Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-12072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-12072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27332
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΕΕ: Παύει τις
συνομιλίες υψηλού
επιπέδου με
Τουρκία
H Ευριοπαί ή Ενωση θα αναστιίλΙΙ
ΤΙς υψηλού επιπέδου με Την
Αγκυρα *ιιι το 2020 θα πιριορί“ΙΙ την
προινταξιακή βοήθεια της t-
ξαιτία; παράνομων γεωτρήσεων για
πετρέλαιο χιιι φυσικό αέριο ι"ιι
κοίνο οης το οποίο περιήλθε στην
πραχτορείου Reulers.
Η (Ι:ΤόφΙΙση της ΕΕ. η οποία ενδέ
τροποποιηθεί. θΙΙ σνζητηθΕί με-
ταξΙ% εκπροσώπων χωρών μελΙόν
της που θα "ήμερα
στις Βρυξέλλ.ι; με στόχο να υιοθετηθνίΙΙ
πό τους Ευρωπαίους υπουρ
γούς τη σύ-
Γαλλία:
Αμετά κλητα
επιβάλλει φόρο
στις εταιρίες-
κολοσσούς του
Διαδικτύου
Το ΙΙΙλλΙ*ό γοινοβούλΙ0
μιρα(0.σ. Πέμ.1Τη) (ΙμεΤάκλητ(Ι Την εΠΙ
χή Του νομοσχεδίου την έρευνα
ΤΙς ΗΠΑ, ενδεχομένως ένα
Της *ΙΙΙ Τη;
3
την επιβολή φόρου
Πλημμύρες και
ξηρασία θα
μαστίΖουν τις
μεγαλουπόλεις στο
μέλλον
Το ένα Πέμπτο Των μεγαλουπόλεων
ΤΟΙ ΙΙ ΤΙΙΙΕΤΙOΠίΙ ξΙ «li7V10-
κλιματιγέ; to 2050,
οι
ΤΟΙ ;
ΤΟΙ ΟΤΟ
Crowlher Lab,
Χέντρο με έδρα το ΕΤΗ της
Η Διαφθορά κρατά τους νέους
εκτός Ελλάδας
κλάδοι στου;
ονς απασχολούνται
ΟΙ: Τρ(ΙΠξ-
ζΙΥΙ$;, ΧΙΙΙ
Λ αολον
Ηοι;ν οι Υχηρνι ίις
κιιι n
δεν
Γ ΙΙΙ ΙΙΧόμΙΙ μία φορά, ο
(Ιριθμός υπαλλήλων
μείωση και
τιντίστοιχα ΙΙΙ ξήθηκαν ΟΙ
ΙΙΥΙότατε;
γεγονός που
ΤΙ ΧΙήνεται στις αμοι
βές τους. οι επιχειρημΙΙ
στοι. Το ιργάζΕΤΙΙΙ
στο πάνω
π
ρώτη αιτία η έλλειψη αξιοχφΙΙΤία;
νιά του Βι αίΙΙ Drain) να μιτΙΙΊΙΙ“Ιύ0ΙΙ.
Τ" ΙΙναφέρ ονται σε διεθνή έ-
που διεξήγαγε η ICAP People S"lu
Ιί0ης ΥΙΙΙ πέμπτη με
ΥΙ(1
ΤΟΙ ; Ι Την
τα τελευταία χρόνια to φ<1Ινόμννο της
ΤΟΙ ; ,
(Πην TO)V .
H Την ει-
ΟΙ ξ-
*ΙΙΙ
γ κτχριμένα, το εν..ΊΙΙδευτΙΜό επίπεδο των
συμμετεχόντων ιγννεχίζει v« παραμένει
(ΠΤΙ ΧΙ0ύΧΙΊ 95%), η
στην Ευρώπη μι πρώτη επιλογή
το Ηνωμένο Βασίλειο, χιιι μοιράζονται
μεταξύ διοικητιχηών, οικονομιγών,
ΟΤΟ (ΙφόΤOΙ.
Χαν ήδη εργαστεί στην Ελ.}.ΙίδΙΙ. οι
Ως δεύτερη αναφέρεται η
ΙΙΙ*ή κρίση Και η συνεπακόλουθη αβεβαιό-
tntll στη χώρα.
για ΊΙ 11Ιστρέψουν
Κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θα
επέστρεφα στην είναι η οινπγέ
νεΙΙΙ. το χλίΙΙΙΙ Υ.ΙΙΙ O τρόπο-, ζωής, Η (Ιγά
τη κ(ιι η
κογένιιας οδήγησε πίσω στη (ΙΙ“0Ι$ς
που έχουν ήδη επΙΙ“ρέψει. Συνδέονται με
νην Ελλάδα μέσω της γλώσσας, της
του πολιτισμού Υ.ΠΙ
to δηλ.ο3νουν ότι
Μαξίμου: Με σταθερή ανάπτυξη στοχεύει
τη μείωση πλεονασμάτων
ΣΤΟ (ιιι n
Τη ΤΟΙ
*ΙΙΙ
ΙΙ ό δηλώσεις της
:ΤΊΥΙ$; ΜΙ-
γάρου Μαξίμου. μετά από φ1χετική τοπο-
ΟΙ. μ-
(ι:τι$ Τη;
H ΑνγχελΙΙ Μέρχελ. έγινε νωρί-
τερα ( χετΙΥΙί με EV-
τοι "οι
την ΙΙναχοίΥΙύΙΤή tov;, ότι
2
το πλαίσιο
Μειωμένη κατά 2,2 μονάδες η
ανεργία τον Απρίλιο
Σ Το διαμορφώθηχε το ποσοστό τη; ανεργία; στη χώρα Τον Απρίλιο εφέτος,
ΙΙΠ(ί το Ι TOV το
ιιι τι) 2019.
ΊΙ Της οι
*33.858 άτομα ο αριθμός άτομα μι τον Λ:τρΙλΙ0
Ι ΚΙΙΙ 26.925 με
TO ξΚΤΙΙΙάΤΙΙΙ 3 Ι S (ΕΤΟμΙΙ ΚΙΙΙ ΟΙ ΙΙΠΙΙ-
A(lTli 74.993 με tOV 20] 8
χαι ΥΙΙΤά 26.926 άτομα ΙηέΙΊΙ μι τον Μάρτιο 2019 (αύξηση (1.7
οι οικονομιΥά μη ενεργοί (τ« άτομα δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) a-
3.215,369 Κ<ΙΙ
ΚΙΙΙ ΥΙΙΤά tkTO lll με ΤΟΥ ΜΙΦΤΙ0
ΣΤΙς ΤΟ ΠΟΙ 0Ι Τά (ΞΙ. ΤΟΝ Α:τρΰ.Ι0 2019 1"tli
2018) παραμένει υψηλότερο (ιιι εχείνο
2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο