Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-13062019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-13062019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
ΠέμΙΙΙΙΙ 13 Ιουνίου 2019 Ι ΙΙμή: 1.30 €
οικοΝOΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΈΤ0ς-. 950 26956
Τεστ αντοχής για πιν οικονομία
Νέα σημάδια επιβράδυνσης- Προβληματισμός για την πορεία του ΑΕΠ κατά το β τρίμηνο
Υπόθεση Novartis
Δριμύ κατηγορώ
από τον Ιωάννη Αγγελή
η αναταραχή η σε
σπΤΚά TtN_K Trk
ο αντευαγγελΕας τα.
ωΝιωη μΡύτατες
καταγγελίες γκι τη ιπ»τηρ0,
και
κατά την έρευνα
16
ΟΤΕ: Μέρισμα 0,46 ευρώ
ανά μετοχή για το 2018
α.υηγή τω
ιηντέ.λου τω π τω
η στη
νέο σωτη γη
σχεδκκηΙό έννε
ΟΙΝέλξΙΚ“1 μετόχΙΙΝ, Γιο τη
20 Ι 8 0 OTE ΙΙέΙΜΙΚΙ 046
ανά μετοχή. Ι 3
Οδηγός στο νέο
"Εξοικονομώ κατ Οίκον“
Στα η
γκι τη
ΥΚ1 Την η
250
να να ενΤΜ0-
"ά ΓΕρί 20.000 - κατεπΕς.
στην ι-ιμίπη σ. Χ"η τω a
ένταξ Κ
10
ΕΦΚΑ
Παρακράτηση οφειλών
από συντάξεις αναπηρίας
ΑΜ τκ Ι 7 Μώυ 2019 τα των
από τα συντάξεων
W περισσότερες 60
ό. Σς τκ
θανάτου). 6
Τέσσερις προσφορές για
των Νηρέα-Σελόντα
με
ΚΤΜη ΤΙ Ν
στο ΙΙΙ"
trrv ΤΟΙ.
ΤΙΚ
Πληθαίνουν Τα σημάδια ανησυχίας
γκι την πορεία ιης ελληνικής οικονο
μίας κατά τη μ -ττνή ΜΕ
ΙΙλεΟν την απόκλιση που κα«ιγικάφηκε
στο πρώτο τρίμηνο η ανάπτυξη
1 δηλαδή μία
κληρη ποσοστιαία μονάδα κάτω από
αρνητικά σημάδια καιγια
ιο ιρίμηνο Ο
«άΤΙ 11011 σημαίνει ότι οι
μέχρι ξε
καθαρίσει ιο πολιτικό ΙOΙ1ί&
υπάρχει προβληματισμός για
ΤΟ ΙΤOΙΙΙ Ekl είΙΤΙΙ η 1011 ΑΕΠ Κα-
τά ιο β ιρίμηνο. Τα στοιχεία
θα ΙΙΙΤOΚΙΙλΙΙψ)0ύν από mv Ελληνική
Στατιστική Αρχή στις αρχές Σειττεμ
ρετικά κρίσιμη χρονική
Μκτης βιομηχανι
η επίτευξη ιημηλών οι.
κής παιχιγωγής
με μείωση. το έλλειμμα
κονομιΚό επιτελείο Της
1011 ρΙΚ0ύ Ισοζυγίου
και
λω, ενώ ήταν
στα όρκι της στασιμότητας. παΝ το
ότι ΙΟΥ ΙΙΙΠΤΙ Ι) Πήρ-
αλλεπάλληλες ρευστότητας
ιων ,0ΙΚOΚυρΙών μέσα από ΙΙΙ μαζική
καταμθ,ή και την πλ. *
Της 13ης σύνταξης.
Δε&μένου ότι και ο και ο Ιού-
εί%ΤΙΙ μήνες
ΙΤ<ΙΙΧ1Ι.ΙOΙά0ξΙ to ΠΙΧΧ1Χέ-
διο τι") 2020 στην
ΕΙ ιχοΙΤαίΚή ΕΠΙΤΙΧΤΙή, Με
τρίμηνο εκτός των σιόχων, ε ί
ΙΊΙΙ πολύ Πιθανό θα va
ι) ΙΙάΙ*ξΙ ω υ πήχη και
ΤΟΙ ΙΙΙΧ ύΠ0λ0ΥΙ0μ0ύ αλλά
και μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημο
στονομιΚής στρατηγικής για Πε-
Ιδκοτική ο«Μομική δραστηρώτητα
είναι η πτώση στην δραστηριότητα κατά το ΓΡΙΟτο
φετιντΚ σε όγκω και σε
μεάοση άνω ενώ και στον
ΟικοδφΙΙΚών αδειών ΓκρατΙΡήθΜε με"οση της τάξεως του 9,6%.
Αργή η αποκλιμάκωση των NPEs
Μόλις 6,7% ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2018
Η Ευ Επιτροπή διαπιστώνει
στις την
θυνοη της Οικονομικής και Νομισμα-
ΤΙΚής Ενωσης (Ο ΝΕ) ιους Ιξλευια ίους
έξι μήνες . καλεί τους Ευρωπαίο υς
ηγέτες να λάβουν συγκεκριμένες α ΙΙΙ>
φάσεις στις 21 Ιουνίου. κυρίωςγια τον
προϋπολογισμό Ιης Και
την τραπεζική έναηη. ΠαβΧίλληλα. ο
μεί6Μ)Ι1ς μη
&ινείω , (ΜΕΔ) στην ήταν
to 20180ξ με
τις άλλες προβληματικές Χώρες της
ρ«Ιώνης. Η το τρίΙ0 τρίμηνο
του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη
ΙΤερίΜ0101 2017 ήταν σΙ0 σύνολο Της-
ΕΝ. 1-2 μονάδα (από 45%
33 % ΙOΙ_ΙOΙηύλ0Ι) TGW ΣΤΙς
ΊΙΙΚές ήταν
ακόμη μεγαλύτερη και κυμά%€ηκε από
15% (Ισπανία) μέχρι 359% υ-0βενία)
32% στην Κύπρο. Η μικρότερη
Gxm Ελλά&Ι , όπου
τα ΜΕΔ από το 46.7% ιου συνόλου των
δανείων σε 12 μήνες ιπ0
43.5%. δηλαδή η μείωση μόλις
η δίψα για
υψηλές
αποδόσεις
Ομόλογα
Σε ένα ξέφρενο Κυνήγι Κέρ-
έχουν ξΙΙΙδΙ*εί αυτήν τη
στιγμή οι επενδυτές. σιρέ-
ιο βλέμμα τους σε
γητικό που προσφέρει υψη-
αποδόσεις, στο
σημερινό των μη-
δε νικών ξΤΙΙΙ0Κίων και ιων
νητικών ομολογιακών αποδό
σελ 15
Σήμα κινδύνου
εκπέμπουν
ΕΙ<ΓκαιΔΝΓ
Ανησυχία για την πολιτική των δασμών
«SOS ta„. της κεντρικής Και
κής ΕΙΙΙΥόπης. από ενδεχόμενο επιβολής αμερι
K lVlKd)V δασμών στις εισαγωγές
κινήτων. εκπέμπουν η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
Κριστίν ΛαγκάρνΙ Και o πρόεδρος ΕΚΓ Μάριο
Αμφότεροι επισήμαναν πως o εμπορικός
Και to επιβληθούν αμερι-
καψικοί και στις εισαγωγές
ΤΟΚΠ ή«ον θα Πλήξουν Τις ποιι εί-
ΚΙΙ της . 15
Δεξαμενοπλοκι
των εμπορικών
διενέξεων
η αγορά
ΧΡΥΣOΣΙ33Ι935
11
Νέα κίνητρα
γηαχρήση
πλαστικού
ΑΑΔΕ
Περισσότερα κίνητρα για τη
χρήση πιστωτικών και
(ΠΙΚών καθώς Και άλ-
λων ηλεκτρονικών μέσων πλη-
ρωμής "ΤΙς λιανικές
Υέςπροσπαθεί να η Ανε
ξάριηιη Αρχή Δημοσίων
δων σε όσους φορολογούμε-
νουςξ0δεύ0Ι_ιν μέχρι Και 1000
αυ&ίνονιας τον
αριθμό λαχνών με
οποίο Ι.ις η ου μ-
ΙΙξΙOΧή ttOV Ι4ηρ0λ0%ΤΊΊΙένων
αυτών σε κάθε μηνιαία
λοταρία. , με (ΙΙΙό
φαση του διοικητή της ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΙ(Πλή ΟΙ
κανόνες υ πολσ,ΓΙσμού των συμ
μετοχών Ιων
στμ- μηνιαίες
κειμένου να πριμοδ0Τ0ύνΙφΙΙ
με περισσόΙξΡυς λαχνούς οι
011ναλλ(ΙΥές μικρής Και μεσαί-
ας αξίας στις οποίες προβαί
Κάθε μήνα οι
ΙΡρολογούμενοι. 7
V ΕΥηΔΟΙΙΑΜ1,1286Τ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο