Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-13112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΑΘΙΙΜΕΡΙΝΙΙ
Ο Ι OV.KS
ΕΦΙΙΜΕΡΙΔΑ ΙΙΙ Ε ΓΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΧΓΙΚΟ ,
ΤΙ αλλάζει στις
ασφαλιστικές
εισφορές
ΠΙΤ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΝ
tTO ΕΠΙΤΙ "1
Τα πανεπιστήμια επιστρέφουν
στους φοιτητές τους
Κ.ΚOΙ Κ0δημος: «MKl
υποδομή
αΤΙΚόΤητα
ΣΤΟ
ΤΟΥ KTpmy a
ΤΙς
τιμή ΣΟΚ
12,90
το 20Μ,
"ΤΙΧΕΙ
Ι ΚΟΙ
ΤΕΡΠΟΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο