Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-11122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-11122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ ΙΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27189
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Στις 15
Ιανουαρίου
ψηφίαονται οι
τροπολογίες τοι.
Συντάγματος των
Σκοπίων
ΣΤΙς 15
ψηφιστούν από τη Βουλή της ΠΓΔΜ οι
τελικές Τροπολογίες του Συντάγματος,
"Τη Της το"
ανέφιρι Δευτέρα) ο
όρος του Κοινοβουλίου, ΤΙΙλάτ
ΣύμφΙ0Υ(Ι με τον x. Τσαφέρι. οι
αρμόδιων χοι-
νοβουλΕυτΙΧώ . επιτροπών. 3
Παρουσιάστηκαν
οι πρώτοι
ψηφιακοί χάρτες
σεισμικού
κινδύνου για όλες
τις Χώρες
O μη οργανισμός GEM
*όσμο online χάρτες κινδύνου από ιΙιι
σμούς τις χώρες, της Ελλάδας
μ ένης.
οι τρεις ΙΙ.Τ0τελ0ύν
διεθνούς προ
ΙΥΙάθειας ΊΙΙ θα ανανεώνο
Επιβραδύνεται η
αμερικάνικη
οικονομία το
2019 ακόμη
περισσότερο το
2020
της αξιοσημιίιοτης ΙΙΙβράδυνση; της
νάπτυξης άλλα κράτη του κόσμου,
προέβλεψε την ΚυρΙΙΙ"ή ο οι-
τοι
το το
ενδεχόμενο να ύφεση στη
μεγαλΙίτερη οικονομία του πλανήτη.
ΙΙυοβλέ.τουμε εδώ και ότι η (ιι-
μερικαιγική) πνά.ΤΤΙ ξη προοδευτικά θΙΙ
2019 με ΙΙέ
τος". μέτρο .-τοΙ το νομισματιγό χ<.ιι
μέ
τρων τόνωσης της οικονομι-
Χριστουγεννιάτικος μποναμάς
για
συντάξεις και ασφαλιστικό
να ΙΙνέλΗΙΙ ΘΙΙ
πρόγειται για
νο προσιοπιχό, το οποίο
νεται αναγκαίο για την ενί-
Ιηυαη προγράμματος
που "αφορά χιλιά
δες ηλικιωμένους *ιιι Aro
μα με Ειδικές Ανάγκες . έ-
Ο ΙΙΠό
τη τον πιρΙΙ
-Προσλήψεις
ιιι" . εκπαιδευτικών ε-
ξειδΙΧξΙΊΙένου .τρο0σ .τικού.
στην Ειδι Αή Αγωγή.
θος
Υπενθυμιζεται ότι ο Αλ.
Τσίπρας είχε ανακοινώσει
επίσης αεκτετιιμένο
επιδότησης ενοικίου.
μι 70 έως
EVllS Ο.
*ιιι
ΥΙΙΙ το
τοι (lV(l-
μένεΤΙΤΙΙ "(l t KT15;
από τον πρώτο μεταμγημονιιικό πρ0Ϋχο-
Και εξής
ΟΙΝΤΙΊξξΙς ΙΡΙ1φί-
ζξΤΙΙΙ Την Την
-Ε1Ιδότηση αοφΙΙλΙΙΠΙΖΙίη εισφορών για
νέους κάτω 25 Υ.τξΥ(ΙυμιςετΙΙΙ
ότι Ο
Την ΤΟΙ
ΥΙΙ1 ΙΙΙΙ θΙ"-
τούς στον Ιδιωτικό τομέα, έως 25 ετών,
ΥΙΙΙ
3 tlTlSlllOV ΥΙΙΙ το
Ι 1ίΤΙ“ A-
ΜΕΛ ΤΙδιχέ; χιιτηγορι ι;, ο Tt
το μήνα, με εισοδηματικά κριτήρια για
τουλάχιστον οιγογένειεςο,
Οτο *Ι βερνητιχό ακαλάθΙ“ Ι .τήρχε
λειπώντον ΦΠΑ. με μείοκτη
δύο μονάδες τον μεγάλου
στή, από 24% 22% Και τον μικρού
σήμτρα η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή
Ι"ηφίστηχαν:
Μείωση των «σφΙΙλΙΙΠΙ-
Ιστορική απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ: H Βρετανία
μπορεί να σταματήσει μονομερώς το Brexit
Το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ)
TllVlKti ΊΙ
ανατρέψει την τη; για ιι
πό Το μπλοκ να συμβουλευτεί ΤΙς
M ξ ΙΙΙ(Ι η Ο-
ΠΟί(Ι ΙΙΙ(1 ΙΙΠό
την προγραμματισμένη ψηφοφορία του
Κοινοβουλίου ΊΙΙ.Ι τη ΙΤΙΊΙφιονί(Ι
για το Brc il την
ΜέΙ_ το (110-
ΒΙΙ0ίλΕΙ<) ξ-
γνωστοποίηση για την χρό0νσή του να α-
ΜΙΙΤΙΙίΙ00ξ το
Μέι
Η Βρετανίδα πρωθυπουργό; μΙΙ1ΙΙΙΙόνΙΙ
την ψηφοφορία στο που είχε
προγραμματιστεί για αύριο (σ.σ. Τρίτη),
της συμφωνίας νης για το Bre it, όπως
ΤΟ
βιινόμενες προειδοποιήσεις βουλεν
τη; αναμινόμενη; ήτ-
τας θα μπορούσε να οδηγή
σε Ι σε κ«ταρρευση την κι."
Εύσημα από WSJ για την
ελληνική οικονομία
ο το Τελευταίο ( Την
νη Ιί ναι η Ελλά8“, *ιιι *ΙΙΤά πολι; το ιιι αδύναμο ΙΙΙΙ0ζώνης,
n Της
νέΙ1 ΙΠώΙΧξί(Ι ξ.ΤΙΚΙΙλΕίΤ(ΙΙ n
ΥΙΙΙΙ στο σύνολο τη; τάσεις τομείς η

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο