Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Όχι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Τριήμερη επιδρομή
Τα προβλήματα της ΠΥ Γυθείου «0ινούντια 2018»:
της ΕΛΑΣ με 19 συλλήψεις τέθηκαν στο Κοινοβούλιο
στη Λακωνία > 7
από τον Δαβάκη >
30 Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών στη Σελλασία 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τ«όρτη Ιουλίου 2018 22 Ι Αριθμός Ι Τιμή 0.50€
2731 ωι253 2731081250
ς του
Φοιτητές «αγκαλιάζουν
α μνημεία» στη Σπάρτη
Σκοπός του προγράμματος η ευαισθητοποίηση των πολιτών και επισκεπτών
ΤΟ εθελοντικό Πρόγραμμα
καλιάζουμε Μνημεία μας στη
Σπάρτη. TEmbracing Our Mon-
uments in Sparta l
ηοιείΤOΙ ΤΙς ημέρες
Σπάρτη, από μια ομάδα φοιτη-
Ιών
των
Σκοπός του προγράμματος
είναι π ευαισθητοποίηση Των
ηολΙ1ών και επισκεπτών γιο
Το μνημεία της Σπάρτης. την εν.
σωμάτω0η της Πολιτιστικής
στη ζωή
τηςηόλης .Είμαστε
VOl στην νέων
μοναδικής ιστορίας Ιης Σπάρτης
Της νέος γενιάς τοι έως Τις 15
οιώνο. και Inv δημιουρ- πραγματοποιούνται Τρίτη.
γίο νέων κατοίκων Πέμπτη και Σάββατο και ώρες
με Της 1000 το ηρωί (συνάντηση
όσο κοι με το τοι
τηιο της Ελληνικής διοσηορός. ωνίδαΙ και ιο μεσημέρι
οι ΙOΤην ξί00δ0 τοι.
νωΤές
ΟΙ περιηγήσιις. που θα διαρ-
σελ. 9
Πλάκα με στίχους της Οδύσσειας
ανακαλύφθηκε στην Ολυμπία
Το εύρημα χρονολογείται στη ρωμαϊκή εποχή
Ιδιαίτερα ΛΙ—
ρημα έφερε στο φως η αρχαι-
σκαπάνη στην
διεξαγωγή
επιφανειακής - γεωαρκαιολογι-
κής έρευνας. στο πλαίσιο του
μοιος με τίτλο -Ο πολυδιάστα-
ΤΟς χώρος της ηΟΙ_Ι
γύρω οπό το ιερό. Συγκεκρι-
μένα . θέση tOlJ
της Ολυμπίας με
λοιηα της ρωμαϊκής
ηήλΙνη
ρακτη ςηιγραφή, Μετά την πρό-
σφαιη ολοκλήρωση της
συντήρησής της στο εργαστήριο
της ΕΦΑ Ηλείας. διαπιστώθηκε
"τι 13 την
ραψωδία ξ της
λία του Οδυσσέα στον ΕύμοιοΙ
σύμφωνα με την πρώτη
εκτίμηση
μπορεί να χρονολογηθεί στη
εποχή
30 αι. μ X
συνέχεια οκλ.
«Ναι» και από την
Τροχαία Σπάρτης
για λαϊκή αγορά
στον Ν. Κόσμο
Η Επιτροπή Κατοίκων
καλεί τον Δ. Σπάρτης
να προχωρήσει
σε άμεση λειτουργία
της αγοράς
θετι«ή ήταν η γνωμοδότηση
nou εξέδωσε στις 27/1/2018.
to Τμήμα Τροχαίος Σπάρτης
τη διεξαγωγή λαίκής αγο-
ράς στην περιμετρική οδό της
Σπάρτη Η
λΙξη δρόμο ΥΙΟ Ιην
εκπλήρωση TOU τη S
Επιτροπής N Κό-
ήδη
με ομόφωνη
φ00ή του το Δημοτικό
Συμβούλιο Σπάρτης
Πλέον. η Εηιτροηή Ιων Κα-
ιοίκων, Που εκφράζει την ικα-
νοηοίησή της για την έγκριση
που έδωσε η Τροχαία Σπόρ-
Δήμο
απαιτούμενες διαδι-
r1011
το
της Λαϊκής Αγοράς ΚΑΙ στη
συνοικία του N. Κόσμου-ΨΙ.Ι-
χικού. σύμφωνα με το έγ-
γραφο αίτημα t .ΙΟΟ πολιτών
κοι την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφοοη
του δημοτικού συμ&ουλίου
ηής καταλήγει ως εξής:
η Π0λΙIΙΗή
τοι) Δήμου Σπάρτης
φραστεί θετικά με από-
σαφήνεια.
κανένας λόγος vo Ka31.i-
στερήσει η υλοποίηση μιας
καινοτόμου θεομικής εξέλι-
η θα 6ώ0ξΙ
μική ώθηση
Επιζητούμενη ανάπτυξη του
Σπάρτης κοι
Τουρκικός
λαβύρινθος
της οικονομίας
γράφει ο Δημήτρης Μόρδος

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο