Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-13122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ο
ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ 4258. 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΙΕΜΙΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΝΙΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗΟ,50
Στην κατάψυξη...
Αναμενονται χιονοπτώσεις
ακόμη και σε πεδινά τμήματα
της Βόρειας Ελλάδας
Πού θα έχει έντονες χιονο-
πτώσεις την Πέμπτη και την
Παρασκευή
Πιο ασθενείς χιονοπτώσεις,
στη Νότια Ελλάδα
Σελ5
ργ
«Bravo» στην Δωρεάν ασύρ-
Περιφέρεια
ματη πρόσβαση
Τιμήθηκε για τη
Στο διαδίκτυο σε δη-
Βιώσιμη Ελλάδα του μόσιους Χώρους θα πα-
Αύριο
φ ρέχειοΔήμος φ Σελ.4
Αναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου i i
Στο
Μουζάκι
επίσημη Ι
του
ΤΕΏ.ΙΟ.
φ Σελ. 10
Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς
Σε χριστου-
γεννιάτικους
ρυθμούς μπαί-
νει και επί-
σημα η πόλη
των Σοφάδων,
με την φωτα-
γώγησιι τοι]
δέντρου
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο