Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-15052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς και όχι
από τους Μγους"
. ΦΥΛΛ0Υ 4380
Κωνσταντίνος Γ.
- ΕΤOΣ 160
(ΥΙεταλμέΙί0±
ΠεΡΙψΕΡειακύς
Σύμβουλος θεασαλίος
η. Ανηπεμιφερειάρχπς
θεοπαλίας
Εκπρύαιυπας EVluorTs
Περιφερειών Ελλάδας
TETHPTH 15 ΜΑΙOΥ20Ι9
24410 80882
Επιστολιί σε Μητσοτάκη
Από την
Επιτ ροπή
Πρωτοβου-
για τα
KC11 τα
έργα Άνω
Αχελώου
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
5 (Ιος όρορος> . 24410-2227 t 6977
Αικατερίνη Θωμά - Παπαλ0Π0ύλ
6976979158
Ενλ. νονιΙ,ε
συμμαχια
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΥπαιΙΙΗΦΙ0Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
Ν. ΚΑΡΛΙΤΣΑΣ
e-mail:
σΙΙΙΙίΙOΧία
ηίΡΙ
Εμπειρία
ΤΑΝΙ
r. ΚΟΡΙ/ΙΙΙΕ
03
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
M. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒ0ΥΛ0Σ
69Β7
Στέφανος Δημ. Θεολόγης
Δάσκαλος
Γ, Γραμματέας
μέλος Π ΠΙIΕ καρΰΙτοας
Συλλέγω Π . Ε
Κιν. 693 6771967
Μαρία Τσουρή - Καραμπινά
ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ
t- 6976 9909 36
ΜηροξΡ4
Δήμιο Λίμνης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ
6977680776, 6979722566
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Kt0VOTaVT{vOS
ΥποψήψΙ% Σύμβουλος
6947277569
Ο
Aropat rot
Νίκος Καραγιάννης
Δ /ΙΤής
Νηιρά0Ι
Εξασφαλίστε έγκαιρα την προβολή σας, στην ΑΛΗΘΕΙΑ και στο alithianews.gr...

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο