Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-13082019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-13082019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤOΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27354
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10564
Τηλ, 210-3215692-688 210-3215877 0,60 ΕΥΡΩ
Λίγα βήματα
μακριά η άρση
των capital
controls
ΕΤΟΙμε; n ΤΙς
ξιιςγι« την πλήρη των capilal con
ΙΠ)Ις, Την
λή τους *ιιι αναμένει το "πράσινο φως"
χωρήσει άμεσα (το αργότερο εντός του
Σεπτεμβρίου) ( Την το) Τε-
λευταίων κεφαλαιακών περιορισμών.
οι ΙΠγκξΖOΙΙΙένες διατάξεις
συνεννόηση
Ωφέλιμο το
Βιετνάμ από τον
εμπορικό πόλεμο
ΗΠΑ - Κίνας
O πόλεμος των ΙΤΙ“ ξΧίζεται
μι αμιιιοτη ε ταση, τα χρηματιστηρια
*ΙΙΙ οι -με
ξάρχοντα τον ΑΙΙ*ρικανό πρόεδρο, Ντό-
ντρέΧΕΙ λόγος ανησυχίας, όμως ποιος α-
λήθξΙΙΙ ΙΙΠΙί ΙΝΤΙ-
παράθεση μεταξύ ΗΠΑ της Κί-
πάρχει: είναι το Βιετνάμ.
Της
τα εργοστάσια δεν πέΗΩ.ΙΙβαίγουν να δέ-
ΧΟΥΤΙΙΙ
οι δασμοίαπο. Σ.Ε.ΊΙ .4
Κρίσιμες μέρες
για την ιταλική
κυβέρνηση
H Ιταλία μπαίνει σήμερα (σ.σ. Δεν-
Τέρα) σε μια εβδομάδα
οημασίπς το μέλλον της κυβέρνησης
τοι n
σε επιθανάτια αγωνία ΙΙΠΙί την περασμέ-
ΙΙέΡΙΠΤΙΙ πιπ ο
ξΙάς Αέγχα, Ματέ4) ΣαλβίΊ,
Τη Της.
Στη του o
Ματέο Σαλβίνι συνέχι0Ε την
νια κή του "περιοδεία στις παραλίες" για
ΤΟΙ. ; ΤΟΙ NlfTOlf,
που μέχρι τώρα υποστήριζαν το M5S, τον
!ΙήΥξς
με το
γευματίαει γυμνός από τη μέση πά-
ή DJ , Ο Σ(Ιλβίνι
κάγει ό,τι μπορείγια να ΚΕρδίοει τους ηγη-
«Εχει αναλάβει δράση,
Ανεβαίνει η ένταση στο Στενό
του ΧορμούΖ
(σ.σ. Δευτέρα) τις Ηνωμενες Πολιτείες
τοι
σε "πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί",
με το ΤΙΙλξΙ)ΠΤΙΚό δίκτυ ;) Αλ
ΓζΙΙζίΙΙΙ.
Η δνξαμννό:τλοιω . στον
Κόλπο μέσω του Στενού του Χορμούζ έχει
γίνει το Επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης
τάμεαα στις ΗΠΑ Υ.αιιπο Ιράν. αφότου η
ΟΙ ά0Ι\τκτον αποσύρθηκε ΙΙ.Τό "ιιι διεθνή
πυρηνική συμφωνία με το Ιράν επανέ-
Τι; ΥΙΙ ΙΤΤφΙΙ7-
τις εξαγωγέςτης Τε-
Ζευιίγη;.
Επειτ<Ι από εκρήξεις που
ζημιές σε έξι δεξαμενόπλοια τον Μάιο
Υ(ΙΙ ΙΤΙ3λληΙΙΊΙ to
ενός υπό βρετανική σημαία δεξαμενό-
τοΙ οι
ξεκίνησα , μια ν αντιγή ασφα-
για εμ.τ0ΡΙΥά
Σε σημείΙΙ τοι ,
μετέδωσε το εδρεύσ»ν στο Κατάρ ΑΙ
Jaaeera, ο Ζαρίφ ανέφερε το Στενό
είναι πτριοριαμένο, θα
ρο ξένα (πολεμικά)
α αυξάνουν την παρουσία τους σε
"Η πτριοχή έχει γίνει ΛΙ ριτΙδ<1ποθήχη
έτοιμη v" η κπι
οι Τη; Την με ό-
;τΚΙΙ0, είπε.
O Ζαρι φ, έφθασε στην Ντάχα την
TOV
Τι>" ΚΙΙ1άρ, !l.TlV
ΘάΥΙ, για ουνομιλΙ ες προκειμένου δια-
βιβά(ΠΙ το μήνυμα αυτό, ιρπ
VlZ(i Μ Μ[Ξ,
Το χον φιλοξενεί μια (ΙΆό τις
T(OV H
ΙΤΑ στη Μέση Ανατολή, να α-
ποφύγει την εμπλοκή του ατην κλιμακού-
μννη διαμάχη στην
Συνδυαστική διασταύρωση δεδομένων επιχειρήσεων από
ΑΑΔΕ για φορολογικούς ελέγχους
(Α\ΛΕ),
θώς αξιοποιεί για πρώτη φορά
στιχά ΙΙΤΙ)ΙΧΙία και δεδομένα από
ντρωτιχές καταστάσεις πελατών ιρομη
με δηλΙόΙ ξΙ; ει-
σοδήματ0ς και ΦΠΑ από το 2014 και με-
σχέτιιμης δεδομένων που διαθέτει.
ΙΙΙ .ΤρώΤ(Ι ΤΟΙ
2014 μπαίνουν στο σύστημα ηλεκτρονικών
Κ(ΙΙ ΟΤΟ Πλη-
ροφορια κό σύιπημα Elenxis, αφού 7.ατηγο
ρΙOΛOΙΙΙΙ]0ύν το
ντο; με τις φορΙΜ5Ι(Ι-
φυγής. Στη ενημερώνονται οι
λεγκτές για τους νέους (πάχους ως προς
την αντιμετώπιση ιιι; φαροδΙ(ΙφΙΤή;.
H τοι.
οτην ιστοσελίδα της ΑΙΥΧής και αναμένε-
ται τα δημοαΙΙΙΊΙΙί αε ΦΕΚ. Σύμφωνα με
ΣΚΟΠOΣ στάχο;τη; Α-
ΑΔΕ είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση
όλων των υφιστάμενων στη Φορολογική
ΔΙΟίΚΙΙφΤΙΙ ΣΤΟ
ΥΙ0ίησης (ΙΙ ΤOΙί τον στόχου, διενεργείται
για πρώτη συνδυαστική διασταύρω-
ση δεδομένων
ΥΙΥΙήγ
τώ , , με αντίστοιχα δεδομένα υποβληθέ-
δηλώσεων φορολογία-, εισοδήματος
: .ιιι ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2014
Εφεξής. Ενόψει των ανωτέρω και με γνώ
μονα την ενίσχυση της αποδοτικότητας Υ.(ΙΙ
των ι -
β<1θμό επίτευξης στόχων, αναρτώνται
προς αξιολόγηση Υ.ΙΙτάτα ο-
στις διατάξεις των
«Ξυστά» ο αστεροειδής 2019 OlJ1 από
τη Γη
Μέγεθος σαν εκείνο τη; Μεγάλη;
Της ο
2019 ΟΙ,ΤΙ που τη Γη με τα-
χύτητα 46.800 χλμ./ώρα, έχοντας ενέρ-
γεια ίση με εκείνης μιας πυρηνιχή; βόμ
E . a; τεράστιος αστεροειδής, μι την ε-
πιονυμί<Ι 2019 01-1], αναμένεται να πλη-
ΙΊά0ξΙ Τη Γη (ΠΙ; 2$ ΙΜΙ1%
Υ.οντιγή, για τα αστρονομιγά μεγέθη,
σταση των αιπρονομιγών μονάδων
(μια αστρονομική μονάδα είναι η μέση α-
τοι. 1λ(Ινήτη Γη από τον Ηλιο),
(Ι . έφεψΙΥ οι επιστήμονες του εργαστηρί-
ου Jet Propulsiotl της N ASA.
Υποληγι ζετΙΙΙ ότι έχει μέγεθος 150 μέ-
Klll Γη με Την Τε-
ράστια ταχύτητα των 13 χλμ./δευτ. ή
λΙΙό;
Σύμφωνα με κλίμακα Αρ0ΙΙ0, τοι
ποι,
προσεγγιΤουν τη Γη, το συγκεκριμένο ου-
διαθέτει το μέγιΗος ώστε να
προκαλούσε σημαντική ζημιά στον πλανή-
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου
διαστημιχοι; βράχου o μετεωρί-
ποι (ι
ατη
2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο