Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-11022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΥΡΟΥ
A KYFOV
ΕΣΤΙΑ
Ή «Έστία» άπανΤά
στόν Πρωθυπουργό
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αλέξης
έμένα
"K όμΑΙας
Εης Τό "t
Τή ή Ιξό
ποώ
ΜΙο.ς.Ι„
Τής
άλλη
O 6 ήδη
ιόν μι
- κάτω.
ΤΟΙ""
Η μας
"ψεύδεται.
ό τι οδς Κατ
Τήν Αλλά
ή ηφώ μέλη της
ΤΙς
χάρτες
Τής
σης. οι
ΠΙΙΤΙ
"Ι Σας
Άξίζει
άΑχρηστη
γνώση"
Π0λΙΤΙΚή ά:ΤάΤη»
(OEL2)
ΎΟΧΙ ΣημΙΙΤΙΚ0ί
Κυβέρνηση»
ΤΟΙ>
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Δευτέρα11Φεβροναρίον20Ι9
43.000 άλλοδαποί μέ ψήφο
στούς καταλόγους τής Α Άθηνών
Δίδουν βιβλιάρια (Π0ύς ξένους Περιφρονούν τούς ΆΠ0δΤήΙ0υς
ΟΙ
Τήν
ό ΣΥΡΙ7Α
άλλώ
τής
ΣΎΡΙΖΑ
ΣΥΡΙ?Α
CH Ίταλία ό μεγάλος
«άσθενής» τής Εύρώπης
άνάΠτυξις, έριδες
της M
Πατρί&Ι.
3
9πΙη“
την
ΣΕ ΔΕΙ. " ή
«Κ<ΙΤάσκοπος» Τουρκίας
Ai taio
O ΤΑΙΤΙΙ
ή ΙΙΙ ΡΙΙαρής
ΑΕΠ
Τήν ή
o.i στή,
"ΥσΤΙΙΤ0 «χαϊρε»
N Γουλανδρή
ΑΙΙΕΙΙΩΣΕ ή
efh :
Τής ήμέρας
Στόν άστερισμιό τού
ΤΟΰ
„μνη π-ή ,
051- Ι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο