Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-14032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΕΜΠΤΗ
14
ΜΑΡΤΙOΥ 2019
Αριθμός
ΑΝΑΤΟλΝ
anatolhE
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι Έτος Ιδρύσεως 1932
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ηλεκτρονική έκδοση Ι ΠΟΤΙΗ ΗΝ ΚΟΖΥΡΗ
Σελίδα
ΠρωμαθλητήςνΛασιθί0υοστο μηάσκετ
Λυκείωή0_2ο ΓΕΛΏγίΕολέριι.
Υφάρχουνψ@οπτικές για την κρουαζιέρα
Μεγάλη μείωση στη
στρεμματική εισφορά
αποφασίζει o ΤΟΕΒ
Μεραμβέλλου
Κείμενο Αρχών και
Θέσεων τοι) υποψηφίου
Δημάρχου Ιεράπετρας
Αργύρη Πανταζή
Ενημέρωση των
Βρετανών πολιτών που
ζουν στον Τόπο μας για
το Brexil
5 12
CANOlA
ΕΩΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΔ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ
έκπτωση
ΜΕ ΑΓΟΡΕ(έΑΝOΙΑ+Νη ΤΩΝ 750C
ΝΤΙΤ
Βλέπουν πτώση στις αφίξεις
Αποθαρρυντικά νέα από Μόσχα και Βερολίνο
Ρεπορτάζ:
ΝΙΚOΣΤΡΑΝΤΑΣ
Σήμερα
η VITT
Μόσχας (12,14 ΜαρτίουΚ ό-
η Περιφέ-
ρΕΙΙΙ Κρήτης Την
του κρητικού ηερσττέρου
τρ Τουρισμού
Της
τας Στη Μόσχα
μεταβεί Ο
Διακυβέρνησης Κυριάκος
Τομ
Της
Λαβδάκη. ο Γ- Πανταζής
από το Γρα-
ο ξεναγός Σταμέτης
του Βερολίνου κα« της Μό
το τις
Της
κής περιόδου είναι πλέον
ΠΙΟ ΕΠΙΤΟέ
ΟΤΟΙ_ς
σιαράγοντες *ιιι
που τουριστι«ή
αγορά στην Κρήτη ά-
VOl_W
σεις για το 2019, οι
για πτώση στις αφΙΤεις
κατά
Πέραν της δυναμικής
των
ΟΤΡΙώ.
Αιγύπτου και ΤΙ.Νησίας. ο
κρατή-
της
μει εκδώσει ταξιδιωτι ή ο-
και κατά πόσο λειτουρ
τη ,ΕΙΤΟ-
χώρα. αου εξ άλλου
προσφέρει το της
ρες Ίμές από αυτές ηου
πουλά η
Αλλά Και η -τα-
ξιδιωτι ή οδηγία. προς
την νην
Μόσχας ύστερα από το
σχίσμα με το
της ης-
στην Ε"Αηηία της
Ας μη διαφεύγει
Ρώ00Ι
γουν Ελλάδα με ίνητρο
τττ
Κρήτης στην
εκτίμηση ότι η πτώση από
δεν συμ
μεριΤονται την
Του-
φΙΦ μ0ύ
η στη καθιερωμένη
Τύπου έ-
οιη Μόσχα. στα
σιμά και ελληνικά μέσα μα-
τήοεων σε σύγμοιοη
το αντίστρι*ρ διά-
Τημα
επίηεδα 15%. χωρίς
βέβαια προβεί σε
την ΤΟΙ-
χρονιά. γιατί
όλοι.
ο ένα
πολύ ευαίσθητο ηροίόν
που εαηρεάζεται θετικά ή
από
σημειωθώ. ξαφνικές avc
τροπές. μιας το διεθνές
(τιμήσουν τη ζήτηση για
σχέση μάλιστα με
τη ΤΟΙ_ιρ.η.ή
Τη
περιοχή της ΑιππολΜής
αγορά Ίου έχει αρκετές ι
Ιδιαίτερα
δια τε ρ ότητες
θερμό
Η ΜΙΤΤ η
τερη και μαις οβΙότερη τα-
βει ιανείς Ι.ιπώΙιν του ότι
της Ρω-
η .ΜΙΤΤ 2013.
1.799
τοι
εταιρειίς "θίνες ιαι 239
κλάδου από 90 χώρες
της Ροσίας.
νια την τουριστική βιομη
κοί ηρ&τορες κοι άλλες
εταιρείες
την
με Την βιομη-
ΟΤΟυς
του χώρου ve αη αντηθού.
μανία. όπως αεροπορικές
με επιχειρηματίες
εταιρείες. εταιρείες
Εηιτρ.έ“ΙΙ
ταιρείες
στους
ΠΙΟ κοι
ξιμους τους προορισμούς
ταχέως. η ΜΙΤΤ
παρημένει το βασικό βιο
τΟΚ.
μια α ί-
οθηοη ηα τη ρωτηκή
επαγγελματίες του τουρι
ξιδιωτική αγορά και να
σμού,
ι.κτεο
ΝΟΜOΥ ΛΑΣΙθΙ0Υ Α.ε.
€10787
απναγών:σκ χηλές τμές
Ν ε ΑΠOΩΗ ιερΑι-ιετρρ
28410.32100 28420.93100

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο