Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ιογι .Ι0Υ 2018
Α". ΦΥΛΛΟΥ 27083
www.dimoprasion.gr
ail d- w
τηλ. 210-3215692-688 FAX 210,3215877 τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Απάντηση ΣΕΒ σε
«H κυβέρνηση
προσπαθεί να
διαιρέσει τους
εργοδότες σε Καλ0Ι5ς
και κακούς»
Η ΤέΤΙ)Ι0
τρόπο που αποθαρρύνει τον; επενδυτές,
προωθώντας διατάξεις που αντιστρΙΙ“Ιί
OVTOl ΤΟΙ Των
*ΙΙΙ
ο τοι
ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, τη διάρ
Τύπον, με ΙΙφ-ορμή το
νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα
*ιιι 0130-
μΙΙΊΙ Ζ(ΙΙ ΥΙΙΤ tlS Χ(ΙΙ
γολαβίε; Επιχειρή
O Δήμος Π.
Φαλήρου ο
πρώτος θα
εφαρμόσει
πιλοτικά τη
σύνδεση οπτικής
ίνας στο σπίτι
ΥΙΙΙ Την
( ΤΙ) (Fiher ΤΙ) The llljme) "ΠΙ ΤΟΥ
Ομιλο OTE παραβρέθηκε ο υπονργό;
ΨηφΙΙΙ*ή; ΙΙολιτΙΗής, Τηλεπικοινωνιών
τιι Ενημέρωσης , ΝΙ"ο; ΙΙα πάς.
Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ιπις
το v OTE ιπο ΠΙΙλΜΙΙΙ$
ο Δήμος ΠΙΙλΙΙΙ0Ι)
Φαλήρου είναι ο
Σε χαμηλό
πενταμήνου
υποχώρησαν οι
αποδόσεις των
1 ομολόγων
χαμηλό πενταμήνου
ΧΙόρηοαν οι ΙΟετών ομο-
λόγων τον δημοσίου, σιίμφιονα
μι δημοσίευμα του Reliters. "Η Ελληνική
ομόλογα. με τι."
να υποχωρούν ΙΟ
βάσης. σε επίπεδο πέντε μηνών,
ΗΙΙΗ<ός η αυξημένη διάθεση
2
Ερχεται κοινωνικό μέρισμα ή
μείωση φόρων
Τον Y-
κιιι *ιι-
ξΛΤΙΙ "ΙΙΙ
η βέλτιστη. πάντΙΙ θΙΙ
ντι *ιιι άλλο", Ιί.1Ι
o (Ί Υά-0Ι-
fl(l 7ΑΙλΙ$Τξ-
μπορούν οι v« to βλέ-
Ιουν πραν.ΤΙΥά. μι την μεγαλύ-
πρη απασχόληση. νη ΙΙΙ .ρότερη
ΤΙς ξ-
K(ll ΤΙς
νΙ ίΙΙξΙ;
ιιιιι ΙΙΙ ζήτηση για to ΗΙΙ
χρησιμοποιούΙΗΙν αυτόν τον δη-
μο χώρο .
*ιιι ιιι v.
v" ΡΙΠΟ-
tov; Klll
Vil χάνουμε για ιιι
νοο0*ομιίΙΙ *ιιι για τ« δήλωσε
ο υπουργός ()ιχωνομικών, ΕΙ *λΙίδη;
llT(pV
"ENA
ΆΙ“.Ι μερι-
σμα τέλος του χρόνου. ενώ επανέλαβε
ΟΤΙ ΥΙΙΙ ΤΟΙ ; ζΙ1Τή0ξΙ Ο
έ(υ; το ιιι(ι με-
ΥΙΙΙ το
ΊΙ 701)
θα μπουν στον
για το 2011). "Είναι να μειωθεί
ο ΕΙ "ΦΙΑ; Είναι v« βοηθήσουμε τους ιιι-
νου; με τι; μοινΙΙ)νΙΗέ; Είναι να
"ιιι Της ΊΙό-
Ι ΤΙς Ο O
ότι οι tor Eurogroup ά-
νοιξΙΙν έναν διάδρομο" Ιάν
ε ΙΑΊΙΙ να ΙΙγοράΙ“Ι κάποιος ένα ομό
λογο για δέγα χρόνια μπορεί το αγο
γιατί ξέρουμε ότι έχουμε ΙΙΙΙτόν τον
μόνο ΥΙΙΙ ξένους είναι
για Ελληνις επι . δΙ1έ; επομέ-
νιος χέρια της
Η ΔΕΗ καλύπτει το σύνολο της οφειλής
για ποσό μέχρι 6.000 ευρώ
καταναλωτές μι λη
ξιπρόθισμι; ωψΙΙλέ; από λογαριασμούς
ρεύματος, στους οποίου; έγινε διακοπή
της ηλεκτροδότησης μέχρι τις 34) Ιουνίου
2018, η δΙΝατότηΊΙ επανασύνδεσης με
λή; τον ειδικό λογαριασμό που δη-
μιουργήθηΧΙ αρχές του έτους, "Ιξμ
με Κοινή Υπουργιγή Απόφαση
προωθείται για δημοσίευση στην Εφημε
(0,0,
το υπουργείο Περιβάλλοντος ΥΙΙΙ Ενέρ-
με την ΙΙΆόφ αιτη επεκτείνεται το
χρονι χό όριο για τη διαγο;τή της
δόνησης. που ήταν προηγουμένως η Ι4η
Φεβρουαρίου έως ης M) ΙOΙ“ ί0Ι ,
ΥΙ<Ι την ο-
φΙΙλΙΤών στο Ι. ΧΙΤΙ>.ό πρόγραμμα
ζονται t που συστήνονται μτ
απόφαση του δημάΠΙ Υ.<ΙΙ αποτελούνται
από εκπροσώπους της δημοτικής Αρχής.
του ΔΕΔΔΗΕ *ιιι του προμηθευτή
( ή ενΙΙλλΙΙΥΤΙ-
ΣΟΙ ), ΟΙ ΠψΙΙΥ-
ΆΙΙ
σταση για χορηγούν το ει-
δικό βοήθημα, εφόσον η ΙΙψ.ο-
κύρι(Ι κ(ΙΙ
V070101iVTlll ΚΙΙΙ
ΚφΙΤήρΙΙΙ Ι ΠΙΙΥ0)Υή; KOlVO)-
(ΚΟΤ).
T O ΤΟΙ δΙΙΙ-
μορφώνεται ανάλογα με το ύψος της
λής. εξής.
Για οφειλή μέχρι ευρώ
πτετΙΙΙ το σύνολο του ποσού.
- Αχό
ευρώ κα λύ1ΤΙΤΙΙΙ to 75%. 2
10 εργοδότες στην Ελλάδα
να βρουν
Εξι στου; ΙΟ εργοδότες Ελλάδα v« κτΙλΙίψωυν θέσεις εργασίας,
με ενρήματα τη; ετήΙΊΙΙ; διεθνούς έρεννα; έλλειψη; ταλέντου τη;
power Group για το 2018. Το ποσοστό ΙΙΙ"ό (61%) ΙΙ10ΊλΙί το υψηλότερο ποσοστό που
τ" Τελευταία Τη.
16 (45%).
(Ι 7%), η Την
(12%) και η έλλειψη προσωπικών δεξιοτήτων (7%), οι κύριοι λόγοι
κάλυψη ; ι
Σε παγκόσμιο επίπεδο. το των νιη οδοπόν

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο