Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-12122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-12122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΙΤΙ Ι 12 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΥ 2018
Α". ΦΥΛΛΟΥ 27190
u,ww.dimoprasion.gr
nmnews@dimoprasio
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10564
Τ,ιλ. 210-3215692-688 PAX 210-3215877 τιμώ 0,60 ΕΥΡΩ
Ζουν ως και δέκα
χρόνια στο
Παίδων «Αγία
Σοφία» σαράντα
εγκαταλελειμμένα
παιδιά
Μεγάλας Ι10Ιθμό; Παιδιών έχουν ε-
Υ"ΙΙΤΙΙλΙΙφθΙί *ιιι φιλοξενούνται οτο No
ΙΙΙΙίδ0“ "Αγία ΣοφίΙΙο,
ΙΙΙΊΙ ΓΙΙλΙ ής ιντολής, έλλειψης *ΙΙ
τάλληλιον δομών, η ΙΙανελ
λήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα
Δημόσια ΙΙρό*ΙΙΤΙΙΙ για "40
παιδιά, ηλΙ*ίΙΙς από μηνών έως 14 ετών
"άποια βρίσκονται στο Νοσοχομείο
ΊΙΙ ΙΟ
Σύμφιον(Ι με την Ομο 2
Time:
Προσωπικότητα
της χρονιάς ο
ΤΖαμάλ Κασόγκι
O σαουδάραβας δημοσιογράψος ΤζΙΙ
ΚΙΙΙΙόΥ*Ι, ( ΠΙΑΙ)ξ 2
στο της
λέγη Ι ήμερΙΙ Τρίτη) προσωπικό-
ΤΙΙΤΙΙ ΤΟ
περιοδικό Time, μια διάκρι«η την οποία
*ΙΙΙ
φον; υπό τον τίτλο "οι Φρουροί ΗΙΙΙ ο
ΙΙΛό τον ΙΤΙΙμάλ το Ι-
Τίμησε
τη; χρονιάς τη φιλιπ:τινέζα δημο-
νού; Ρόιτερ
Ουά Λόουν Κέι Σον 001 . που βρίσ κο
ντα Ι αυτή τη στιγμή στη
λ(ΙΧή. σύνταξη 3
Ενδείξεις νερού
στον αστεροειδή
Μπενού
Το σχάφο; Osiris REx της Αμερικανι
χής Διαστημικής Υπηρεσίας (N ASA) htV
πρόφτασε να φθάσει ι τι“ ΙΙ0τεροειδή
Μπινοι; (στις 3 Δεχιμβρίον) *ιιι
Ίόλιις ίχνη νερού αυτόν. Αυτή
είναι η πρώτη επιστημονιμή παρατήρη
ση Που κάνει η η
ποίΙΙ, αφού τον ΙΙΙ"Ιφ0ΙΙδή, θα
συλλέξει δείγμα από την επιφάνειά του
ΤΟ 2023.
Η έγι-
από τους επιστήμονες της 2
Αναμένοντας ένα απλό και
σταθερό φορολογικό σύστημα
σΤημΙΙ θα περιλαμβάνει μεγαλύ-
ΤΙ" V ΕΠΙ-
χνιρήοειο ν. Ο K. ΤΙΗΙΥ(ΙλΙότος ίπε
νωχοινΙόΙ“Ι τη Θεσσαλονίκη
ότι ο
επιχειρήσεων θα μιιώνεται κατά
(1ΚξφΤόμ0Ι1
μιλούΙ1<Ι για τον
ιιοι. ΤΟΥ
γέρδη των επιχειρήσε
Ομιος ο αγώνας της φο-
ροδιαφΙΎής και φοροαποφυγής.
όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, ποτέ. Είναι
μια μάχη πολλές φορές άνιση.
τράπεζες πολλά εργαλεία
Αν ΊΙρήΙ€να υπουργός Οιχονομιμών
ΥΙΙΙ t" t n; ΟΙ"
νέχιοης της Ι"ΙΙθερότητας, θα έθετα
το θα ήταν πιο απλό,
πιο *ιιι ο
πουργός Ευκλείδης ΤΙΊΙ"Ι
την ομιλία του που διεξήχθη στο
21)li Την
της Capital Link, στη Νέα Υόρχη.
ΣΤΟ Ι] έμΙΙ Ο ΙΙΥ(Ιφέρ-
θηκε (ιι κατά την ομιλία TOU στο φόρουμ.
του Ι.Π0Ιψγει ου ΟικιηομΙΧΙόν στα
iTllV
το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούμε από
το v" με
ν.όμη τρόπο τις βασι αέζ
()έΙΙΙΙ-
τα τη; της δημόσιας Ι :εία;
Στο ερώτημα αν το νέο φορολογι Αό
K(ll γ.ΙΙΙ ΥΙΙΙ
να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθμιστι-
μ ΙΙΙ;
Πάντσ»;. παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ή-
TtlV οι ΙΙ
θηκε επιβάλει στη διάρκεια κρίσης
δίΥΙΙΙOΙ ΚΙΙΙ
με τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουρ-
ΤΟ
σουμε,
M. Πάλμερ: H Ελλάδα ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ
λάβ ΙΙ
φ«οη ότι η Ελλάδα ένας Ιδανικός t-
ΙΙΙίρο; για τι; Ηνωμένες ΙΙΙ)λΙΤΙίις, *ιι-
θώς επιδιώκουμε
θερότητα *ιιι ευημερία "t ΙΙΙ Τή την πο-
λύπλο κη περιοχή" ο Αμερικανός βο
για υπηθέσεις, Μάθιου
tor επενδυτικού φ4%ρονμ για την Ελ-
λάδια της Capital Link- οι ευγΙΙ4 ίι; τον
("Μου πραγματοποιήθηκαν τη Δεντέρα
στη Νέα Υόρκη. O Μάθιου ΙΙάλΙΙ*μ ήταν
ο χη τριχός ομιλητής οτο στη
ΜάρκεΙΙΙ τον οποίου τιμήθηκε με το βφΙΙ
βείο "201 g Hellenic Capital Link l.eadel“
Ship Award“, ο Μυτιληναίος.
πρόεδρος ΊΙΙ ΙΙΙ μβονλο; της
MYTlLlNEOS S.A., για την εξαιρετική
συμβολή τον στην οικονομία της Ελλά-
Μις .
Στην ομιλία του ο Μάθιου Πάλμιρ χα-
ψαχτήρισν αεξαιρετική“ τη φετινή χρονιά
στις σχέσεις, για
σημειώσει ότι έχοντας για ένα
μεγάλο μέρος της ΙΠαδΙΙ>δρομίιτς Τον ΙΠ(Ι
(ΙέΊΙΙΤΙΙ ΠΟΤέ
μι« ισχυρότερη χιιι
σχέση μεταξύ των δύο χιοψ<ήν,
"Κατά τη γνώμη μου. δεν
σύμβολο οικονο-
ΙΙΙ*Ιόν
τη φετινή Διεθνή Εκθεση
γης. άπου ι ίΧΙΙ το προνόμιο
ιος μέλος μιας μεγάλης. υψηλού επιπέδου
αντιπροσωπείας των Η ΠΑΡ τόνισε.
O Ζ. Πάλμερ επισήμανε ότι οι δύο χώ
ρ ξ ; ΤΟΙ ;
όσον ΙΙφορά ιιι ΒαλχάνΙΙΙ ".ιιι την
ρήσουμι αυτές τι; αγγυροβολημέ
ΙΠΟΙ. ;
θεσμούς. αγόμη η E;j.l lh11
την ΥΙ(Ι
τη (ΙΙΙφάλΙΙΙΙ χιιι
ιιι τι5 το
2
Την Ελ-
Ζάεφ: Είμαι Μακεδόνας και
μιλάω μακεδονικά
Ο Της
ΒουλγαράΙς Τι; Προειδοποιήσεις ποι απηύθυναν TOV *ιιι την ΠΓΔΜ οτο
O υπέδειξε ότι στον κόσμο δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εθνι-
το ποΟ ο
καθένας πρέπει σέβεται,
llOV,
ιι, περιμένω όλες οι ινρω.ΤΙΙί>.έ; κιιι Vit
ΤΙς "l 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο