Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-13112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(Ι 898-19
ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
(1918-19%)
Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1970
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(197+1997)
ΑΛΕΞΗΣ 1.40ΥΣΗΣ
(Ι%7-20Ι5)
Τετάρτη
13 Νοεμβρίου 2019
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡ]Σ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΊΙ0άννου άρχιεπ τού Χρυσοστόμου
Σελήνη 17 ήμερων Ι Ανατολή ήλί0υ 7.03 — Δύσις 5.15
AmTKH: βροχές , Άνεμοι ( 15-21 β. )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 7 μποφόρ.
Άριθμ. φύλ. 41504
Έτος 1430v
τιμή 1,50
ε Υπό προστασία τό Ίσλάμ
ε Υπό καταδίωξη ή Όρθοδοξία
«Προσβολή» τά μπάρμπεκιου άλλά «σκοταδισμός» ό νόμος κατά τής βλασφημίας!
ll. MllZE κανείς ή δεκαετής κρίσις
άλλαζε Τήν χώρα. Τήν έξυ-
ΚΙΙί Τήν άπήλ.λΙ1σσε όχι μόνον
τά άσχημα "δημοσιονομικά>) Της
Τίς Της. Μετά θλίψε-
διαπιστώνουμε ότι κατά Τήν μετάβαση
Τήν άλλη «παίρν0Ι4Ιξ»
τώματά μας καί τάέπιδεινώνουμε κιόλας. Ή
στόν νόμο καί ή
Τής τοι], ή
ή Τής Ιστορίας Χ(0ρίς Εστί-
αση στά πρόσωπα πού κίνησαν Τήν Ίστο-
τό 202 Ι), ή προκατάληψις κατά τού Χρι-
σΤΙΙIΙ ισμ0ύ ή όποιασδήπ0-
τε θρησκείας τόν πολεμά, κυρίως τού Ίσλα-
ή Κάθε τι ή
σέ τι ξένο , ή Της
Ποινική δίωξις τού
Άνδρέα Λοβέρδου
πλειοψηφίας ΚΙΙί ή έΠΙβ0λή Τής
είναι μερικά τά
πού νέα
παραδείγματα δΙώ.
ElV δέν βουλευτές
τού πειθαρχούν σέ
έΠΙΤΡOΤής
δικαστικό συμβούλιο
έκδΙϋήν0ΙΝ Τάσεις
άρνησις έφαρμογής ποι"ι
νόμου
Τήν τής αύτεπάγγελΤης ποινικής
διώξιχος ό τραπεζίτης πού «κουρεύει» έπι-
ξΙΙΙ πού
άπό τό Ι πτέρημα των καταθετών;Άρνησις
έφαρμογης τού νόμου δέν είναι ό θόρυβος
πού ξεσηκώθηκε γιά τοί>ς άνηλίκους πού
Τήν χαρακτηρισμένη
άπό τίς δημόσιες
ταινία «Τζόκερ»; Άρνησις
νόμου δέν ότι φοιτητές
άπόΦαση νομίμως έκλιη μένης πρυτανικής
άρχής, παραβιάζουν λουκέττα καί είσβάλ-
Ένδεικτικά τά παμιδείγματα. Δυστυχώς!
Τήν Τήν ή
μότης στήν Ελλάδα δέν Ι,-ή .ΊΙΙ
άκόμη Τήν χρεοκοπία. H άνΤί
στόν νόμο καί ή Ι )π0νόμξΙΠίς τοι)
είναι όμως, Ή Κίνα, της όποίας τόν Πρό-
εδρο Ι3ποδεχΟήκαμε στήν πατρίδα μας. δι-
εκδικεί Τήν ήγεμονία τού κόσμου, έπειδή
συνδυάζει Ιδιωτική πρωτοβουλία καί πει-
()ΙΙΡΧίΙΙ. O Κ(1ΠΙΤΙΙλΙ-
(ΊΙΙ* της όνομάζξΤΙΙΙ «ΠΕΙθΙΙρχημένος Κα-
ΠΙΤ11λΙσμός». μας
Αναρχία έννοώντας «χωρίς άρχές». Άν
ναντι στήν βία. Η φαλτσέτα τού Ρουπακιά
Νίκαια, Τά Τά Τάγματα
δου καί οί ντιζιστικέ.ς κραυγές καταγγέλλο-
στόν δημόσιο διάλογο. Ή Δημοκρατία κιν-
δυνεύξΙ. Άλλά ή δίδει
δημοσιότη τα φωτογραφίες άπό βαρύ όπλι-
τ ριΙΤΙΚών όμάδΙ0ν
τσεκούρια κ.λπ.- ή όταν ή Αστυνομία δίδει
v δημιΥΫΙόΤΙ1Τα , βΙΠΟΙ>-
κάλια γιά βόμβες:ολότωΦ, ή τάσις στόν
δημόσιο διάλογο v με πο-
λύ στόθέμα, ή τάσις δέν είναι Ιώ σταθούμε,
ή ΤάΙΤις εΚΤΙΙ ΙΙΙ Πά
τάγματα ά ,ΤΙλ.αμ-
ή ή ΔΙ1βΙOΚΙΥIΤία
τού Μανώλη Κοττάκη
αύτοκατάργηση Τής Πολιτείας
κατά
Υγείας ΆνδρέΙΙ Λοβέρδου
πρός Τήν ύπόθεση Novartis. Η έπλ
κατά Τής ΔΙ
Έλένη ΤΟΙ)λ0ΙΙΠάκη διεβίβα-
σε Πρός Τήν Είσαγ
71:3. ία Πρωτοδικών συμφώνως
αύτήν τό άδίκημα πού άποδίδεται στόν
ν ύπουργό είναι τής πο-
λΙΤΙΚ0ύ προσώπου κατ έξΙΙΚ0λ0ΙΑ)ησ1Ι .
H παραγγελία έδόΙ)η Τήν
Πρωτοδικών Άθηνών μίαν ήμέ
Τήν παρέμβαση
Τού Πάγου Βασιλείου [1λΙώ-
τα. ό όποίος ζήτησε Τήν σύγκληση τής
Τώ , Έφετών Τήν
ληψη δικαστές τοι )
Συνέχεια στήν σελ 3
O ΠΕΝΝΙΕΣ
O O ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
O ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Νέα Τής Eurostar δΤΙ o
εΙκη πιό σέ τό 2013.
Τών ι5π0ι. Oί
δηλώ”0Ι.Ί MYlO, ή
ή ή Φινλανδία, Ται-
λάχιστ0Ι 3/4 ΤΟΙς δηλώΙ.Όυν
ΠΌΤέ δυστυχισμόΌΙ. ΆΚ0λ0Ι. -
ΛΟΙ.ξεμβ0ίΡΥ0, Δανία. Τά
ίΚΩΙΌΠOΙήσεως σέ όλες Τίς
Τίς
δία. O ! δΙ.σΤυΧισμέΙ>0Ι
Oί ΛΙθ0Ι.ΤΙήΛ, οί ΡαιμάΙ.ΏΙ, Τό 2018,
62% πολιτών, ήλικίαςόνω
Ι 6 έ-ΤώΙ , σέ όλες Τίς χώρες δήλωσε ότι ήταν
Τό Ι Τίς ήμέ-
δΤΙ μΕΤά βίας
η. ΟίΈλληι5, κατάταξη μέ πιό
σμέΙΌυς κά-
ΠΟΙΑ σ-Τήμ
Τί ήλΙκία ό Νέα μελέτη
ότι ω. έτώΙ. ! Δηλαδή
έξι πιό μεγάλος ά7Τ
κορ Ό βορειοδυτική καί
Τίς κοιλάδες Τής βορειο-
ανατολικής έ,5ώ και ΧΝΙΊα,
καθοριστικό ρόλο tYTTjV
πολΙΥΙ-σμοΰ. Oi Ατί-
μτναν πώς άπό Τήν πολύ μεγαλι:-τφη ήλι-
Kia ό ό τοι ΝΙ
Τήν μορφολογία καί Τήν κίΙ,ηση στά
βάθη Τής Γής
Τά δυτικά. τΤΙθ0Ι-ώ;
ττ5ι Τής αίγυ-πτιακής Ιστορίας.
μΕλέΤη Τίς ΗΠΑ, Τήμ Υτα.λία
Τό &ιηΤΙ Τήν δημαήξΙ,υη
Geoscjence»,
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν άναπτύξω Τό σημερι-
Oi Γιώργος
Τσεκούρας κάλεσαν
χθές άτιό Τήν ραδιοφωνική τους έκπ0μπή νά διορ-
θώσω Τόν χθεσινό πρωτοσέλιδο Τίτλο μας , έπει-
δή κατά Τήν κρίση ΤΟΙ.ις ό τονισμός μας ήταν λαν-
“ Επρεπε νά σέ
διαπλεκ0μέν0Ι.ις“ όχι σέ "Έλληνες διαπλεκό-
μεν0υς“. Ή γλωσσική μας προσέγγιση δέν είναι
Σωστή Αλλά ΠΡΟ-
σοχή Τίς ύπ0δείξεις των άξιων συναδέλφων. Μέ
τόσα χρόνια έπιτυχούς θητείας σέ έπιτελικές θέ-
σεις, στόν Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη
ό πρώτος καί στόν "Πήγασο" ό δεύτερος, γνωρί-
ζουν κατά τεκμήριο νά κλίνουν Τό ούσιαστικό δι-
απλοκή καί Τά παράγωγά του σέ όλες Τίς κλίσεις
σέ όλους τούς άριθμούς, καλύτερα ήμών. Τούς
Τό προβάδισμα.
Πάμε Τώρα στό σημερινό μας θέμα: Αφορμή ή
άρον-άρον άνάκληση της νομοθετικής πρωτοβου-
λίας Τής Κυβέρνησης γιά Τήν ποινικοποίηση Τής
βλασφημίας κάθε θρησκείας, Όρθόδοξης ή άλλης
άνεΚΤής Τήν διάτα-
ξη πού κατήργησε τό καλοκαίρι ό ΣΥΡΙΖΑ. Γιά νά
μήν έπιμένει ή Κυβέρνηση στήν έπαναΦορά της
συμφωνεί μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, νά ύποθέσουμε. Ωστό-
σο Τό θέμα μας σήμερα δέν είναι αύτό, Τό έλασ-
Προφυλακιστέοι
Oί τρομοκράτες
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΙ κα-
συμμετοχή ι”
, οί μέσω
δικαστήρια Τής Σχολής
Εύελπίδων. Οί δύο κατηγορούμενοι άπολογή0ηκαν
κτίριο 9, χώρο έξω άπό τά δικαστήρια
ξέσπαγαν ιιι Τά όΠ0ίΙΙ Oί
ΠΑΡΑ ΘΙΝ ΑΛΟΣ
σον. Τό θέμα μας είναι διπλό, νομικό καί πολΙΤΙ-
κό: Τό πρώτο πού μάς έντυπωοιάζει είναι ή αύτ0-
Της Πολιτείας καί Των
Καί Τό δεύτερο είναι ή δίωξη Τής πλειοψηφίας.
Νέα Τάση αύΤή. Μέ διαγραφές στήν ΟΝΝΕΔ καί
στό κόμμα, μέ έπιβολή ποινής δεκαήμερης άφω-
σέ βουλευτές, Ι”ΤΙOΤOΥή καί
δυναμικές μειοψηΦίες των Social rnedia. Ή δημό-
σια σταδιακώς Ιδιωτικοποιείται καί έντός
αύΤής έΦαρμόζ0νΤαι Oi κανόνες των πολυεθνικών
καί όχι των κοινοβουλίων. Έξηγούμαι: Τό Facebook
δικό τοι] "νομοθετημένο" σύ-
Τήν λογοκρίνει
καί νά κατεβάσει άνά πάσα στιγμή Τήν σελίδα ένός
χρήστη άν κρίνει ότι δέν σέβεται Τίς άρχές του. Τό
Σύνταγμα τών“0ρων Τής Κοινότητας τού Facebook
άναφέρεται σέ έπιβλαβείς συμπεριφορές, έπικίν-
δυνες συμπεριφορές, καταχρηστικές συμπεριφο-
ρές πού σέ περίπτωση παραβίασης τούς όδηγεΙ
στό κατέβασμα της σελίδας καί σέ περίπτωση δια-
Φορών (μέ έξαίρεση Τίς καταναλωτικές καί ποινι-
κά άδικήματα) σέ προσφυγή σέ δικαστήριο Τής
Ίρλανδίας. Στήν πραγματικότητα ή έταιρεία μπο-
ρεί νά άπαγορεύει άναρτήαεις καί Φωτογραφίες
πού παραβιάζουν Τόν σύγχρονο κώδικα Τής πολι-
τικής όρθότητας: ρατσιστικά σχόλια, όμοφοβικά
σχόλια, μισαλλόδοξα σχόλια, έθνικιστικά σχόλια,
Συνέχεια στήν 3
Διορθωτικές άλλαγές
στίς ήλεκτρονικές δαπάνες
ΣΕ δ δΙ(1β0ύλξΙΠΙΙ
Πρίν Βουλή Τήν
έπομένη έβδομάδα, Ετοιμάζεται νά προχωρήσει τό
Οίκον0μικό παρεμβάσεις δέν περιο-
Τής ήλεκτρο-
δαπανών Τό τοπ Τών
πού προκαλέσει πολλές άντι
(κι σέ μ ία διατάξαον.
Λ επτομέρειες στήν σελ. 2
κινδυνεύει!
σει ένα σύστημα πού παριστάνει τόν άμεί-
λικτο τιμωρό τής
έξαιρεΤΙΚά έΠ1ξΙΚές
τικό στήν άκροαριστερή βία;
Η άρνησις έφαρμογής τού νόμου καί ή
βία είνΙIΙ
μ ία άλλη .
ΧΟΙ_ιν νέες. H ή
ταγή τού πολιτικού σικπήματος στά Social
media. Δούλος τοις ό
ΤΙΚός Κόσμος. Τίς
άπόψεις πού διατυπώνονται στόν
vo καφενέ διαδΙΚΤΙ 4Ί)
0ψηφίες Τήν τεκμηριωμένη άποψη
είδΙΚ0ύ, τό
TOP> Τήν σέ Τού
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τελευταίο «άντίο»
Απεβίωσε ή έτη κριτικός
μουσικής της Λιάνα
Ρουσσιάνου-Ι1ιπεράκη (σελ 8)
Ίστορικά ντοκουμέντα
«Τό συλλαλητήριο
στόν Πλάτανο Κηφισιάς
γιά Τά δάση (1929)»
Έλευθερίου Γ. (σελ 4)
Ό Πανηγυρικός
γιά Τήν
11η Νοεμβρίου
Ψαρών Οίνουσσών κ Μάρκου
ΧΙΟΣ «έόρταζξ Τάς έορτάς σου, άπό-
δος τάς εύχάς σου, διότι ού μή προ-
σθήσωσιν έτι τού διελθείν διά σού είς
παλαίωσιν“. (Ναούμ 2, 1)
Μέ Τήν μυσταγωγικήν συμμετο-
χήν τού συλλειτουργού άγίου Αρχιε-
ρέας, ό όποιος ήλθε άπό Τήν γη της
Ίωλκού, Τήν εύλαβή παρουσία των
έντίμων άρχόντων , Τήν ένδοξη στάση
των παναΥΙ0σκεπάστων στρατιωτικών
καί Τήν προσευχητική δέηση τού
Συνέχεια στήν 3
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11 ΗΗ ΤΗΝ
ΠΙΣ ΝΟΕΗΒΡΙΟϊ 1914
ΗΕ ΚΕΝΤΆΚΟθΕΗΑ ΤΗΝ τογ κηΝ[ΙΙΝΙΜΪ
H ΚΑΝΕΙ
ΚΑΙ ΙΗΝ
:ΣΤΙΑ
Ναυτιλία, μιεγάλο κεφάλαιο και κύρος
5.α» συμ-
ΤΤ0νΤ0τΤόΡ3 Πλοία
μό η Τά Μ5 αύτά
Τήν
Τήν
άρχισε Τήν όμΙλΙα τοι
στήν Μαντιλ@ Πει-
δ Να.ΠΙλΙας
Ό ύττουργ&; ύΠOΥ#μμΙ-
σε Τήν καταστή ή
άντα-γωνιστι-
Κή παράλληλα,
Πό του
Τό όττ0ί0 Π.η*ταν
ω,ων Τών Τής
ΤΙλΙ% (ΤΤ0ντ0ττφ:ς. Άκτοπλ>
ΜΙΚ*
ληλα
Τήν Ριληνική
σημαία "ή
στό σύνολο Τών Ελληνικών
πλοίων>.
Έλληνική σημαία σημαι-
νη στήν χώρα καί ενδυνάμω-
Της
ήδη ή στήν
καμμΙα οΙχοΠμική δρα-
στηριότητα Τής
Τήν τιμή
νά Τήν
ωμη στήν Ναυτική
Έκπαίδωση, ή

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο