Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-13032018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-13032018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΕΜΙΙΟΡΙΚΙΙ Ok POWER τα: +30 210 6728890 26 589 Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 1.30 € Ορατός ο κίνδυνος ποδοσφαιρικού Grexit σήμερα στη Ν Με αυξημένο ταρο το 2017 για τη Μότορ Όιλ Al_ibwn 1,49 m ευβ<Ο ή με την κατεγμιψε Ο ΙΟ 2017. Ο εργοσιώ% το 7.84 δω. 6,36 ΤΟ 2016. Τα ΙΕΒΙΤΟΑ) ΤΙΜ. οι 620.54 ε Ι ω M3,49 ιο κέρδη ήταν 450.3 έναντι 428,76 > 14 Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Praktjker Hellas Με 4 ΕΚΟ . ΙΙΙ" "ΙΙ ΟΤΟ Ι 00 εκατ. ευρώ τις "τι VtO ορίζοντα την με στόμο νο αγορές. να την της Oly & και νο HoReca > 16 Συνάντηση Αχτσιόγλ0υ - ΣΕΒ για τα εργασιακά H ΣΙΔλλ0ΥΙΚΙώ% Αύγωστο τω 2018, η λα τωρ ήο της Δκητησίος η αλλαγή της αρχιτεκτονικής ΤΟΙ ΥΚΙ ΠΝ ΜΤΤή στη (ΣΕΒ). Πορο to καλό κλίμα στη ω.ΙΛντηση, δυο πλω- Έως 120 εκατ. ευρώ o πήχης για το ομόλογο της ΓΕΚ-Τέρνα Το Τ"ιη 203 σνκη“νετοι να "W ΤΟ την 1 20 στο δκ"τημα 28-30 Μαρτς ]. το εν ΤΟ 201 Την ΧΑ. 5 Καουσία Μπασού Ι πικιφ<Ιλής ΠαγκΜμ ος Τρόπεζας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ας ΡΑΝΤΑΡ Έπος:94ο 58 δισ. λίρες ετησίως το κόστος του σκληρού Brexit [Ε.Ε.] Προτάσεις για καλυμμένα ομόλογα, διανομή επενδυτικών κεφαλαίων και εκχώρηση Τίτλων Σάρκα και οστά παίρνει η Ενωση Κεφαλαιαγορών ΜΟΙΙ_ΙΙ πνκπάσι ωνγτα τα καλυμμένα ομόλογο. ιιι δη- επενδυτικών "ιμιλαί<ον και Ιη διασυνοριακή με- ιαβίμιση διεκδίκησης χμους Χθες η σιο ΙΙλαίστο ΙΙ._Ν μέΙ.χον για ιη δη, μ ιο 20 Ι 9. H Ιης δυτικής με ζήΙΙΙμα ιην ΙΙΙ"ΗΙΙΙΧή μιας ΚΟΙ (kl ότι είναι Ιδιαίτεμι ισχυρή με καλυμμένες ομω.0Υίες αξίας άνω ιων 2.1 τρισ έ&ιχνε να μην ΤΟ Ακόμη κι καλυμμΔ α ομόλομι των ελληνι- ΙΙΙ)" η Ια &όριο. Μάλιστα. ΙΟ W>nd ΜΙ ΟΤΟ λο. ΣυγκεκριμΔη. με μίση απολογισμό ιου Ά)Ι6, ια ελληνικά καλυμμένα ομόλογα ήταν ιης Ιάξης των 4485 και μάλιστα μεγάλη ΙΙΙΙΟ σχέση με το 2010 και το 201 Ι όταν είχαν σια 19.8 διο„ δηλαδή ήταν τεΙ ΧΙΙΙλάοιας αξίας. ΣήμειΧΙ. περίΙΙ0ΙΙ 2 διο . έχουν ή ναι υπό από ης 4 συστημικές lllV > 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΏΝ Απανπίσεις στονγρίφο του νέου Ε3 δυσκολίας έχει η ιου νέου εντύπου ΙΒ το οποίο π#ΙΙξΙ να συνΙ> ποβληθεί φέτκ μαζί με τις δήμοι« 1.5 εκατομμυρίου επαγγελματιών και οι λογισιές, που παρέλα- to ηλεκτμ»ηκή . διαηάστοηαν όΙΙ δ Ι αθέ00Ι_ιν "tlEKlVtlKli ΙΙΙΙξη μένο να ΙΟ συμπληΝηουν σωστά , Ανάκαμψη έπειτα από 11 χρόνΝ οικοδομή Ιι:οαηαη ΜΙ Νιο χ)ι2. 2013 ΝΙ ιο 20 7. Ι 1 t" ΜΠΑΤ. 010 - 20 Ι Ί η αι."υη κατά των κοτο 182% το 20 Ι 6 100 Κρίσιμες μέρες μέχρι την 2111 Μπρα ντε φερ με ΔΝΤ για το αφορολόγητο Κάμψη 1 της βιομηχανικής παραγωγής l“ki ιην της κοι κατε,ΊΧΙψε με :.ηη με ΤΙΜ. 2017 , [2018] Αυξημέ,τα κατά 110εκατ -1ebate και νέα σκευά σμαια ιη κή δαπάνη αλλά και ης Ιης το 2018 ΙΟ 1260 δισ. ξΙΙ Ι .150 ση ια τελευταία αναθεωρημΛ <Ι ΙΠOΙΧξίΙΙ τοι ΣΦΕΕ. > Ι 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο