Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-13062019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-13062019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27312
ΕΕ: ΣυνεχίΖονται
τα βήματα για την
Οικονομική και
Νομισματική
ολοκλήρωση της
ΕυρωΖώνης
ΊΙΙ"ΙΙΙτικής «(ίσο ποτέ άλλοτε
ΥΙΙΙ το
Ι ουνίον.
Στη Σύνοδο ΙΙΙ Τή, οι ηγέτες αναμένε-
ται να λάβουν ΙΙπ0φάφ1εις για τα ζητήματα
της
Εκτός ατΖέντας
Eurogroup η
Ελλάδα
—Εξαιρετικά (ΙΊΤΙΙΙν0“ είναι να
ΤΟ ΠΤΟ ΕΙΙΙ 0ψ 0ΙΙΡ
τοι Την
μιτη, με ανώτερο αξιωματού
χι) της ευρωζώνης πον τον
Τύπο "τις Βρυξέλλες.
Ο.Τφ)ς εξήγησε ο ίδιο;, η τρίτη έκθεση
τους επιτΕλείς των υπουργείων Οικονομι
της ευρωζώνης (Euroworking Group)
μετά τις ε λΑΎές, τον Ιούλιο. ΩοτόφΙ0,
δε V ΙΠΙΥΙΙή
χάποια απόφαση για την ε
νεργοχοι ηινη μέτρων ελά-
φρυνυης τοι χρέους, Α.ΤΙΙ-
Στη «σΚΙά» η
παιδική εργασία
στην Ελλάδα
Εργασίας Τετάρτη 12
Ιουνίου) *ιιι οι περιπτώσεις παιδιών
ποι "Την
Μγι;.
ο.-ΤΙ,Ε; .ΑΙΙΕ.ΜΠΕ η
Κ αρχούλΙ(Ι. δικηγόρος του Διχτύου
Δικαιώματα του ΓΤΙΙΙδιού. αη πλειο
ΙΙηφίΙΙ των που φτάνουν στο
Μ:ταγχλΙΙψτά;, αλλά κ<1ι από Αφγανιστάν
ή Αλγερία.
Είναι παιδιά από χώρες όπου συνήθως
εψ, άζονται από νην
2
των πέντΕ ετών, οπότε
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Βαρίδι για την ανάπτυξη η
αύξηση των εισαγωγών
Των χα Ι
Την των εξαγωγών οφείλεται
κατά ΊίφΙ0 λόγο η του
Τη; ΤΟ
τρίμηνο τον 2019, παρά την
ντιμή αύξηση των
με την ανάλυση του ΣΕΒ που παρουσιά
(ΙΤημε ινήμεμΙΙ Τετάρτη).
O Σύνδεσμος υποστηριζΕΙ ότι η μέχρι
στην αύξηση της
τας Η(ΙΙ της ανταγωνιστικότητας, γεγονός
του σε συνδυασμό με την αυξανόμενη
βεβαιότητα παγκόσμιο επίπιδο, θέτει
σε την επίτευξη υψηλών ρυθμών
(Ινά;ΤΤΙΕη; Της
την άλλη η επίτευξη
για πρωτογενή πλεονάσματα
του ΑΕΙΙ δεν (Ιφήνει πολλά περιθώρια
για την εφαρμογή πολιτικών της
Ιδιωτικής κατα»άλωσης. Συν ε.ΤΙής, η οικο-
χρειάζεται μιγαλύπρη
φει« *ιιι περισσότερες ανα
φέρει ο ΣΕΒ.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία.
ΥΙΙΤάΤ0 τοι 2019 ο (ι-
νάΠΤΙ ξη; διαμορφώθηκε
σε έναντι
Το Ιο τρίμηνο τον 2018
ΤΟ
2018.
Με βιάση την ανάλυση
- Η (Ι.Τ0δννάμσ.ση
εξααθέγιση της δυναμι
κής ΕξαγοηΊότ αγα-
ΙΙών 7 % έναντι
το
τοι 21) 1F κιιι ov-
το 2018) κι1ι
ταχύτερη άνοδο
το Τρίμηνο τοι
2018 αύξηση;
συνολικά το 2018), ΕΤΙΤΙ.
η συμβολή των καθαρών εξαγωγών Οτην
τοι -1,9
νομένης της μεταβολής ΙΙποΙ)εμάτων, εμ-
έ νΙΙΥΤΙ
το (ΠΤΙ-
ΚΙΙΤΙά ΙΙΙ -
ξηση τοι ΑΕΠ ,
- οι επενδύσεις ΙΙΣτ(ΙφορΙΥ.ό εξοπλι-
ΟΙ ξ-
Νέα άνοδος του τουρισμού για το 2019
τοι
ΙΙΙΙΙΙΙΙώνΙΤΙΙΙ στην Ελλάδα
T( V 20 Ι
ΤΟΙ Τη
ΥΙΙ
χρονιά οτου; πλέον 1Ιριζήτητου; προω-
( ξ ΤΟΙ
n τοι
ΙΙΙ
στοιχεία του Ινστιτούτου του
Ελληνικών
(ΙΝΣΕΤΕ) ΗΙΙΙ Τη;
(T t E), τι)
*ΙΙΙ τοι
- Καταγράφηκ(ι , 2,5 εκατ. (Ι-
(ΙΙύξΙΙΙ"Ι Ι
2019 Την ΙΙΥΤί-
στοιχη το 2018. O ρυΙ]μά; ΙΙΙ ξηση;
στο αεροδρόμιο της Αθήνας είναι
*ιιι στα περιφερειακά αεροδρόμια είναι
οι αεροποριχές αφίξεις Hi.tTt
γράφησαν τον Απρίλιο. τελευταίο μήνα
τοι 2019 για ΤΟΥ ο.Τ0ίο διαθέΙ1Ι
Καθημερινή
ΊΙΙ ΟΤΟΙΧΕίΙΙ, tiTllV *ΙΙΤΙί
σχέση με το 2018, περίπου ι*ιιτ.ιι
- ΣΤΟ
απορρόφηση
μικροπλαστικών από το νερό
Ενας μέσος άνθρωπος 5 γραμμάρια Πλαστικό εβδομάδα,
το ποι. το
Ταμείο για τη (WWF).
Σύμφωνα με τα ΙΙποτελέΙ"ΙΙΙΤΙΙ τη; (ΙΙΤής χοι δημοσΙΙΙίΙ]ηχιιν την Τρίτη χαι (ι-
Ποτελούν απάνθισμα 51) χον έχουν για την πλαστικού a-
ΤΟΙς 2.0(ΗΙ *ΙΙΙ 00)-
ΠλΙΙΙΠΙΚΙ)Ι$ 25()
"Αν *ιιι οι έχουν ΙΙρΛΙ“Ι ιιι" όλο και την ύ-
παρξη των *ιιι τους 1€ρΙ/ΙΙΙλλο . , η έγθΕ-
2
ψη προσφέρει για πρώτη φορά έναν ΙΣΙ0λογιιηιό γ ιιι το .πο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο