Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-12072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. KYPOY
ΚΥΡOΣ Α. Kypoy
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΛΕΞ,Ι-ΙΣ ΖΑOΥΣΗΣ
(Ι 397-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΕΦΕΙΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ή έξομολόγησις
τού κ. Τσίπρα
τού Μανώλη Κοττάκη
ΥΠΑΡΧΟΥΝ δύο Τρόποι γιά νά προσεγγίσει Κα-
νείς τίς πρώτες ήμέρες άνΤΙΤτ0λΙΤξυΤικης άμη-
τοο O
ρήσει πώς συμπεριφέρεται ό άριστερός Τύπος
άναζητώντας άττεΥΛυσμένα μάταιους πολιτικούς
στόχους. Έπιτέθηκε. γιά παράδειγμα. στόν νέο
ύΦυπουργό καί κατ ούσίαν συντονιστή Κυβερ-
νηΤΙΚΟύ Τό θέμα TOCl Κα-
τώτατου μισθού, έπειδή Τόν καιρό πού ό ΣΕΒ
προσέφευγε κατά της ύπουργικης άπόΦασης
συνέπεσε νά άποτελεί διοικητικό στέλεχός του.
Αίφνης ό κ. Σκέρτσος έμφανίζεται ώς ό ύπερυ-
πουργός τεχνοκράτης. ή άποψη τ00 όποί0Ι-Ι θά
έπιβληθεί στόν έκλεγμένο ύπουργό Έργασίας
Γιάννη ΕΤΟΙ ΕΤΟΙ
Δέ λειτουργεί έτσι, άγαπητ0Ι, τό σύστημα
Μητσοτάκη. Έάν ήθελε -έξ δσων νφωρίζ0ιιμε
Θέλει— τοι) ΣΕΒ ό
Πρωθυπουργός. δέν χρειαζόταν τόν τροχονό-
των ύπουργων κ, Σκέρτσο γιά νά Τό έπιτύχει.
Μπορεί καί μόνος του. Καί έν πάση περιπτώσει
στό σπίτι τού κρεμασμένου όμΔούν γιά σχοινί; Η
μισή Έκάλη δοξάζει άκόμη Τόν κ. Τσί-
έΠξΙδή Τής Τήν
πρόσωπο ηού άπεγνωσμένα άναζη-
τήθηκε γιά νά κτυπηθεΙ είναι ή νεαρά ύΦυπουρ-
γός Δόμνα Μιχαηλίδου. "Αν καί πρέπει νά μετριά-
σει Τήν συχνότητα τον άμήχανων δηλώσεών της
πρίν ένημερωθεΤ καλά γιά Τό χαρτοφυλάκιό της,
είναι ύπερβολή νά Τής έπιτίθενται έπειδή πρό
έξαετίας διερωτήθη ποιός είναι αύτός
πού στήν Έλλάδα έχει Τήν έξουσία νά άπονέμει
λέχη τοι) ΣΥΡΙΖΑ νά όνομάζονται ή αύτοαποΚα-
λούνται "Ιστορικά πρόσωπα.. Άδικο έχει;
Καί βεβαίως πρέπει νά είναι πολύ άπελπι-
σμένος κανείς, σέ βαθειά άπόγνωση. γιά νά συ-
γκρίνει τούς νεκρούς στό Μάτι μέ τούς νεκρούς
Μάτι ή ό
Πρωθυπουργ« έδινε έπικοινωνιακό ύου μπρο-
στά στίς κάμερες ένω ήξερε όμ0λόγησε
Συνέχεια στήν πλ. 3
12 κρίσιμα χρόνια
γιά τόν Πολιτισμό
Τής ΓραμματΙΚOΥΙάννη *
ΑΝ ElXAME άφουγκραστεΤ τούς άνθρώπους
πού Oi ζωές τους καταστρέφονταν άπό πλημ-
κόσμου , άν είχαμε νιώσει Τί σημαίνει νά ξεσπι-
τώνεσαι άπό ένα τυφώνα ή άπό Τήν άνοδο Τής
στάθμης Τής θάλασσας καί νά παίρνεις Τό δρό-
μο Τής προσφυγιάς. Τότε ίσως νά είχαμε
νεΙδηΤOΠOΙήσΕΙ δΤΙ έΠίΚξΙΤαι ή
άπόλυτη άπορρύθμιση τού πλανήτη, καίκάποια
στιγμή. άργά ή γρήγορο, χτυπήσει και Τή δι-
Κή μας πόρτα.
Ή Διακυβερνητική Έπιτροπή TOO ΟΗΕ γιά
Τήν κλιματική άλλαγή στήν Τελευταία της έκθε-
δΤΙ δώδεκα
νια γιά νά άντιστρέψουμε Τήν κατάσταση. Δώ-
δεκα χρόνια γιά νά συγκρατήσουμε Τήν θερμο-
κρασία τού πλανήτη Κάτω άπό τόν 1 βαθμό
Κελσίου. Δηλαδή άν Τό καλοσκεφτούμε, έχου-
με μόνο μία δεκαετία γιά νά σώσουμε τόν πολι-
ΤΙσμό μας . αύΤ00 πρόκειται.
Σήμερα Τά εύρωπαίΚά κράτη. Τό ένα μετά Τό
άλλάζ0Ι.Ιν Τή TOlJS
ματική άΜ,αγή άρχίζουν νά μιλο0ν γιά κλιματι-
Κή έκτακτη άνάγκη. Πρίν δύο μήνες περίπου Τό
έργατΙκό κόμμα στή Μεγάλη Βρεταψ ία κατέ-
θεσε ψήφισμα στή Βουλή των Αντιπροσώπων
μέ στόχο νά κηρυχθεί ή χώρα σέ ΚαΤάσΤαση
Πρόκλου καί Ίλαρίου Τών μαρτύρων. Παϊσί0Ι) όοίου
Σελήνη 10 ήμερών Ι Ανατολή ήλίου 6.12 - Δύσις 8.49
Παρασκευή 12 Ίουλίου 2019 Άριθμ. φύλ. 41401 ΙΈτος 143ονΙΤιμή 1.50
ν,ΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΧΟΥΜΕ! ΟΧΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΙ-Ι ΑΛΛΑΓΗ
όλιγωρία γιά τό κλίμα
παράγει νέα φτώχεια
"Εκθεσις-σόκ Τής Τραπέζης τής Έλλάδος γιά τίς έπιπτώσεις στήν οικονομία
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ πού
βροχοπτώσεων
προχθές τό βράδυ
ΚΙδΙΚή.
μα σέ μεγάλα είδη-
BBC. Oί σέ
οί καταστροφές σέ
ή τής
ΚΤρ0δ0ΤήσξΙ0 ς Τών
τοπική OIKO
νομίαάπέδειξαν μέ τό καλημέ-
pa ΝΔ σέ καιρούς
AVtll
ύπόθεσις. Καί κάντιο; ξεπερνά
πολύ τόν κλασσικό
διαχειρίσεως της έξουσίιις.
Τό κ τύπημΙΙ πού.
Ανδρεάδης
χύτητα 120-130 χιλιομέτρων,
Χαλκιδικής είχε
προηγοί4ΙξΑΤΙ ΚΙΙί δι-
νά μήν
H δβΙΙ0ς όχι. Oί Τη-
βράδυ έγίνοντ0 μέσω viber καί
WhatsApp- ή Τηλε-
H ΙΙί<ΡνίδΙΙΙ
-ή ΤράπζΙΙ Ελλά-
Ε:ίδΙΚή της προΕΙ
80 tOlKi Klli
tTiv
Μακεδονία (άναλυτικώς σελίς
πλέον
Κή άλλίΙ
κρίση. Τά άκραΤΙΙ
πού κοστίζουν ζωές
γίνουν πολύ
σέ ΠΙό σύντομο διάστημα
καθί-
πλέον κοινή
ΚΤΙθΙ_ΠΤέρηση
ΙΙύΤό λ ξΙΤOΙΦΥ0ί σε:
Τά Τό Ι 12.0ΰΤξ
ποιή μέσω τών. T) ΣΥ-
ΡΙΖΑ πράγματι άφησε Καμμέ-
Στήν
έμφύλΙ0 Τό Brexit, λίγο
Τίς Τό
Κοινοβούλιο μέ καθολική
Τήν σέ Κα-
έΚΤάΚΤOΙΙ Κλ ιμι1ΤΙΚής
θέΤ&Ι Τό
ίδιο Κλιματικής
λόγω Τής Τής βΙ0π0Ι-
ΚΙλότητος. Oί Ι:ίδΙΚ0ί
πλέον Τό
Μάτι K lk Τή v
Συνέχεια στήν σελ- 3
Ι ΤΙΙΝΕΣ\ΤΤΑ
"Εξω άπό Τήν Κρήτη
ή ΑΟΖ Τουρκίας - Λιβύης
Προκαλεί ήΆγκυρα μέ άναγιελία συμφωνίας όριοθετήσεως
Πολύ κο-
σέ συμφωνία γιά Τήν
ΤΤ1ση AOZ Τήν Λιβύη φαί%Τ.ΤΊΙ
δτι εύρίσκεται ή Τουρκία. Κανο-
νικά τής τής μέ-
τουρκική
ή AOZ σέ περίΠΤ(Ι)
ση Τήν άντίστοιχη
Τής Λιβύης.Τ)βΙΙ0ς ή Ά ΥΚΙ)ΙΥΙ
μίαν
δικαιώματα με-
Ελληνική V ή
Ρόδος Καί ή Κάρπαθος άκόμη καί
ή Κρήτη. ή Τουρκία
τόν της. στήν πρόΤΙΙ-
Ίέ Τήν
πτο μόνον τό
OtSO. 8tl 0ίαδήΠOΤξ
συμφωνία όριοθέτηση
Κήρυ-
ξη Σέ Τήν
ή ί)ΦίσΤτΙΤ€ΙΙ
άφ {αυτής. ή ΑΟΖ πρέπει νά κη-
Τής Τής άλλης
μέ διμερή συμφωνία
κρατών. Γ Ιά
Ολική παραχώρησις
λιμένων
ΠA ΜΙΑ
Y TtOlJP7KiO.
πού άν0Ικ-τή, φιλική
πολύ-πολύ Ν(ΙΙ. ΤΙλί
ας έδέχθη τούς στήν αίθουσα συ.
(μία τούς ε. ό "Αδ.
ΥΙάδης μία ό Θ. Δρίτσ(Ις) ΚΙΙί ΤΟΙς.
Γ. ΓΙλΙΙΚΙΙήΤάκης
Μποτσέλλι στήν Έλλάδα
δέκα χρόνια
A ΤΤΙΚ0ύ,
ΙΙίΙΙ δΕΚΙΙΕΤία ΚΤΙί
στόν H συναυλία δοθεί
Ι Ι Σεπτεμβρίου. άπό Τό KOlVtO
ΦΕλές¯Ιδρυμα International Foundatj011 for Greece
κα ί τά έσοδά της
Τά τής
Άξίζει νά διαβάσετε
«Έκλογικά τινά»
Τού Παν. Ζιωτόπονλ0Ι. (σελ 8)
Ιστορικά ντοκουμέντα
Βάρη
Ιός άγαπημένος
κυνηγότοπος τής
νοτίου Άττικής»
Ι . ΣΚΙΙΙδά 4)
Τής ήμέρας
ΚαπράΙ. 0Ι)
1-1 μαγική φράση «ΥΕλα τώρα, μωρέ»...
στό τά φ0,ο μου τά-
νά τ"ΙΙ νά άγο#
σει κο—
Τά ΤΟΦ ΠΤΙΤΙ-
τοι).
XbTTwa. ThTOTt Kd
μήν
ειδοποίηση π -
μέτριρς
και
ΑύΤά Τώ
δταν. δηλαδή. δέν ίππΊρχαν
άκόμη οι σημερινές εύκολΙ-
καί Τά μηνύματα
κινητά τηλέφωνα. ΕΤχε
Τόν Τό
δοποιοΰσαν γιά
Τήν
Tt "VTWE
ζημιές
Τής
ΤΙς ΠΈ-
ETxav
ΠΟΙΑ-
δέν ήταν Τήν
σπιτιού
ETxav
Κάποιοι πά-
&ΤΤό "Τά &ΤΤOΙΕΙΙφΙα Τών
Ικλαιγαν ζωέςΙ
Ό Πήγε μα-
γαζιά Αύ τή ΥΙά
Π Τίς Τά
Τήν
Τό Τόν
Γενέθλια
ΚΙα γΙνο .Ται; Δέν
"Bjg
χωρίς Ιά
ΤΟς
ρολοΥΙ
0ΰ, πού δμως M
λόγω Τών
Ι- Τ01 2017
&λ0Κλη-
Τό 2021. Σέ
Τό διάστημα Τά Τέσσερά
καΙ Τ#Ι- ΤΟΙ —ΤΟΤΤοθ€Τη-
μένα σέ ΠλΕιρά Τού
ΥΙΑήίζ01ΤOΙ
νέοι.
Ol Τοίχοι Τα.
ζ0Ι ΤΙΤΙ, Τό
ΤΤΙό
ΕΣ ΓΙΑ
πού
Πύργο
όλης Τής
τοι πού
χυτοσίδηρο.
σμένη 3.433 κομμά-
άΤΤό Τήν διό-
ΤήσΕ ή
Στήν
Τό περίφημο
Τής Κολομβίας
ή ναρκωτικών
Πόλεμος
έκρηκτικές
μία παράξενη
Τήρ Ό Καθολικός
ΤΟς Τής
Ι.η ίσ€Ι Δ4όκληρη Τήν Πό-
διώξει Τά... κακά

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο