Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κοινή Γνώμη

Κοινή Γνώμη


Κείμενο που αναγνωρίστηκε στην εφημερίδα

ΚΟΙΝΙΙΠΙ!ΜΗ Αντιμέτωπος με υψηλό αποζημιώσεων για μηοθέοεις της ηρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, o Δήμος — Ερμοώηολης Απρόσμενες πολεοδομικές εκκρεμότητες & Μικρών ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙ Eco ISLAND ΙΙΔΗΡOΥ,
^