Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-14032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
ο
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4331- ΕΤΟΣ 160
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΤΕΜΙΤΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
M-m:2441080888
Αποζημιώσεις ασθενών
rrHN
οινωνί
Συμμετοχή της
Περιφέρειας
Στην ΙΤΒ του
Βερολίνου
φ Σελ. 7
Σεμινάριο δημιουργικής γραφής
Με νέα
απόφαση τοι
ΕΟΠΥΥ
ται η αποζημίωση
για την κάλυψη
των εξόδων μετα-
ασθενών
και των συνοδών
τους
Νέο έργο
συντηρήσεων
Στην Διιμοτική Ενό-
τητα Καρδίτσας
φ Σελ.4
i i Ανακοίνωση Δημοτικής Παράταξης Ν.Ε.Σ.ΤΩΡ i
Σχολείο εγκαι-
νίασε και επί-
σημα — δια
στόματος του δι-
τοι] κ. Γ. Ι
Πίτσιου - τη λει-
τουργία της
του
i!
βιβλιοθήκης
φ Σελ. 11
Σήμερα είναι μια
ιστορική επέτειος
για τη Καρδίτσα.
Σαν σήμερα αποτι- Ι
νάξαμε το ζυγό τουί
φασισμού και γί-
ναμε η πρώτη
ελεύθερη πόλη της.
Ευρώπης.
φ Σελ.9
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο