Πρωταθλητής


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής για την 13-01-2021

Πρωταθλητής-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πρωταθλητής

Οπισθόφυλλο Πρωταθλητής-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"END BAAMnOYENA NA OKKIvoS MEIND" hpwTa8Anis IANNHE rOYNAPHE Oho TATON OAYMIIAKO OMAPTINE OraAkoc "poaéarpoç" 8Elai va... pi(GEI OtO peyaAO Agov Terápn 13 lavouapiou 2021 AP. OYA 968 TIMH OYAAOY: EYP0 1.50 Ynpáxe óka ra anuea, Erai nouorxác povdder mavto" Era vtépym nepauéveç nalká anó rou pnax cou" "lev ge npfvouv va jmo oruy Toógna OPYAOX ONEIPO KEPAIZE KAI TOYE NPOKAHTIKOYE AIAITHTEE |"ÉKaUJaV to TEA ARiB Atoákvoç o OAuumaxóç éßake ndápn yia tnv 8dða us uOvaðIKN KatabsonAR Moywh qwpdwon u og o ZOUKOÇ, P8 00 KIAG.. LHGyKI Agpevt(aKnç Kai Bs(évKop lootó ð&Çiá) Mayâko KoouTaópIgja anó tov Mnapr(óNa METAAH NIKH, 89-87 TH MAKAMIITHN LAPATATHH payyatonolnae 11 21 ia to 6ınnóy o epúños KaI to t13! KOAIKOE 6 IA MEPINATO Onv Toúno JEIvoy leipanó, Aoyo oang Vican wISE MEN Me nddoc, Uxoloyla Ka TO.. a£pa onó tuç Rpvç vikaç o "epupákeuwor" oqv npotn anó ue OAnog ka MAOK-OAYMIAKO yIa To MOYETAKI KaI Tn ENEIAAA Minpouya AoVE (130, IST) OKAATENMIEPTKE POAO... MAPATHPHTH wIPES RES EEaun Me T... poúrpa Ba tov unoo&xBoiv autof nou TOv &Bpadav ue sniongun avakofvoans Aurépo, Tpirn & Teropm EGA ouç 21 I TA DAPMAKEIA

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο