Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-15052019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-15052019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑί0Υ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27291
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Μείωση στις
(ΙΙΙ0Ζημιώσεις για
απολύσεις
Ζητά
o ΣΕΒ
τ
η μείωση τω αποζημιώσεων για ιι-
ΥΙΙΙ
ΤΟ ΤΟΙ
a;, που άλλων την
Την τοι
3
Προεκλογικοί
μποναμάδες από
Τσακαλώτο και
φλερτ σε
Γιόχανσον
η για
Την
η μείωση ΦΠΑ καφέ
Την εταναφορά ΕΚΑΣ για ΤΙΊ. ς
ΤΟΙΙ>ΑΙ-
λ.Ιότο;. παράλληλα, ότι
θΙΙ μειωθεί στο ο ΦΙΙΑ για χαφέ
ΠΟΙ, Ι Τ(Ι
ΥΙΙΙ
ρο” χαι θα αυξηθεί το όριο του αχατά-
λογαριασμού για
τοις επαγγελΙΙΙΙ ίες.
Save a Greek
Stray: Με
αστείρευτη αγάπη
φροντίΖουν τα
πρατήρια BP τα
αδέσποτα
Ο Δήμο; ΑνατολΙ*ή; Μάνης ήταν ο
ΤΟΙ "το
ΠΟΙ
ποιούν η Sa e a Greek Stway (SGS) "ιιι τα
Πρατήρια BP. Το πρόγραμμα εριλαμβά
τι εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι." δημοτικά
λΙΙΙομούς *ιιι σήμανση
αδέσποτων με τη συνεργασία
Με μοναδικό στόχο ένα
«Λερναία Υδρα» το παρεμπόριο
π
αρά την άνοδο
(Ό *ΙΙΙ Των
φιο όχι διν "Ιφιορίζ“ΙΙΙ αλλά αντι
*ιιι δΙ0.
*ιιι ΕΠΙΧΙΙψΙβΙΙΙΤΙΥΙ"ΙΙΤΙΙΕ
Ίο; Καρανίγας, εσπερίδα της
ΥΙΙΙ
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ,
ΙΊΙύργος Καρανίκας. χαρακτήρισε το
ριιεμ.τόριο -Λερναία Υδρα- και μάστιγα
τοι την
επιχείρηση. Πρόκειται. όπως tiht, ΥΙΙΙ αέ
v" τριτοκοσμικό που τρέφει
την παραοικονομία χιιι ιυτερεί έσοδα Ρ.ΙΙΙ
το κρά10ς, Ενα ιορ(ΙΙότιιτ0 για
ΤΟΙς ποι
λαθραία μέχρι Υ.ΙΙΙ επικίν
ΥΙ<Ι την του προϊόντα, όπου ο
ΕΙΤΙΙΙ το πιο Ουντ0μ0 (Ι-
ΥΙΙΙ τοι, ; E-
μποριγ.ούς δρόμους των πόλεών
μας. που τους μετατρέπει σε
ζάρια της Μέσης
O K, ΚΙΙΩΙινι Κας τόνισε o
ρόλος τον Συντονιστικού Κέντρου
Επο.ΤΤΙίας Αγοράς και Αντιμιτσλ
πι0ης Παραεμπορίου είναι νεν-
ραλγικός στην τον
ΤΟ
n δΙΙΊθξΙ"Ι
σε γης Υ.ΙΙΙ
Οάλ(ΙOΙΉις. Για τη
kl]OliV ΊΙ
κότερο για την αντιμε-
το3.ΤΙ0η της παραοικονομίας,
(ΙΠΙΙλλΙΙ-
τοι Την τοι ΠΙΖ-
ραεμπορίου. Είναι ανάγκη v-
Ktll
θέτε Ι Τη
Κ4ΙΙ
τουργίΙΙ τη; αγομ. ; .
Νευραλγικό χαρακτήρισε o πρόεδρος
Της τι" τοι Κέ-
Α νΤΙΙΙξΤΙίηΤΙ-
(ΣΥΚΕΑΑΠ) - ο-
.ΤΙ>ίο συμμετέχει Υ.(ΙΙ εκ.τρόσο).τος της ιιι -
ν0ΙΙ00Π0νδίΙΙς - έχε Ι
με ΤΟ
Τροπολογία για καταβολή οφειλών 241 εκ. ευρώ
των φαρμακευτικών εταιρειών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία
χρεοΙί“ΙΙΙ οι v«
ΗΙΙταβάλλ0ΙΝ προς τα τα-
ΊΙίΙΙ ΤΟ 241
από το «ριμπέιτ για την τριιτία
2006, 2007 *ιιι 2008, ΙΙσηγήθηκι στην O-
λομέλεια ο υπουργός Ανδρέας
O Ξανθό; τους ελέγ-
του Σώματος Ε:ΤΙθρωρητών Δημόσια;
Διοίκησης διαπιστώθηχε ότι
θηκε για τη συγχεγριμένη τριετία από τις
φαρμακευτικές ΕΤΙΙΙρείε; στους ποφ:ΙΙλΙ
στιχού; οργανισμού; το
ε:τΙ [Ι χαν ΙΔ.-τό t«
(ΥφαλΙΙ ΤΙΧά ταμείΙΙ ΙΚΑ τον
οι φαρμακευτικές εταιρείες.
εξήγησε ο K. Ξανθός, αυτό το ο-
ποίο ρυθμιΤΕτΙΙΙ σήμερα είναι ότι ο ΕΟΠ-
ΠΥ έχει τη δυνατότητα να καταλογίσει
κάθε εταιρεία το οφειλόμενο ποσό
στη συ νέχεια να τον ΙΊ μψηφίσει, στο
μάλιστα της ρύθμισης 120
σεων. μι τρέχοι. ιπς MV
αυτό τον τρόπο ρυθμίζουμε ότι αυτή η ο
δε V φ)ΙΙ
ΠΙΙΏΙΙΥέγρΙΙβΙΙΙένη,
Αξιωματούχος
κυβερνητικές εξαγγελίες δεν
αποκλείεται κάποια κράτη - μέλη να
θέσουν Ζήτημα»
Τ ο ποι ο
ΤΙθΙί στο Eumgroup της ΙΙέμ:ττης, ΙΙΙ;μφΙ0ΊΙ με ανώτερο αξιωματούχο
Ευρωζώνης, που σήμερα Ι".σ. Τρίτη) τον Τύπο στις Βρυξέλλες.
Εριοτηθτι ς o [Ι ρωχΙΙίος παράγοντας η Ελλάδα
στην ατζέντα της συνεδρίασης, (ΤΙΝέΧΕΙΙΙ των
κών εξαγγελιών, δεν (Ι.ιοχλείξΙΙΙΙ κάποια κράτη - μέλη ΥΙΙ θέσουν ζήτημα 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο