Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-11112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΝΑΤΟλΙ-Ι
Καθημερινή εφημερίδα τοι) Νομού Λασιθίου I www.anatolh.com
anatolhE
11
ΝΟΕΜΒΡΙOΥ 2019
1232
Ολ_λΦΙΙ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ποπΗ ΗΛ, ΚΟΖΥΡΗ
Σίην γης Fpbtba_l) Weague ο1ΟΦΙ
Τα παιχύίδια Τής ΕΠΣΛ
Ορθέξ πρακτικές Υ!φβάδΙ υψηλής
Γ. Δραγασάκης και M.
Θραψανιώτης παρουσίασαν τα
πεπραγμένα της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ
Δι:ν αλλάζει η απόφαση για το
υβριδικό
Αντιδράσεις της Τοπικής κοινωνίας
της Σητείας
11 2
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
22
ΕΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
«ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
φ99€ΙΚΙΑ0
ι,49€/ΝΧ
ARIEl 45
ΝΤΟΜΑΤΕΣΕΜΗΝΙΚΕΣ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
Το ΤΕΦΑΑ είναιβιώσιμο
και έχει ξεκινήσει η οργάνωσή του
Η απάντηση του Δήμου Αγ, Νικολάου πο Υπουργείο Παιδείας
ΤΡΑΝΤΑΣ
πουρνό Παιδείας Μίκη Κε
ραμέΙικ επιδιώξει να έ-
το η ιΤι-
"Ου ΤΟ
Συμβούλιο Αγίου
ηφρσκρμιΤοντας
την έκθεση βιωτημότητας
του ΤΕΦΑΑ με τα στοιχεία
ησυ ότι το
Τμήμα
το Δημοτικό
ΟΤΟν
Αγίου Μικολάου συνεδρί
ούτε
ρμτε να
Την
υπολογισμα-ύς,
του Υησυρ
-Η ανοίοεση της αρχι
γείου Παιδείας ανέ
τα ποι_ι ΕΙ-
ΠΟΙ_Δ
το
τιήμςΙΤΕΙ
στον ΝΙ άλαο και το
στην Ιεράπετρα
ηολΙΤΙ ή θα
θες το απόγευμα κα. το
όπου "ιιι όσο χρει-
Δημοτικό
αστεί., είπε ο Δίωαρχος
ατη άση
ΣΤΟ
α ΠΑΟΙ-
το Συμβ0ΙΠΙ0
όμως ,
tOljS A"lOVlKO
γίνει
ενώπιον της Υπουργού
-όπλο
ι.κτεο
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙOΥ Α.ε.
ασυναγών:σκ χηλές τμές
ΝξΑΠΟΛΗ ιερρπετρΑ
28410.32100 28420.93100
κείνη δεν πειστεί για το
βάσιμο δί«αιο των
τι ζητηθεί
συνάντηση με τον Πρωθυ
η ουργά
πλειοψηφίας διύο "έλη
της μεΙ"ψηφίας του Δη-
Τους
δύο βουλευτές του Μοι
μού Λασιθίου τον
Η κουζίνα ονείρων σας με "ρο
ΜΙ 3.900€
συμπφΙλ0μ*Ιν0μέν0ν ΦΠΑ κάνωμε Ι.ΟΟΟ€
γιο επόμενες αγορές σος ή
Η ισχύει έως 30/11/2019
HoOkMSno,gr.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο