Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-14122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-14122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27192
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠτΔ: Στη Δ
Σύμβαση της
Χάγης οι
απαιτήσεις για το
κατοχικό δάνειο
και τις γερμανικές
αποΖημιώσεις
ΟΙ της Ελλάδας για το
*ιιι τι; ιιπο.
ζημιώσεις των θυμάτων Του γερμανικού
ΙΙρόεδρος της Δημοκρατίας ΙΙρ, ΙΙΙΙυλό
ΤΟΙ ΤΟ
τοι ο
κ(ιι 3
Η ανεργία
εξακολουθεί να
«κτυπά» κυρίως
τις γυναίκες
Περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανιργί
οτο το
από το β τρίμηνο του 2018
χαι το γ τρίμηνο του 2017. O
ριθμός ανέργη ν ανήλθε 871.756 ά-
τομα και μειώθηκε κατά σχέση
Ιιι το κιιι *ΙΙΤά
to γ τρίμηνο του
η ΙφΙίμενου έτους. Ωστόσο, πιρί10Ι
626.000 άτομα (το τον συνόλου
Των ανέργων) είναι μακροχρόνια άνερ-
Σύμφωνα με την έρευνα
Στην ανασκαφή του
2()14 στο λόφο Καστά
οφείλονται τα
σημερινά σοβαρά
προβλήματα
τοι
το μνημείο *ιιι οι δυομολίες που
έχουν για την αποκατάσταση
ΊΙΙ ανάδειξή του, οφείλονται πριοΤί
ΤΟΙ ΤΟ
Οξ ΤΟ
Υιουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού
για το Ταφικό μνημείο ΙΤτον Καστά
Της Αμφί10λης, "με αφορμή δημοπιεύ
τοι
Το ΥΠΠΟΑ ενημεριώνει
Δεν προλάβαμε το QE
ΤερματίΖξΙ επίσημα η Ευρωπαϊκή Κεντρικά Τράπεαα το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
Η Κεντρι-
κή Τράπεζα (ΕΚΤ) αποιιά
ΙΙΙΙΙξ
v« τερματίσει επίσημα το
πρόγραμμα αγορά; ομολό-
2,6 τρισΙ . ευρώ
( το τοι
να ΙΙΙΙαινενδΙίΙΙ τα κι.
φήλΙΙΙΙΙ ομόλογα
ωριμάζουν χι" μεγάλο διά-
μετά την πρώτη
Των
να ιτλήρσ ς.
τα ποΙ>ά από την εξόφΚηιη1
πλαίσιο προγράμματος
ΑΡΡ κατά τη λήξη τους για
χρονική
ρίοδο μετά την ημερομηνία
κατά την οποία θα αυξάνει τα
τη; ΕΚΤ *ιιι πάντως για
όσο χρονικό διάστημα χρι νεται
ανέφερε η ΕΚΤ.
ΙΙ(Ιράλ.ληλα, η τράπεζα διατήρησε αμε-
τάβλητα τα επιτόκια της. Το Διοικητικό
ΕΙ ΤΙΙ
*ιιι Της ΕΚΤ ι"ι1
νά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι *ιιι το
χαλο κτιίρι του 2Ι)ΙΥ . ανέφερε η ΕΚΤ
της. Με τη [Ιέ-
ΡΙΠΤΙΙ) (Ι1φςφΙΙΙ"Ι, η δΙΙΙΤήρΙ1ΙΤ το
ων στο [ΙΙΙράλληλΙΙ. το ρπιτόΖΙΙ
ΚΙΙΙ ΤΟ
ΧρηΙΙΙΙΤΟ-
δότηση; στο
πηγή ΑΠΕ. ΜΠΕ
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ετοιμη η Ελλάδα να επιστρέψει
στον «αρμόΖοντα» περιφερειακό της ρόλο
Ω ; ιιι" "Ιδιαίτερα σημαντική
*ΙΙΙ Τη
Της
τι)
ΙΙΊξψΙΚΙΙΊΚή
Μιλώντας στους Ελληνες
τοι
Τη ΌΙ οι ΗΠΑ
δουν στον διάλογο μι την
Η ξίνιΙΙ (STl (ΙΙ Τός (O
με "IV είνΙΙΙ on-
ΚΙ_ΙΙ
ζεται ο υπουργός ΕξιοπρΙΥΙή . να
με που εκτελεί χρέη ι"
πουργού, Eztl να Χάνει με το ποιος κάθε-
ΤΙ1Ι ΚΙΙΙ Υ ΙΙΙ ΤΟ
ελληνικό έθνος. κιιι έχει έρθει η ο3ρ Ι1 γι
(τον διάλογο) *ιιι είναι σημαντικό
να τον φέρουμε σε πέριιςο.
TTE: Η νεα μείωση του ELA κατά 900
εκ. ευρώ αντανακλά τη ρευστότητα των
ελλ. τραπεΖών
Μ 904) το T(OV
το Ρευστότητας (ELA).
Ο:τιος η ΤράπεζΙΙ της Ελλάδος, to Δ της ΕΚΤ δΙΙΙ
(ΙΞΙ-Α) Τι; δΙΙΙ
2
*ΙΙΙ 24 2019 ,
Εκφράζοντας νην ΙΥΙινο.Τ0ίηση για την
τοι)
νο; διάλογος θα ΙΙΥΙΙλω-
θεί ΙΙΆλΙώς σι ζητήσνι;. *ιι-
θώς. όπως χαρακτηριστιχά υπενθύμισε.
ΙΙΙ" ΙΙ.Τις
το διά-
ατημΙΙ στην χιιι την
ελληνική πίτυρά.
ΤΟ η ("l ξ-
για μΙΙΙ μηδι-
νιχοι$ αθροίσματός" *ιιι δΙΙΙβΙ βΙΙίΙ“Ι Γ
οι ΗΠΑ βλέποΙΝ την υπό το πρί
ΌΙ έχε Ι ιιι -
tOTM.li έ-
έναν ιποιγοδομητιχό
ρειαχό ράλι .
ΊΙΙ; με ΙΤΙήΙβΙ(ΙΧ0 οτο NATO
από τη
2
μας με έναν άλλο σύμμαχο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο