Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Livesport

Livesport


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Livesport

Κείμενο που αναγνωρίστηκε στην εφημερίδα

SPOR οΙΒΑΡΙΣΑΒΒΙΔΙΤ, FlfA, ΤΟΠ ΚΑΙ ΙΔΙΙΥ Η αιιιιαηιιι ΒΑΙΙΛΕΙΑΔΙΙ «ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΨΜΕ τον o υφπποππς το στο "MMM. Το ίδιο και στην επιστΜή αου Τον έστησε στο ΙΙμι»το ΑΙΙOΣΙΙΑΣΜΑ! αιιμερινή τηι ΙΙξΙΗιιμχικήι ΕΙΙΙ/ΙΙ“ΙΙ/Τ πι ιιενιινοτιι πιε ιιιοκιιμιιιιιένιιι ιιιν ΕΙΚήφιι όήΛιιινιιν MHEC ΙΙξΙΙιΙΙΙΠΤ00ΧOΙ και ευμωηιιϊκήιν ομοοι«ινήΙΙάν! με τα... B. B. Ι Π. Π. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ B. ΒΕΡΓΗΣ: O ΤΡΟΜΟΣ, Ο ΚΑΙ ΤΟ «KAKO ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛ0! ΙΙΙ Αυιίινα δίνει ΙΙΙ ματς οτιιν ΑΕΚ κοι ΟΜιυεί Αοημάμιιυρους οπιν κιπουιριιιμή 0ΛOΙ ΤΟΠ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ τον Αντωετοι με ιη ΟΙΜ(ΙΙΙή του πρωταΗΛήιιαιος ΑΕΚ, Οιιιηιιιιιικος και ΙΙΙΝΟΒΙΙΠΙΚός Μαοηιιιιι Plus ΑΙΠή εΜΙΙ ΙΙ ΜΑ ειιιάαφιιμι τον Ιβάν. ΟΙ φήμες τον ΙΙΙέφΤξΤΙΙ πι ι—ιιισιι! Ι] ΙΙΙ 10 ΙΙΦη llMia
^