Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-12022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς T O Y
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - έτος 200 - αρ. φύλλου 4809 - 0,50 ευρώ
123 προσλήψεις στο Δήμο Κιλκίς μέσω του
νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας
ΕΥΑΙΤόν είκοσι τρνις θέσεις (123) οχτάμηνης απασχόλησης
έχει εξ(Ι04ΙΙλί0ξΙ O Δήμο; Κιλκίς Τη-, ΙΊ%ΙμιεΤσχή; Του
OTlW Ι- Κύκλο Τον πρσγΙ>άμματ0ς (1.Τιισχύλη0ης κοινυμμλΙ)ύ ;
ΧΙΙΙΗΙΚΤή0ΙΙ του ιπ_ Εργ(ΙΙΠ«;. Η ΙΖΙΙλ Ύ: ή
έγινε με τις ΤΟΙ
των δημοτικών των Προ-
σελί-&1 14
του Δήμον τη βΙλτί4οιτη της του
ΤΟ Vio πω κκιμμα εφΙΙΙσίας αναμένεται Wl
ανοίξει τον ΟΑ ΕΛ ΙΙέΙΊΙ ΙΠΙς ημέρες για τις
123 οτο Δήμο ΤΙς 8.933 (ΊΜ0λΙΚΙΊ σε 56 Δή-
ΙΙους 37 της
Βάζουμε στην άκρη το εγώ
Κινητοποιούμε το Εμείς
Πρώτη
συνέν-
τευξη του
υποψή-
φιου Δη-
μάρχου
Κιλκίς
Δημήτρη
Κυρια-
κίδη
Την Τετάρτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Παιονίας
κατέρχονται στους δρόμους με τρακτέρ
3
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κιλκίς
ενημερώνει για την εποχική γρίπη
σελ. 10
NE.A ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σος ηραγ«αλώ, την Κυριακή Ι 7 Φεβρουαρίου 2019
Ι 2:00
m tTv μα_Ι
APENA ,
Η με τιμήσει
Γεώργιος Γεωργαντάς -
Βιβλιοπα-
ρουσίαση:
Γιάννης
Τσιτσίμης,
"Με σφραγι-
σμένα χείλη",
εκδόσεις
Λιβάνη σελ. 11
Με ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΝΤΑΚΗ
η Ελένη Κηπουριδου και
Θωμάς Μαρκόπουλος
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΤΗ
ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΙΣΥΜΜΕΤΕΧΩ“
σελίδα 6
Έκλεψαν μεταλλικούς
κάδους από χωριά
του Γαλλικού
και Πικρολίμνης
Μήνυση κατά παντός αγνώστου από
την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας ΑΙ-
κατερίνη Γιαννακούλα - Ζιούτα
Η ΠΑΙOΝΙΑ
ΠΡ00ΔOΥ
"Η Παιανία της Προόδου
20 Ι θ
1:30
για την Παιονία που μας αξίζει

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο