Ταχυδρόμος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ταχυδρόμος για την 13-01-2021

Ταχυδρόμος-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ταχυδρόμος πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ταχυδρόμος

Οπισθόφυλλο Ταχυδρόμος-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

TAXYAPOMOZ KABHMEPINH EOHMEPIAA THE MATNHEIAE TETAPTH 13 JANOYAPIOY 2021 105 XPONIAA AMEEANAPOZ MEPOE 0891-1964) Apreu ouou 4557 K0aIKOE: 7609 www.taxydromos.g dros XPHETOE XATZHXPIZTOAOYAOY AAOH ME TO KAAHMEPA THE NAATOOPMAI AAAOYM ME TA PANTEBOY OI ETIXEIPHEIZ EXOYN KYPIONEKTIKA MATQIEI EMBOAIAZMOY 2TON B0A0 Ynp rou owoiywnoC TOU VUmopiou ur click awa a ck Im shop o abmynmç tmongaokoyaç zA8 Hooatvor anó upó Na Bckemivo tkvoVTUI OTO Kévnpo Yytiaç Aprotoselidaefimeridon.gr EN QPA EPTAIAZ NEKPOZ 57XPONOE ITH NEA IQNIA MOY ENEXE ANO METAAO YWOE BoUTIÉS OTO KEVÓ OOKápoUV TOV B6Ao KatéppeuoE 4xpovoç Oonyoç VtaAIKaç inug oo@cvopópo Máxn vaKpatnBeí otn Zwj Éõive 28xpovoç no^Utpauuatíaç, 0 onoíoç xeç To Bpáôu ÉNEOE aNÓ TOV 40 ópopo noAUKaTOIkíaç otO KÉVrpo TOU BOAou EpEuveç anó To AotuvouIKÓ TuÝua TOU ENAB, GAMa aruna 2EL. 5 AI0AIA NEAAIrIAZ panno TEMOS EBaME on cońi rou 57xpovoç Bokiórnç om NE lvia. 0 aruxog avOpoc BoumE GTO KEVO ano Tmv T nANEKKINHEH ou NO T0OUOo THN EPXOMENH EBAOMABA pÓ TOU, NOU TOV aVaČNrOÚ0E. To Boáðu x0eç oKnvéç opÍKnç EKTU xEC OTO REVIpO TOU ONOU, OCN 5xgOVO TpouuanOnE KAEIAQIE» rIA TIZ 18 IANOYAPIOY XEIPOIIEE2 ATO THN A2OANEIA 2E 5/APUNO TO ANOITMA 2UyKpouGn aypotikou HE OUO OXI|HaTa TOY AIANEMIOPOY Enavakeitoupyia ue click away Kai click in shop Oo to OXEDIO yia to &ERAEIO0JI TIS ayopas Beooukovial, uz onorAean pOMNEoEI TPoxUnO 2EAL6 XAMAZONTOEH XOET LTON BONO Epnópio xaoiç oe nápko OTn Néa lovia TEA &11 EE Toua nAKÍaG 20 Éuc Kai 49 ETOV, oúuduva e Tny Aatuvouia, ayópaoav Kávvaßn EA7 VUxprj Eiolso) otj Mayvnoia KOPYOAIE AIAKPITEIE TIA THN EUA: AATINENIO KAI XPYEO Kióva os nhi BPABEIO ANEZNAZE H ETAIPEIA ZTA VEGAN AWARDS EA7 AQPO OMANH E GUtO to KOUnov EXEK p e KAsioTE HEANIZ pavtEloú aTO X0lt 24210 36090 laxúct anó 1/1/21 pÉxpL KaL 31/1/21 aENENABAŁ THA. 24210 25074 * KENIAYOuRIY H CROZANA LTD KENTAYPO2 ZHTA npoç EvoIkiaon EAAIONEPIBOAA A A oE ÖÀO TO vouó MATNHZIAZ HAEKTpovIKá auoThHaTa aapaAzias Aunc EnuGrav 2 CROAN npeoE OUAGEng Rapla test avtyovo napionç 104 - BONO? nroKSS.Br KOMIAH ENAIOKTHMATNN wopicaRN HEbo6oç (PCR) C24210 84232 www.Kss.B www.cro.arna.gr www.tb.com/erozana info@crozana.ltd- 2421061222 - 6932828240

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο