Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-10012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

10
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13793
3817 700
τη Eurostat
n Ελλάδα είναι τρίτη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
- 2103817716 -2103817737 F: 2103817 331- 2103817281 E: iho@otenet.gr W:www.ihodhnoprasion.gr
ΣΤΕ
αρχή Π
75812/6.120 Ι ;
Φαρμακευτική δαπάνη
στην Ε.Ε. σε αστυνομικούς
ανά 100.000 κατ(ήκονς
χώρες
573
505
( 451).
όρος o ι m ά
της
η (137). ηΔα-,ία (τω). η
Με το πάγωμα
της λίμνης η Καστοριά
ζει έντονα «λευκές» μέρες
η ύλη
Μλη
μόνη
Ί σίπρας-Καμμένος
ANE.A o
to Της .
ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΕΚΑΜΗΝΟ
Χαμόγελα για την οικονομία το 2018
με αύξηση των εξαγωγών μας κατά 17,6%
KllTllXVld
Τις
οι ελληνικές
ΣΤΑΤ.
ήτοι 30
ΤΟν Κ<ΙΙ
στις Της.
πιο για τον μήνα
(3469 .
t , (g. ( 60,9
μήνα
2017
ή ΠΙ
κή 172,6
ή πι
ΚΙΜ ΠΙ
182,2
ήΤΙΙ v
(S_203.2 )
3 (4-776,2
2017 ΙΙύ
ή τα Ιδή
aVTlOTt“
χη ή χωρΙς τα
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)
Εξαγαη ές
Εμπορικό Ισοζύγιο
Εμπορικό Ισοζύγιο
Εισαγωγές
αύξηση
Ι. 547,9
20 ΙΤ.
TOV
μήνα 20 ΙΒ
2018
1514
2018
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(εκατ. ευρώ)
4081,3
2.6169
2017
3362,6
ΙΔΙ7φ
-1.545,6
(εκατ. ενρώ)
4591,3
3043,4
2018
32834
Ι 989
-Ι 294,0
163%
στο ων ν. &SS.6
(366333 )
(29.601
2.128 , Ι
ΤΟ Ktll
πι "λοία ΙΙΙΕηοη
20 Ιβ
(60.241 3
δ ια) Το Του
2.85 Δ
δηλαδή
201 β ΟΕ 20. ΙδΟ, tkat.
(23.606,0 εκατ. "άρια) έναντι
. (21978, S
2017,
919,2
ΠΙ "ΙΙ Τ" ΠΙΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο