Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-16022020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-16022020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27480
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
wwW.dimoprasion.gr
Γραφείο Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10564
210-3215692-688 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ενισχύει το μέτωπο
με τη Συρία
ΓΙΙΙ μεταφορά στρατευμά
Των τιι με Την
ΧατάΙ της - μία
οι ΟΠΙ)ίε; το
τη; δημοσιότητας.
Πιο φινγγεκριμένΙΙ, δημοσίευμα τη; ε-
ΙΤή!ΙΙΙΤΙΙ, lEtli
με; περιοχές της ΤΟΙΧΙΥ.ι νις, έχουν
(VVOO-
Τα 0χήμΙΙΤΠ. Ttl οποία
ΤΙΙOΤΙΚέ;
Επιπτώσεις στις
αερομεταφορές
από την κλιματική
αλλαγή
ντ«ι πλέων μακρύτερους αεροδιαδρόμους
για (ι απογειωθούν, εξαιτίας της
ΤΙΣής αλλαγή; κ4ιι τη; γης
καθώς ο ολοένα θερμότερος
*ιιι οι ανεμοι με μιχροτερε;
χαμηλά οτο έδαφος
τα ΙΙΙροσκάφη να σηκωθούν από το
-η 1φΙΰΤΤΙ
του είδους της χοι. πραγματο.10Ι
ήΗη κε ελληνικά αεροδρόμια Ι ύμ
την οποιΊΙ ίσως οι E-
ΤΙΙιρείις υποχρεωθούν στο μέλλον να
ΙΙΕΙΙή«ουν τον ΙΙρ θΙΙό των t. Tl
Δυσκολότερη η
σχέση Τουρκίας -
Ισραήλ λόγω
«Συμφωνίας του
Αιώνα»
H Το
μι την ονομασία
"ία του ΑΙώΊΙο, ιιι την πρόταση ιι”ιι
Τις διεκδΙΧήυει; Τον Τελ Αβίβ
στους στη Δυτιχή *ιιι
την Ιερουσαλήμ ως της χώ
O EVVT0-
γήν. άτι η τον απορρί
πτει την ειρηνεντιχή του ΤραμΙπ
γι” Ισραηλινούς Kttl ΙΙΙΙλΙΙΙ-
στινίου;, ότι η 3
Δυσκολίες στη σχέση τραπεΖών -
δανειοληπτών εντοπίΖξ1
ο Σταϊκούρας
, (lVll-
ΧΙΙψ(ΙΚΤΊOΙώΤΙΥώ lStl ΙΙ-
(Ι .ο. οι οπαίες έχουν
ΥΙΙΙ ΤΙ; Τ"
αναγνωρίζουν ότι οι ΙΛΊΙΙ
να Ιψτη διχαστική
ΣημειώνεταιΜτι μετάτην Ιη Μαίου
μα .-τροσφΙΎή; χρογιιμέ-
νου να νπιλύ«ουν την όποια διαφορά
τιιι ; τι;
ιηχανργά; ε:τιυημαίνιι ότι «ετιό
από οφειλέτις
για την υποβολή αάιμ.ηις στην πλατφόρμα
( ti3._f16 Την 3 Ιη
Ιντούτοις αριθμός ιιι-
(μόλις
Αιχμές *ΙΙΤά τραπεζών οι
μιση οι ο
ποί0Ι πληρούΎ τα τον υφιστά
νόμου, αφήνιι ο
Σε Την
γρΙΙΙΙμΙΙΤβΙΙ
ότι ο ίδιος ιιιι αναφέρει. την χροηγού
μενη εβδομάδα ατη Βουλή. ότι μόνον 273
ΟΙ ΊΙΙ την ΙΙΧό*λΙ
μεταξύ του τνδΙΙΙφέροντος
Αύξηση του πληθωρισμού από τα νωπά λαχανικά
M t αύξηση τρέχον
ο Την
τον περασμένο ΔεκώΙβριο κ(ιι ένα-
"ΤΙ το 2019.
2019), οι "*ιι-
τιμήσεις κνιταγράφηκιιν υε: νωπά
μανιτης *ιιι *ιιι δημητριακά
Τιμών με
Πλάνο και φυσικό αέριο
Σε 2020
2019), οι (" 11-
τιμήσεις "ημειΙόθηκ(Ιν μεταφορά ΕΤΙ-
φρούτα χοιρινό αρνί -
καύ«ιμΙΙ - λιπαντικά
(8,1 - -
ΤΕΤρέλΙΙΙ0 ΙΙΙ,-
ΚΙΙ”ΤΙΥ.Ιά (4.7%), τρυίόντο
ΥΙΙΙ-
*ΙΙΙ
πρωτοβάθμιας μυ-
Ενώ, ΙΙΙΙΙό0ΙΙς τιμών καταγράφηκαν
ως σε: φυ0ΙΥΙ4 αέριο 7(ΙΤάτες
rlHil ((3.311) ζάχαρη
τες - παγωτά
η ΙΙ (ΙΙ$ξη-
ΤΟΙ
τον εφέτος κυρίσ»-, (J-
στις
ΚΙΙ Ι Πηρξ0ΙΙΙ3ν:
Ι, Από τις (ΙΙξήσεις δεικτών Υ.πτά:
λύΥο) τι-
Ίών στα ποτά (μη σερβιριζό
ιττην ομάδα "Στέγαση", λόγο)
αύξησης κυρίως TO)V τιμών πετρέλαιο
ΥΤΙΙΠαΗμι στηκε (Ι:τό τη μείωση τοπ
τιμών ι" : ( έριο. ηλεκτρισμό,
Ι.ή% στην υμιάδΙΙ "Υ γνίΙΙ“. λόγω
Τω , ιπιι
πω οίόντα,
ΙΙτην „Μετ(Ι-
φορέ; . λόγιο ΙΙΙ)ξησης
Στη μάχη του διαβήτη
τεχνητό πάγκρεας
ρύθμιση TOV ιιπ0
ΊΙ έχουν οι διαβητΙΗ0ί χάρη στο v-
βριδΙΧΙί τεχνητό πάγγρεα;, το οποίο λΙΙ
φΙΙφμογής για κινητό *ιιι αντλίας
έγχυσης ινσουλίνη;.
τη νόσο παρουσιάζονται στην ΕΛΙΙπημονι-
με θέμα
νέες τεχνολογικές εφ<Ιρμογές
εργαστηριαν.ή *ιιι
μιση του σαχχαρφ3δη διαβήτη". δινξά
ΥετΙΙΙ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
( Ι Φεβρουαρίου Στο :ΤλΙΙί0Ι0 της
την Ιή
θα πραγματοποιηθείενημέ
τοι για όλε; τις εξελιξεις
"O διαβήτηςΈίναΙ μία ύ-
ινινουλΙώη τ« ΚΙΙΙΙ 0ύμγΙ(Ι φάρμακα
ΙΙΙΙΥήμανι, ΑΠΕ- 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο