Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-14032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
έΠΙδόματα
«άπειλούν»
Τίς συντάξεις
Μανώλη
AKOYu
Ko ή του
ΠΟΡΟΙές Τήν
Τής
προκειμένου
"απάτησε Τίς
at . Τήν Τής ΠΟ-
Κρόνο συ
ζητώ έλους Τσι.
Ξέρω Τί ά" ι μέ σέ όλη Τήν
Καί με μ
μέ ΔΕΗ κα Ι μέ
"t Τήν Τής
Τής το Ο
μέ Τό Τής κο.
χέρι
ΤΟ άξίας 200
ζςΙς μέ
ση πΙς μέ
Δημιουργική
άσάφεια
μέχρι
00
Δ έ" Ι βληΟοΙω
ήλιου - ΕΑ v
Πέμπη 14 2019
ΑριΟμ. .5ρ
Κοντά στήν Νέα Δημοκρατία
ό Εύάγγελος Βενιζέλος
Όμιλητής σέ ΊνστιΤ0ύΤOΙ. Καραμανλής» "Τίς 26 Μαρτίου
ή Δημ&
μας μέ-
μιώλη Μέ
τής
26
Τής
ΠΑΣΟΚ 8
Τής
ΝΔ "ά
ΕΡΤ
Λεφτά ύπάρχουν
γιά τά κόμματα
Κρατική χρηματοδότησις άκόμη &ΕλΙά» ΛΑΟΣ
ΤΗ ΩΡΑ
Τίς
ή Νέα Η
Αύτή Ι 27
Τής
ΙΙΙ
ΡΙΖΑ 820ο:ω Ιριν
Γιά δεύτερο δημοψήφισμα
κάνει λόγο ή Μα ίη
ΑΝΟΠ Ι ό;
ΠαράταξΙς μολόΤΙ0φ
«Τρ0ΡΙOΚΕ ΙΙΤών»
ΣΥΡΙΖΑ
δΝση
ί«έρ Ι
όγοΙα. „i
ην Τής
ΙΙΙ,
ΙΙΙ
νά δΙΙΙβά“ΙΤΙ
«Εύρυγώνιος
σκέψις»
Τού Δ K. ( Πλ. 8)
VTOKOV/lh Ta
καί μπαλλέτα! »
Τής ήμέρας
Μολότωφ, κουκούλα και δέν
ΤΙ
ΤΟΰ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο