Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-14032019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-14032019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 14 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27252
Σταδιακή
διείσδυση της
ψηφιακής
τεχνολογίας στην
ενέργεια από
υδρογονάνθρακες
ΟΙ ξ Ι ;
στον Κλάδο του πετρελαίου *ιιι τον
αερίου παγχοσμίω;, καθώς τα
ΤΙ" V" δΙΠλ.ΙΙ-
σιάσουν τους στόχου; του; για Ιξοιμονό-
μηση *όσιους. Η πρόσφατη τη;
Ernst Young, Technolog%v caa lead
the way. hilt do you know where you re
στην οποία συμ-
3
μετείχαν ΙΠ() ιπελέΧΙΙ
ΔΝΤ: Κορυφαίες
οι επιδόσεις της
Ελλάδας στην
ευρωΖώνη
του ΔΙΙθνοι;ς ΝομισμΙΙΤΙΗ0Ι; Ταμείου για
τι) C NBG
ΠΙδΙ5Ι ξΙς το
Η Ελλάδα. η οικονομία της ευρωζώνης
ΠΟΙ τη
κ(ιι
ΚΙΙΙ ση-
ΙΙΕΙΙώ . ξΙ
φοινι:ι με την έκθεση του ΔΝΤ που είδε το
της τη V TO
Τις
ξΚΤΙΕΙήΙ έΙς ΤΟΙ
ΥΙ(Ι Την τοι
Σχεδόν οι μισοί
καταναλωτές
περιμένουν τις
προσφορές για να
ψωνίσουν
ΠΟΙ
(ιι περιυσότερο οι Ελληνε;
ΣΙ3μφφ)ΥΙΙ με αποτελέσματα της ετή-
τοι
τον Eetlnya; Α ιανεμπορίου Καταναλωτι
Αγαθών (ΙΕΑ ΚΑ)
2014-2019, με δείγμα 2,000
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ανοδος 15% των εξαγωγών
E
νιο χύΙΊΙΙ τον Φεβρουάριο ο Διί-
(ΙΤΙΙ
χώρηοης πέντε μηνών, στις 104,1 (από
97,6) μονάδες, ιπίδοωη ωοτόΙΙΙΙ χαμηλό-
την αντίπτοιχη περυσινή
(108,7
ΤΙ*ζξΤΙΙΙ OlZOVOlll-
( TOV Της
ας του ΙΟΒΕ "οι λόγιο προΙ
Τι; ΠΟΙ.
το 2018
ΟΙ ΥΙΙΙ
μν την άνοδο των
δημιουργούν t
την ανάπτυξη εγχώριοι το
μέα. Η κλιμάΧ0)ση τι" ΙδΙΙ"τΙΥ.Ιόν
η χρημΙΙΙΤΙΜ ώτηι η
στη ΙΙΙΊΙ. τοίηση πιριφερΙΙΙΙΜύ
πίπεδο. Υ(ΙθΙός και η ενίσχυση της οικοδο
Τη; έΥΧώρΙΙ1;
την άλλη, η ΙΧΙβράδννση τη; παγχόΙ“ΙΙΙΙ;
(Ι" ά;ΤΤΙ ξη;, Τη; ΙΙ-
ΙΜΙ1θΙΙΙΙ;
"ΙΙΙ των
πολιτικών ιττι;
μένε; [Τολιτείες *ιιι τι "
καλούμενο) αντιδράσεων από
την Ενριυ.-τ(ήκή την Κί-
να και τον Ι:τηρεάζΙΙ
τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις
του τομέα..
οι εξαγωγές εξακολουθούν
να ΙΙτηριςονν δυναμικά την εγ-
να. οι εξαγωγές βιομηχανικών
τροίόνπυγ το 2018 ξεπέρασαν
τα 13.7 δισ. ευρώ. σημΕΙΙήγο
ντιις άνοδο ΟΕ με το
2017. Ομοίως, ανοδικά κινήθη
οι ΙΙΙ νολΙΥές Εξαγωγές
η ΙΙξίΙΙ
διαμορφώθηκε στα 33 δισ. ευ-
Την
η άνοδο; τι." εισαγωγών βιομηχανικών
προϊόντων σχέση με τις εξαγωγές βιο-
μηχανικών το 2018 με
βιομηχανικά προίόντα περιοριΤΙΤΙΙΙ
"(Ιτά 672 εκατ. 190 εκατ. εν-
ρώ, δηλαδή κατά το
=ιΙ2
το 2017 (ΙΙ_1Ι$
Προστασία της πρώτης κατοικίας και για
επιχειρηματικά δάνεια Ζητά η ΕΣΕΕ
εξελίξεων *ΙΙΙ Των a-
ντιρρήοιω . μέρους για την
υπαγωγή δανείων Το" επιχειρημα
Της ΊΙΤΟΙ
ειιστολή .ιρος τον ΗΙΙΙ
στους αρχηγούς των κομμάτων, με
ποίηση στο γραφείο του Διοικητή της
*ιιι
της Ενωση; Ελληνιμών Τραπεζών, ζητώ-
ντας την συνδρομή τους για την
νομοθέτηση της της
επιχειφημ(ΙΤΙΙόν,
ΥΙΙΙ
*ΙΙΙ Την Την
Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ε-
ΤΙΙΠολής έχει εξής:
οι ΕΠΙΧΕΙ-
ρηΙΙΙΙΤίες έμποροι, όντας η ραχοκοκαλιά
της οικονομίας, οέβ(Ιλνιν πλάτη" οτ(ι
νια της γρίσης. στηρίζοντας 0ΙΊΥΙ(ΙΙντιγά
την συνοχή του εμπορίου. της αγοράς χιιι
της χοινωνίΙΙς. όχι μόνο με την αστείρευτη
ε0γασί(Ι τους με την προσωπική
ΚΙΙΙ ΤΟΙς ΣΤΟ Πέ-
ραιηιΙΙ Ίέ-
επανειλημμένα σημαντικέ;
πληρώνοντας το
τίμημα της αδιάκοπης
ΤΟΙ ς ιι- 2
Πονοκέφαλος στη Βρετανία για Brexit
χωρίς συμφωνία
ΙΙΙΙ ΤΙμία;
αποχώρηση ομίλωη : το Bre it μιραχτηρίζ“ΙΙΙ Ί μιρό
τερο σενάριο για (Ίγονομί« του ΗνιομΛΊ)Ι Βασιλείου, κ«θώς πολλοί ανησυχούν
θα έχει βαριές για τιιι, ; τις επιχειρήσεις.
Ανάπτυξη
οι οιγονομολόγοι προβλέπουν ότι η δραστηριότητα θΙΙ κενά αέρος χιιι ορφ
σμένοι προεξοφλούν ακόμη έφεση. λόγο) των ΙΙΓΙΙώστοιν στις των νοικοκυριών
*ιιι στις επενδύσεις
O διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΤΤΑ). Τζέιμς δεν (ιπ0

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο