Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-14022020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(Ι 898- Ι 918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
(191+1950)
ΚΥΡOΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
14 Φεβρουαρίου 2020
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑύξενΤί0Ι) όσί0ΙΔ. Αβραάμ καί Μάρωνος Τών όσίων
Σελήνη 21 ήμερών Ι Ανατολή ήλί0υ 7. ΙΤ - Δύσις 6.02
ATITKH: Κ(ΙΚOΚΤΙΙρίΙΙ. Άνεμοι νότιοι 6 (8- Ι6β. )
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ νότιοι (6-Ι2β)
Άριθμ. Φύλ. 41580
Έτος 1430v
Τιμή 1,50
«Η ΕΛΛΑΣ ΜΠΙ-ΙΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΒΑΣΙ-Ι»
Γιούνκερ κατηγορεί Σημίτη
γιά πλαστογραφία μέ Τήν ΟΝΕ
Έμουγγάθη ό τέως Πρωθυπουργός; Πέντε ήμέρες σιωπής μετά Τήν συνέντευξη
ΜΙΑ ΙΙ0ΛΙΤΙΚΗ βόμβα πρώτου μεγέ-
()0ι).;, ίδΙΙΙΙΤέΙΥος μεγάλης
ΔΙΕΙΑ)ΙΛΤή Τής «Kt10n-
μερινής» ό Τέως
Τής Εύρωτταίκής Επιτροπής
καί τού Ειιιυμοιιρ παλαιότερα Ζάν-Κλώντ
Δήλωσε σιεδόν ότι ή
Ελλάς έγινε μέλος Τής ONE μέ πλαστά
στοιχεία!
H ύντε.λήφΙ)η Τήν πρώτη
στιγμή Τήν ίστορΙΚή ΙΙύΤών TThV
δηλώσεων. ΙΙΙΊΤήν Τήν άνΤΙ-
μέ Τήν ΠΙΙΥί(Ι πρακτική της
Τό ()έμιΙ Τίς άποκαλη»ΠΤΙ
δηλώσεις Γιοίνκερ.
περιμένει. “ΗΙ)δλξ δώσει χρόνο
Έπί τέλους
άξιοκρατία
στό ΣΤΕ
O EK δικαστών τής
ό ΤΟΓ
Συμβουλίου ΤΑς ΈΠΙΚΙΥΙΤι:ίας, ό
( 104 Vtll
ξ.δΡΙ>.ς τοι-) Άνωτάτου Ά κυρωτικού ΔΙΚ(Ι-
Πτηρίου. Μέ τοι” Y
Συμβουλίου K. Ράντος
A iKllTEPiVll ή
Τής Δη-
Πρόκειται μία δικαίω-
ση κ, Ράντου. Klllk*
Ι3λ(Ι πΡ0ηγούμεν(Ι
τού ΣΤΕ. γιά μέ
Τήν δικαστική διαδρομή τοι>. Είναι
ή του μέ τόν ΣΥΡΙ7.Α,
ά ντισΙΝΤαγματικό τόν
πρωταγωνιστές γιά νά άντιδράσουν, Καί
K. Σημίτη ΠΑΣΟΚ,
σέ Τό πολιτικό μηνΤΙ(ΙΚό
μας. O διάλο-
πού ό Άλέξης μέ τόν
Π ρόε:δρο Γιοι7νκερ στόν τηλεοπτικό σταθ-
Ι:ί .ΤΙΙ έξής:
Αλέξης Παπαχελάς:
Τής
Ι1Ι ιστηρή
Ζάν-Κλώντ Γιούνκερ: "Δέν ήταν μόνο
Τής Τό
β0ΙίλΙ0 ΤΙ5τι: ή Κομ-
τοι- 1998-99. ή Κομ-
έγκριση ύποΙ)ργώΙ
Ιώ Τά "TtltlcTTl-
Κά Τών μέσο) Τής
Eurostal. Klli
πού "()χι, όχι. H
,4φήΤΤε
μέλη Ιά έλέγξουι μόνες τά στοιχεία τοις".
"Α ή Κομ-
Ktll Τό ΤΙήνσΤOΙΖ€ίΙOΙ ,
ήταν δΙΊΤΙΤό
λάθος βάση.
Τής "άΙΊΛ)εμαπσμένης” ΚΙ)μμισσιόΙ ,
ήτα Ι δικό ιι0ι. .
οι ήμουν μέλος »
Βεβαίως είναι γνωστό γιατί τό Συμ-
βούλΙ0 ά* ΤέδρΙΙΙ7ξ στό αίτημα Τής Κομ-
ΓΙΙΙΤί κράτη
ΤΙ ΕΡΤ Ποτάμι
Τής
τους , Αλλά (Ιότό άν(ΙΙρεΐ
Τήν βόμβα πού έξαπέλυσε ό Γιούνκερ
σέ κομψά διατυπωμένη γλώσσα γιά Τήν
πλαστότητα τών στοιχείων τής Έλλάδος
ΙΙΙ”Τά έπαρ0ΙΠΙάσΙ)ησαν ΕΕ
Σημίτη. Oί θυ-
μάλιστα οί“Ελληνες
γοί Οίκονομικών έπί τή βάσει (Ιύτών Tihv
συνεδριάσεις Τού Ellrogroup μέ τουπέ
περιέπαιζαν τούς Γερμανούς
τους, ότι τάχα πληρούν Τά
κριτήρια τού Μάαστριχτ γιά τό ύψος τού
ή Ελλάς Τά τηρούσε.
(7 , έδειξε Τό πρΙΙΥμΙΙΤΙΚό
μα ή 2004,)
ΚΟΤΤάκη
o
O
σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΙ-ΙΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΥΕ, δηλώ-
σεις Αδικών ή τοι
σχεδόν Τόν τοι Τήν Μέ-
Τόν τοι 2018,- Ό
έπεσκέφθη μιά Κλινική έμφΙΠέύσέως μαλλιών
στό Mayfair Τέλη τοι.
Ιά λύση
λάκρα τοι . T) 35χρ 0ΙΌς ΙήτΕβλήθη σέ
Τής σέ διάσημη κλινι
κή Τής lTl. vOlKias. Kai
ό του πρίγκηψ ό Tra
Τέρας TOl,S. πρίγκηψ Κάρολος, και
Τήν Τά χρόνια.
Τά μΙάς Τίς μεγαλύτερές
πού έζησαν καί
ΤάμΙα άυ ΣκάλΙ.Ν.αν στήν
Νότιο Αμερική. Πρόκειται Τήν .SllJ/E/Jdemys
μέΥέθος ΔύτοκΙΙ ήτου
έΤΤΤά Ι 2 χρόνια μήκος
ζύγιζέ I , 25 Τό-
Ι.ΌΙ.ς, CO
Τήν Άμαζ0Ιήου μήκους
μισού μέΤ-ρ:χ- . H Stupendemys ή δεύ-
Τερη μεγαλύτερη χελώνα μετά Τήμ
Archelon, 70
Χ@Ιηα, στό Τέλςς Τής
σέ μήκος Τά 46
Τό πολύ στήν Εφηβεία
ΙΏ ΚΙΦδΙΊΌ
ως, μία έτηστημο
νική έω,η.α
και "ΤΤΙΤΡΙότητρς
Ol 7017 μεά.χη-ι κατά
Τών 18
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ σημείωμα θά μπορούσε νά έξαντλη-
θεί σέ δύο-τρείς γραμμές καί μάλιστα ύπό μορφήν
Πόσο δημόσια είναι μία τηλεόραση
πού κηρύσσει πανηγυρικώς τόν άποκλειομό των
πολιτικών κομμάτων, τού Τύπου καί τού Οίκουμενι-
κού Πατριαρχείου άττό Τίς συχνότητες καί τούς δέ-
Κτες της: Είμαι δμυχ; ύποχρεωμένος νά Τό άναπτύ-
ξω καί νά έξηγήσω.
Τό έρέθισμα μού έδωσε ή πρόσφατη άττόφαση
τού Διοικητικού Συμβουλίου Τής Έταιρείας νά δια-
κόψει Τήν άνταλλαΚΤική διαφήμιση τού Τύπου άπό
Τήν ΕΡΤ Αττόςκιοη πού έγείρει σοβαρότατα έρωτη-
ματικά καί προκαλεί εύλογες άπορίες. Απόφαση ή
όποία προστιθέμενη σέ προηγούμενες δημιουργεί
κατά Τήν γνώμη μου Τό άρνητικό προφίλ μιας άπο-
στειρωμένης άπό Τήν κοινωνία ΕΡΤ. Πρίν έλθω στήν
Τής ξεκαθαρίζω ότι έΚΤιμώ βαθύτα-
τα τόν Πρόεδρο Τής ΕΡΤ Γιώργο Γαμπρίτσο Αδιαι-
Τέρι.ΙΚ εύγενής στό λίγο πού τόν γνώριτη
Τό 2010— Τόν
v0VTa Σύμβουλο Κωνσταντίνο Ζούλα. Τούς πιστώ-
νω ότι στό διάστημα Τής θητείας τους κανένα κόμ-
μα Τής άντιΠ0λίτευσης δέν διαμαρτυρήθηκε γιά κομ-
μαΤΙΚή Τά ή
Τίς έκτιομπές της ΕΡΤ . Από μόνο του αύτό κάτι λέει.
όλη TOlk;
μέ Τήν προσέγγισή τους σέ τρία κομβικά ζητήματα.
Έξηγήσεις δίδει
ό δήμαρχος Ίάσμου
ΜΕΤΑ τόν θόρυβο πού προεκλήθη άπό Τήν άποκά-
λΙΙψη Τής Εστίας» Τόν λόγο σέ
άλΙ ΤΙΥOΤΙΚή ό μειον0ΤΙΚ&;
δήμαρχος ΙάσμοΙ) Ροδόπης Μουμίν ()ντέρ,
τοι* λέγοντας Τιμά Τήν
πιστά Τό ΚΙΙί Νόμους
τού ότι περασμένη
δήμαρχος σέ δ Π0υ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Τό πρώτο είναι ή στάση τής δημόσιας τηλεόρα-
σης άπέναντι στά κόμματα Τά όποία σύμφωνα καί
μέ τό μας είναι βασικοί θεσμοί τής άνη-
δημοκρατίας , Διαφημίστηκε
πράιτη συνέντευξη Τύπου της νέας διοίκησης ή κατ
άρχήν σωστή άπόφασή της νά καταργήσει Τήν με-
τάδοση των πολύωρων κουραστικών κομματικών
έκδηλώσεων (Συνεδρίων, Κεντρικών Έπιτροπών,
Κοινοβουλευτικών Όμάδων) πού μεταδίδονταν
συνήθως άπό Τήν ΕΡΤ2, Αλλά άπό τόν περιορισμό
πού θά ήταν κατά Τήν άποψή μου ή ένδεικνυόμενη
άπόφαση Τήν πλήρη κατάργηση ύπάρχει, κατά
Τήν γνώμη μου. πολύ μεγάλη άπόστααη. Τό μήνυμα
πού έστάλη στήν κοινωνία ήταν λάθτς Η δημόσια
τηλεόραση δέν πρέπει νά άπαξΙώνει τούς κομμα-
ΤΙΚ0ύς σχηματισμούς. Η δημόσια τηλεόραση έκα-
νε όλα αύτά Τά χρόνια μέ Τήν άνοικτή στάση της
άπέναντι στά κόμματα Τήν διαφορά. Ή δημόσια τη-
λεόραση πρέπει νά λειτουργεί μέ όρους δημοσίου
συμφέροντος. όχι όρους ίδιωτικών καναλιών. Πρέ-
πει νά προβάλλει αύτά πού δέν δείχνουν οί άλλοι.
Στό παρελθόν. τό 1996. είχε μεταδώσει όλόκληρο
Τό δραματικό συνέδριο της διαδοχής τού ΠΑΣΟΚ.
Σημαντικά συνέδρια της φιλελεύθερης παράταξης.
Κρίσιμες κοινοβουλευτικές όμάδες Δέν είναι λοι-
πόν δυνατόν στό όνομα τής άποστείρωσης νά δια.
Φημίζεται ή άπόΦαση ότι δέν μεταδόθηκε ή όμιλία
Συνέχεια σελ. 3
Δημοπρασία γιά
τόν Λόρδο Βύρωνα
ΜΙΑ Ιδιαίτερη πού μέ
λογοτεχνική. πολιτική ΚΙΙί ΟΤΙΥΙΤιωΤΙΚή σταδιοδρομία
Ιατές. τού Λόρδου (Ι 788 Ι 824), πρόΚΚΙΤΙΙΙ
δημοπρχιτηθεί στίς 27 ,
Τόν Οίκο δημ0ΠΙΥΙΙΤΙών Chiswick Altclions. H
ΕΙ >ΙΧοπΙΙίο
"Ιώδη περίοδο τριάντα χρόνων.
Συνέχεια στήν σελ. 7
Καπράνι)Ι)
Τ1μιέρες ραδιοφώνου και έορτή τών έρωτευμιένων
Ήταν, λέτε, τό 1%7,
άλλάζ0ΙΙΙ.ΙΕ Τήν Ελλάδα!
φτιάξει Τά δημοτικά
μ0ΙΌΤΤώλΙ0
&ΤΤό Τούς φίλους
στηρικτ« τα. (καί ήταν
μόνο δεξιοί> καί
Ταις Τό
ETTTE ΟΙ φίλοι
λήθηκαν» χρήμα-
τα! Γιατί Τό
τώ Δήμα Πει—, στήθτγ
καί φίλοι
διέθεσαν Τά χρήματα
Τά μηχανήματα
κάποιοι Τήν Πα-
ά&ιαπιν τίς
ΥάΙΙ-
βιωλΙα
μη NV Τό
ΤΙς ήμΕρες, μέ
Τόν Μάριο Τόν Αλέ-
ω,Ι0, Νίκο
σαφόΠουλο άλλους
ΣΙΛήεια στήν M. 4
ΙΙΙ}Τή Τήν Π0λΙΤΙ
Κή πού Ka-
τά της περιόδου Σημίτη νά τοποφετηθρύν
κατά σειράν ό ίδιος ό πρώην Π
τό ΠΑΣΟΚ. Σημίτής
ται με Τά
Τήν μετάδοση Τής γνι:νΤξΙξι:-
Δέν
βεβαίως. είναι γιά τά κρίσιμα με-
τά τό Μπορεί ύ άνέτως
γιά Τήν σοσιαλδημοκρατία
Ι )ψηλ.0ύ τά κόμματα,
τι1ι Τίς δικές τοι Τίς
του ήμέρες «ά}4Ιλα τά χείλη τών άσεμήν».
Είτε γιά τά θέματα ΚίΤξΎΙά Τήν
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ή Έθνεγερσία τού 1821...
τοι- Δρ Ν. (σελ 8)
Ίστορικά
"()ταν οί έρωτευμένοι
έπιγοινωνοΓσαν
μέ ραβασάκια
τού Έλ.ει. θ. Ι . (σελ 4)
N. Άλιβιζάτος:
"Ενας.:. «μάρτυς»
άπαντών
ΤΟ ΘΕΜΑ είναι ύπήρξεν
μάρτυς ποινικής δίκης τινός
άγνοών παντάπασιν ,
έξ ίδίας καί έξ έμμέσου άντιλήψε-
ως, Τά πραγματικά γεγονότα, τά συ-
νιστώντα Τό άνΤικείμενόν της, άκο-
λούθΙΙΚ άποπειραθείς διά τού τύπου
v άντικρούση Τό περιεχόμενον της
είΟαγγελικής προτάσεως πρός Τό
δικαστήριον; Υπήρξεν καθη-
γητής τού δικαίου συγχέων, έΚΤός
άπό Τόν δημόσιον κατήγορον μέ Τόν
είσαγγελέαν, τό κομματικόν άμφι-
θέατρον μέ τό ποινικών άκροατήρι-
ον; Ήτο άναγκαίον ό άνύποιττος άνα-
γνώστης Τής ψηφιακής Καθημερινής
της 20.12020 νά ένωτιστή δή-
ποτε Τήν άπρόκλητον αάπάντησίνο
του είς Τήν άντεισαΗξλέαν Αδα-
μαντίαν ΟίΚ0νόμ0υ, νά ύποστή μί-
αν έκδήλως άβάσιμον, ύπό νομική"
έποψιν. άσύστατον έκδοχήν εύθύ-
νης καί ένοχής συλλογικής άπά-
ντων άδιακρίΤως Τών κατηγορουμέ-
μελών τού πολιτικού κόμματος
"Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αύγή“,
ν άναγνώση μίαν (προδικαστικήν)
άτομικήν καταδικαστικήν άπόΦα-
σιν άπαγγελθείσαν έν εΐδξΙ προει-
δοποιήσεως urbiet orbi είς Τήν πρό-
εδρον τούς συνέδρους του είς ό
παρεπέμΦθησαν καθ ύλην καί κατά
τόπον άρμοδί0υ καί συνεδριάζοντος
τριμελούς δικρστηρί0Ι) των έν Αθή-
Μερικοί δέν δύνανται
v άνΤισΤαθώσιΥ είς τόν πειρασμόν
τού λόγου. Milladiessinelinea. Τέ-
λους, Τό κατανοούμε. Ό συγκεκρι-
μένος δέν ήμπορεί νά μήν ένδώση
Συνέχεια σελ. 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο