικό
ΙΙΠς να
Τη; *ΙΙΙ τοι
ΝΑΤΟ *ιιι τηρεί Ι"ΙΙΗιρά τις δρσμιι;αει;
της, αλλά θεωρεί άτι οποιαδήποτε
αρχιτεκτονι κή ή
βουλί(Ι για λύση σημαντικών παγκόσμιων
πρέπει v« συμπεριλαμβάνει
νη Ρωσία να βασίζεται έναν ΙΙλ.Ι
*ρινή διάλογο μαζί της".
"ΝΙ παραμείνουν οι ελληνοριυσικές
με TOV ΤΟ
Αύξηση κατά 24% των εξαγωγών τον φετινό
Οκτώβριο σε σχέση με πέρυσι
ορμή μπήκαν στο τέταρτο τρίμη-
νο της φετινής χρονιά; οι Ιλληνιγέ; ΙξΙΙ
γιογές, ρυθμούς
αςάπτυξης της τάξης του τον O
κΤώβριο του 2018. Η ανοδική πορεία των
όλη Τη
*ιιιι του έτους, δημιουργεί ιιι-
σιοδοξί“ για την επάτενξη νέου t-
ξιυστρέψειιις. Στον προβλΙΗΙΙΙ
τισμό εξΙΙΧ0λωυθείνα προκαλεί η
(ΙΙΙ
στο την ανάγκη της
παραγωγής.
Αυτό ανιιφέρνι του [ΙΙΙνελ
ληνίου Συνδέσμου Εξαγιογέιον (ΠΣΕ). ΕΙ-
δΙΚΙίΤερνι, σύμφωνα με του Κέ-
ντρου Ερευνών και Mti.t
τι" (KEEM) του ΠΣΕ. με βάση τ«
στοιχεία της ΕΛ-ΣΤΑΤ. οι εξαγωγές.
συμπεριλαμβανομένων (υν πετρελαιοει-
ΤΟΥ τοι.
KllT(i (Ι-
ιπιι 3,12
ευριό το διάστημα τοι 2017, Α-
νοδικά γινήθηκην οι εξαγωγές και
K(lV ή κ(ΙΤά 210.4
ΚΙΙΙ ΙΠΙΙ δΙ0,
ευρώ 1,80 δισ. ει ρώ 3
Παρόμ0ΙΙΙ είΥΙΙΙ η ειΥόν(Ι
Αυθαίρετα σε οικιστικές πυκνώσεις:
Αμα το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις
Το πεόίγραμμα του νόμου για την περιβαλλοντική διαχείριση περιοχών
με Πέμπτη) η.
ι εσία; τοι Την έ.
δΙΙΙδΙ*ΙΙΙ ίΙΙ; πι" ΙΙΙ ι τι; 8
ΊεΤά, Το θα εισαχθεί για ψήφιση Βουλή.
οι ο ΙΧΙΙΠΙΧές πυκνώσεις ήταν η τελευταία εκκρεμότητα χαρτών έπρε-
τακτοποιηθούν για ολοκληρΙΊOΕΙ το θέμα, (ΤημΙΕί(υσε ο Ι .τυυργιίς ΠΕΞΝ, Γ, Σταθά-
τη θωράκιση τοι. πλαισίου αποτροπής της οποιασδήποτε δυνατότητας 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο