Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-11072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-11072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ ΙΙ ΙΟΥΛΙOΥ 2019
Α". ΦΥΛΛΟΥ 27331
u,ww.dimoprasion.gr
nmnews@dimoprasion gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10564
Τ,ιλ. 210-3215692-688 PAX 210-3215877 τιμώ 0,60 ΕΥΡΩ
Αδ. Γεωργιάδης:
Προτεραιότητα η
εκκίνηση του
ελληνικού
Την πρόσθεση της κυβέρνησης
ΤΙς
πουν έργα στο Ελληνικό επανέλαβε ο
(ι .ι . Τ ΙΤάρ
Τη) ΤΟ "ξ ΤΟΙ
τοι "τι)
ΕΙδΙΧΙ$Τξρ<1,
δημοσιογράφοι για τη που είχε
TOV
l.arnda Dewclopmcnt. ανέφτρε "είχα μίνι
ιιι ιι
κριβή τοι
To Διεθνές
Δικαστήριο της
Χάγης μπορεί να
κρίνει το θέμα των
γερμανικών
(ΙΙΙ0ΖΙ1ΙΙΙ(όσεων
ΤΟΙ
Κοινοβουλίου / Bllndes1ag αμφισβη
ΤΙί την απόρριψη τοπ ελληνιγών απαι-
ΥΙΙΙ τις ιολψΙΙ*έ; αποζημιώσεις
τοι ΙΙ0λ4ΙΙ)Ι Τη
ΙΙΙΙΊ*ή ΧΙ βέρνηοη. "Η θέση της ()μο
οπονδΙΙΙ*ή; Δημογρατίας της
εύλογη το ΔΙΙθνέ; Δίκαιο, ΙΙλ
Οξ *ΙΙβΙίΙΙ
ινι;μφωνα μι νέΙΙ Υ ιομοδότηιιη της
στημονικής επιτροπής Της Bll“deslag, η
οποία εξεδόθη έπειτα από αίτημα του
κόμματω; της γερμανικής Αριστεράς
(Die Linke) "ΙΙΙΙήλθΙ ιντη γνώση τον
Γερμανιμοιί Πρακτορείου
(dpa), μι την
3
εφημερίδα ΙΝΙ ιιι
Ανταλλαγή
Τουρκίας Ε.Ε. για
τις γεωτρήσεις
Το υπουργείο Εξωτεριμών
οηΊΙΙώ*ξΙ n
TOV
ΚΙΙΙ ΠΙΟ;
το ΙΊΙΙβοι;ζ θα ξεκινήσει Υιιοτρήοει;.
[ΊΙΙ δι-
χαιωμάτιον Τουργοχυ
το
Δώδεκα προτεραιότητες στη
κυβερνητική ατΖέντα
τ
ο μοντέλο διαχυβέυνηση; *ιιι
ΤΙς 12 προτεραιότητες τον ανβιρνητιχοι;
έργου ανέπτυξε "ρώτη ιανηγυριμή
ΤΟΙ Ο
πρωθυπουργός, Κυριάχο; Μητσοτάκης,
ξΊΠΙ.
"ΤΙς μας να αλλά
Την
Ξεκινώντας την ομιλία του. που για
γ.(ΙΙ με Την
πλήρη σύνθεση του υπουργικού ΙΤΙ"Ιφουλι
ov ΙΙΠξΙ.4ΙξίΙΙ; α-
έφερε ότι οι επόμενες
μόνο στο Μέγαρο Μα-
ζεται η εκτελεστική από τη νο-
μετάδοση ειλΊΙΙ
τοι
ΧΙ βερ νητΙΧ0Ιή έργον Υ.(ΙΙ για τις
δράσεις t)"
*ιιι όχι για τι; εντυπώσεις. Ση
μείωσε, δε. ότι Ι)" μετέχουν μό-
νο οι υπουργοί
πιος οι αιηιοδΙότητες Ι ,-ιουργιάν
χιιι υφυπουργών θα είναι χαθο
ρισμένες.
O x. Μητ«οτάγης νιτιρίστησε
τους πολίτες γιατί ό.τιος είπε-
χερδίσαμι τη μάχη Ιδεών.
ζητήσαμε ΙΙηυρή εντολή οι
Την (ΙΠλΙήξ-
ρα.,. Καλούμαστε να κερδίσουμε
τόντης αλλαγής τοι -κυβερνητιγοι$ μοντέ-
ΕίμΙΙΙ 1141
δρομολογούμε ήδη δράσεις που άλλοι
2
το Ι]Χέδιο το κα τάλληλΩ ε-
Πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,1 % της ελληνικής
οικονομίας το 2019
to αναμένεται να διαμορφωθεί
ο ρυθμό; ανάπτυξης της ελληνικής οικ0
νομία; το 2019 μι τι; θερινές
οικονομικές υοβλένει; Της
Επιτροπής που δημοοιει;οντΙΙΙ Ι ήμιρα
Τετάφτη). Στις προηγούμενες
βλέψεις της Επιτροπής, τον "Ιραομένο
Μάιο, η εκτίμηση για την ονάπτυξη το
2019 ήταν Σταθερή 2,2%
παραμένει η Πρόβλεψη ΥΙΙΙ το 2020.
η Επιτροπή ότι το t Linvl
ΑΕΙ] ξι>ΙΙΙΤέρΙΊ τι
τρίμηνο τοι 2019" ετήσια βιάση). ενώ
ι$τι (1 "μέτρα" ποι
η προηγούμενη κυφέρνηση "αναμέ
ννται δώσουν μια βραχυπρόθεσμη ώθη-
ση στην οικονομία".
"Σύμφωνα με τα στοι-
η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ήταν
112% το πρώτο τρίμηνο του 2019. το οποίο
αντιστοιχεί ένα ετήσιο ρυθμό ανάπτΙ“
ξης της τάξης τοι σε σχέση με
το προηγούμενο τρίμηνο", η
έκθεση. σχολιάζοντας ότι η λόγω
βράδυνση ΙΙποδιιγνύει "τον ΙΙΗ]ραυστο
Της Τη;
με νην Επιτροπή, η ανάπτυξη
ΤΟ ΤΟΙ
"στην ατάΥΑ.ιμψη
lOV, "TOV
τομέα χαι στις σε είδη εξοπλΙ
"Η Ιδιωτιγή κατανάλιο ση (Ι”έχτησι τις
νο προχΙΙλΙόντας έτσι (1ύξηση
Της
θεση της Επιτροπής, αξιολογώντας.
ΙΙΙ . ο τιο , ΧΙΙΙ η
με ΙΙομένη δημόσια κατανάλωση "φρένα-
(Ι . ώΠΤΙ ξη_ "κι" οι ΙΙΙΤ0ί Π(Ι-
ράγογτες υποδηλώνουν ότι κάποιοι από
τοι ; ΠΟΙ
στην προηγούμενη πρόβλεψη έχουν
ΠΙΥ; ρ Ι1ΙΙΙΙί3Ι.
ΣυνεχίΖεται το ευνοϊκό Κλίμα στα ΕΓΕΔ
Νέα μιίωση της απόδοσης σημειώθη ΑΙ τη σημερινή Τετάρτη)
Τρίμηνης διάρκειας του ελληνικού δημοσίου, κατά
την οποία αντλήθηκε το ποσό τω 812,5 tweoi.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο έναντι (1.34 στην προηγούμενη δημοπρασία
γραμματίων που είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο.
Η μείωση της απόδοσης το Ιδιαίτερα ευνοϊκό έχει διαμορφωθεί
στις δΙΙθΤΙίς αγορές ΥΙΙ1 (ι ομόλογα ελληνικού δημοσίου *ιιι τη Ηντιν.ή αποδοχή της ε-
πενδυτικής κοινότητας στην νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Το ύψος των προσφορών κατά τη δημοπρασία τρίμηνων (ΙΥήλθε Οτο
των 1.030 δισ. και 1.65 φορές το δημοπρατούμενο πουό.
πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο