Ελευθερία Λάρισσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας για την 13-01-2021

Ελευθερία Λάρισσας-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας

Οπισθόφυλλο Ελευθερία Λάρισσας-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

www.eleftheria.g elerthenia newspaer email: infoeeleftheria.gr TETAPTH 13 IANOYAPIOY 2021 Epufou ka 24potovIKOU yup Moguou 00. KauoOKarugitoU Avatoñn: 07:50- Aúon: 17:29 HAPXAIOTEPH KAOHMEPINH EOHMEPIAA THE AAPIZAZ SNN 1105-6371/ KOA. 1852 AP. OYMOY: 34.700/ TIMH: 0,50 31 KpoúouaTa otn Aápuoa Rapid test ońuepa oc BepbiKoúoua, aúpio oe lupyetó Avoryua Auaveunopíou EKuiotwon tou AioêntKoú ÉoTw uE «click in shop» Zntá o Eunopikóç 20AMoyoç Aápioa Kaaei toug BoukeuTéç va nápouv Béon AAooug oe tóLWTn BeAtIdvouyE To nepißáMov, avaßatuičouyE tOV Xwpo avayuxnç, önAwoE o An. Kaloyıávvnç LxEDa Ka yia MečoúpAo Inv EKIoaon tou avayUKnpiou Kai onou tou xopou tou AIOBnUKOU AnooUs, npoBel n anuoUkn ApXn, onos ovny yEirfe o avtuonuapxos OKovouik@v, K. AG. Abauonourlos, oto nñaioio tns xBEaivñs auvebpiaons tou Anuoukou Zuu Bouñiou Aapioaiwv. Anavtóvtas oE ONETIKÒ EPtnon tou EnIKEpañns tns «Opuńs Avavéwons» NiKOu fayßpoúña, unootnpike Oun npotaon da katateBEI npos oudntnon oE EnouEvo AnuotiKO ZUyßourio, Evo bpoiorloyeitai n ouv tačn oxEtks pEñlétns uE tOUs ópOus nou Ba ntnGouv anó tov aváßoxo, úotE Va aKoñoußhoEi n őnuonpaoia. TEA3 To dvoryya tov Kataotngátaov tou ñiavEuinopiou, éoTO KaI HE Tn EbOOo TOU «Clik n snop, nta ano tnv kupEpvnon o EpnopikoS 20nnoyos /N0piods, Kavovtds noyo Yd EnIxel pnuatiká kai oiKoyEvEIdKá bpajata nou kpujouv ta katE Baouéva poiña. Mapáñinña xañoúv tous ßouñeutés va ava- oßouv us eubUvES tOUs Kai va nápouv béon unép tou avoly aTos tns ayopas. O EOAY avaKoivwoE xBEs 866 vÉO Kpoúoyara ns ñoiyafns tou vÉou KOpovoioú (Covid-19). Ta 31 anó ta Kpoúouata oura, KotayPognkov onv 1.E. /NapiOds 2tn BepoiKOUO1a 60 ppioKETO onuepa lEtaptn 15 Iavoud piou anó us 10:00 nu. Éus tis 2:00 -, GUVEpyeio tou EOAY Kai tns lEppÉpEIas BEO0arias yia BEYuatorinnuKOUS ErEy- xOUS taxEias avixvEUOns avtuyovou Coid-19. óu aúoio ntuntn 14 lavOuapiou xai úpa 10:00 ue 14:00 6a 6iEEaxdoúv rapid test 6opedv oE Ó0OUs to Eni6uuoúv otov aúñEiO xúpo tou AnuotikoÚ Exotciou Nupyetoú. EA.3 ous 6nuór 2Ta «TUOAd» TO -pavteou NIa ta eEHSOAIa TEA 13 Enuxophynon 3 ekat. Eupw otou TOEB tnç OeooaAias Ta enoúkwon nanyúv anó tov «lavó» BoAußiavó 6iEôvń anéKtnoe n AEA ME 3.000.00 EUpo Enopnyouvtaio 1OEB tns6EO0anias nou Ennnynoav ano tn dEOunvi tou lavou, npokEiuevoU Va npoxopnoouv ota avaykaia Epya anokatáotaons toV unobouov tous. H EnIxopnynon opidtukonoinnKE OE OU VOvtnon noU EINE XES p whe Doäwhs KOVOiIKnSOniukns, Epxovtai aúpio Oupouyouavóç Kai Oukpavóç aguVtIKÓG Xpngto ToIavtónouño, otnv A6hva. ..0 6icêvhs Boußiavós (upE AUEpIKOVIKo oloponpio) AV tpiav Xouoivo ouupovnoe xOES E thvV AEA yia duouIO XpOvIa. laicei otônEp Kai bEEI unak, ayavicotav otn Bonipap Gpl wóRnua ns Boñißias) x EEAS Mcyakúrepo ro óipEAos anó tov Kívõuvo Znuiás Avégepe o KaBnynthç XatčnxpiotoðoúAou ZtÉAvouv nduKiauévouç anó Túpvaßo, Ayıá Kai Dápaaka va eußokuaotoúv otnv... EAagoóvaEncoe n nAaTpópua Tt AÉvE OI papuaKonoioi kau ndoç npoÉKUyEn Eunidokh e Ta ôúo, póvo, zyßoAaotTIKá KÉvTpa orov v. Aápioaç E.7 Énarge pétos oe 22 naixvióia yia ta avoixXtá oxoAeia ngtuxaivovtas Kai tEoOEpa EpLuata. ME auykexpiuEVn ouaba otEptnkE npotatbrintns to 2019, Evo EVGI EV EVEpyela biEBvns E 12 ouyueTOXES OtNV EEVIKn ouoba tns xopas tou OE EnIonua Kai pirik naixvioia. Eğörihou o oUKpavós ayuVUKÓS Maiu Mağuévko EnÉpaoe ta npoßrinuata nou unnpxav E to ouKpaviKo YnoUpyElo Etotepikov Kai niGavotata aupio va BpiOKETOI OUTV Erriaba, EpyoAáßoç ouç noÀUkatokieç-yianiá oro ATA ie EğEANEN Šiakńpuēn yia tnv anonepátwon touç Kal tnv ağjonoinań touç anó otpatiwtIKOÚç XE EĘENHEN Bpiokovtai bUo iOKn putEis tou Apxnytlou laKUKNS AE ponopias (AIA) YIa tnv uionol non Epyao1@v anonEpatwons, Iodpi8uov nuiteñóv norluKator- OV poxa yia ts noUKOo éxOUV unoypáye ouußóñaia xai Ba teßoúv ñoyıxá otn bid- BEon tou texVIKOU fIávvn Táton anó to yEBEnóUEVO naxviői. 2tO ETOgU avouovn urngpxel kai yia to BEua tns unoypapns ouyßorlaiou pe tov Niko Kapavika. uya Moxns Kai OL Onoies noo. EA 14 pévouv nuiteneis, anó ta éoa uns rTo ópErlos va lEitoupynoouv ta bnyotiká oxofeia Eivai o eyonUpo dno tov Unapkto kvoUvoW, onnooE O no YnOuoVEiOu Yvsios K. Xohatos Xatžnxoato6ouou. aTO bEKOETiOS tou "80, ioyo yia tov Onolo EXOU XapaktnpiotE KOI KU pia «pavtaouata». Npoweei avánkaon TwV oxoAuKV auAov niaiaio Elóıkńs auvEßpiaons tou AnuotIKoÚ Zupßouniou Napioaiv, nou npoyuatonoingnke xES, E BEO to avoryua ov OxOnEIOv. TovidE oE, OU. «I VpoootnooE va nEtou ynoouy ta oxorfsla BEpavtas ou to opErlos da ntav eya- futepo anó to va Evai krfEOta. Ta naibiG EXOUV EyarutepEs nidavótntes va KorlrihooUv EKTÓS tv tóĘEOV napá uéoa oE aUtEs Kai ota oxorfela. H Evbooxorlikn pEtaboon ntav Ed- «AnapáoeKtn n apwvia tou Ańuou yia tnv eotiaon» NdotuKd o Anuoç Aapioaiwv uÉow tOu npoypáyuatoç «LIFE-IP ADAPTINGR» AvagépEL xeowoBpabivn avakovon tou uvőéoyou l61oKtntúv v. Aápioa Zntouv ayeon ouvavtnon e tov An. Kakoyiávvn nepißarñiovUkn avonflaon tov oxorikOv durtov tou Ou wodcio noorio Anuos Anoianiow OK nidoh 5om otO nAaíoio tou npoypáyuatos «lLIFE-IP AdaptinGR», ónou DuyyeTéxEl os ETaipos. H 6páon otoxEUEI Otn iauóppuon tOv aunov OUuoova pE us opxEs Tns npooopuoyns otnv Knuatixn annayn, Etoi ooTE Va anotErEoEI EPYaeio EUl otntonoingns tns tonikns Kovovias, arina kai bUvatotnta pETOpopás napašeiyjiatos OE napójioioUs xúapous, tôoo oun Nápiaa óoo Kai OE EêvIKÓ EnÍnEBo. gn od0 Kaipo nEitoupynoav ta onuotuka thiv nEpaouEvn nEpioo0», ...AuOtUxs E eyárin ñü- nn kai anoyonteuon, prlenou- pE ÓU Ota eyáñla otoixnyata Kanova Enionun npotaon ano Epous oas». Autó avapEpEI xbEOIVoßpaőivń -Okrinpń yia EA3 peP opo oEooeVG Ka Entoóman éwç 5.000 yia onuioupyía e-shop avaKoivwon tou EuvbÉoyou pia popá o oxE6iaouós xain ufonoinon yia thv napoxn onoiaoonnote pondeds O norfuninEOTEpo Kal ouold OTUKO uEYanutEpo Epy00tn Tou anyou pos nou Evai n EOtÍaon. eEwpoúuE óu n T6iOKtntoV Kataotnuátov TEAS AVOUxns Kal totudons v. Napioas. Iia tnv avuuetonl on oE tov niEOTUKOV npoprin yatov otov Krlabo Kai tnv EEÜpEoN uEouv Kai pEarll OUKOv fuoEWV, npotEivouy Avayévetai npokhpuện evtóç tou lavouaplou apovia oas npos tov Krlábo An Yoa HupkO Kartoyio EA 18 ANIMUS nions Kar tO va pnv xOuE nOAYIATPEIO Awpeá - aAnAeyyún otn Oeooakía ANAKOINQEH To Maveniotnuakó NoooKoueio Auéynç 6pioE ekonkiouó 500.000 Eupo otuç 6ouéç uyeia tng eppEpEiaç Kabopiotikh n ouußoAń tou As. [avvoukaEUonua anó K. Ayopaotó Eac umoOKTme oem KIaN TOU IOkUTĻUÓTEpOu ayaßoú ya TOV GUvávepu- To, nou Eval n uyeld. I la auro Kal npoxopa oe ia YEvwaia KOvOvIK Tpoopopa yia Tov uvVa a pro oOOpoovovraç tyytun Tou rapid test (HE Tm HEYOUTEpN ECKOmta nou ExeL UTIapegi iEXp X AOHNA Zoyxpovo iapotExvonoyıKÓ EğonAIOŲÓ, 6aped úyou 500.000 Eupo, anó to laveniotniaKO NogoKouEio tns AEntoutpeIES TOU npoYpayuatos Enibótnons onioupyias nrfektpovikOV Kataotnuatov (e-shop), ayivav YvootEs E tnv npobnuOOiEUon tns npoKnpučns onou yivEtai OpES no ES Evai O1 UnoxpeoEIS tuv EnixEIphoEV. niotnuiou eeaganias ya tnv eviaxuan NoooKouEiov Ka non Kévtpv Yyelas tns lepipÉpEIas onv avtuyEtonion tou Tv va biapukážouv Kau va Bupaxíaouv my uyeía ToUG, rpoßaivovtaç oe TaKTIKOuS ENEYXOUS aVveu ns AVTIyoVaV KaTa TOU CcOVId-19, ortuç auTol artal- TOUVral. Kataothuatos (e-shop) npOKauÉvOu va otnpıxêei n Aeitoup- yia tous katá tn Biápkaia tns navõnuias Kopovoioú (COVID- 19, va EvioxUGEI O pauos Evo@uatoons tns niakns XVOOysK tO nKOO EtdoNngauoou atov, vu anogeUxEo OUvoiouos otous EOOEpikoUS XapousKa va biadparligtEl n ouvEXEIa tns oiKOVOuIkns ôpagtnpiotntas tOUs. O npoünoñoyiouós tns Apáons Eivai 80.000.000 EUpo Covi-19. poKEita Yia TtO anotErEoya tns ouvEpYaoias TOU iGKEKIEvOU Kanyntn KapbioayyIOXEIpOUpyikns TOU IvEnionuiakOU NO0OKOUEIOU Uns ueyns Kai Eniuou 6ibáKtopa tou laveniotnuiou 6Eooańias, Natzi Sakali- hasan, E tov npóEBpo tou Tuńyatos latpikńs tou lave niotnuiou 6EOOarlias, Abaváoio fiavvoUKa. H Epiptpeia a mepioaórepeç manpopopieç umopeire a antubuvetiTE OTO Animus loAuiarpeio OTO TNAEDwvo 2411-803 300 n oO email: polyiatreio@animus-sa.gr KOl Enibotouvtai athoEIs EXPI 5.000 Eupo yia KabE EnDxE pnon pe oIOkpito A@M. uEuponaliknS IIrn- EA 7 popópnans Europe Direct eeooarlias. TEA 12

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο