Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-16042019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
ΚΥΡOΣ A. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑOΥΣΗΣ
( 997-015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Ό νόμος έχει
τή δική του
ίστορία.„
ΚΟΤΤάκη
ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΆ παρέμβασή μου στόν τηλεοπτι-
κό σταθμό "ΣκάΙ“ γιά Τόν νόμο περί εύθύνης
παλαιά Φρουρά τού ΠΑΣΟΚ, μέλη ύπουργικων
συμβουλίων Τού Ανδρέα των έκτελεστικων
τοι . Μέ
δύο έπιχειρήματα. Τό πρώτο, ότι ή άναθεώρη-
ση τού άρθρου 86 πού καθιέρωσε Τίς σύντομες
παραγραφές ψηφίστηκε άπό Τήν άναθεωρητική
Βουλή καί μέ τή συναίνεση Τής ΝΔ. Τό δεύτερο,
ότι ό Άκης Τσοχατζόπουλος μπήκε Φυλακή μέ
νόμο πού ψηφίστηκε Τό 2011 έπί Γιώργου Πα-
Επειδή σέ αύτόν τόντόπο έχουμε κοντή μνή-
μη. άξίζει νομίζω Τόν κόπο νά θυμίσω Πώς Φθά-
Τήν ψήφιση TOO
νόμου περί εύθύνης ύπουργών . ΠΟΙά "κοινωνική
άνάΥκη“ γέννησε Τήν νομοθέτηση Λοιπόν: Με-
1996-1999. Τότε όλα Τά
Τά πλάκωνε ή σημιτική σκλαβιά, τρείς-τέσσερεις
εισαγγελείς, οί κ.κ. ΚολιοΚώστας, Παττα Λ ξλό-
ΝΤΟΥΙάκος
άποφασιστικότητα καί σέ βάθος δημόσιες ύπο-
θέσεις σάς όποίες έμπλέκονταν ύπουργοί: χρη-
ματιστήρι0 (ΔΕΚΑ). ψηφιακές παροχές.
Κ.ά. Μέ βάση
Τό τότε Ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έκπρόσωποι
της δικαστικής έξ0Ι.ισίας. έρευν0Οσαν σέ
Τά πολιτικά άτι
στόν πρόεδρο τού κοινοβουλίου τά πορίσματά
τους δημιουργώντας πολιτικό πονοκέφαλο στήν
κυβέρνηση Σημίτη. ΟύΚ όλίγες Φορές Oi ένοχλη
τικ* σώμα
καθυστέρηση. Τό ΠΑΣΟΚ έβαζε στό συρτάρι Τά
πορίσματα. έκανε διαχείριση τού πολιτικού χρό-
νου καί όταν κάποτε οί ύποθέσεις δημοσιοποι-
ΟΟντο ή κυβέρνηση έξαπέλυε έπίθεση στούς δι-
Τήν Τό
μέ τόν νέο νόμο περί εύθύνης ύπουργων, καθι-
ερώθηκαν δύο
Συνέχεια στήν 3
Περί βιοηθικής
καί κοινωνικών
τής Μαρίας Μπαλ0δήμου *
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ στά Γιάννενα καί Τήν εύρύτερη
περιοχή τού Νομού Ίωαννίνων είναι πάντοτε μιά
άφορμή γιά πνευματική άπόλαυση. ψυχική άνά-
Ταση και περίσκεψη γιά Τό πρέπει νά πορευό-
μαστε πάνω στά χνάρια των προγόνων μας, εύερ-
, πολεμιστών καί ήράκον.
Αφορμή αύΤή Τή Φορά ήταν ή τελετή άναγό-
ρευσης καθηγητού Χειρουργικής ΠανεπισΤΤ1-
πρώην
τρικής Πανεπιστημίου Ίωαννίνων κ. Στέφανου Γε-
ρουλάν0υ, σέ Έπίτιμο Διδάκτορα τού Τμήματος
Ιατρικής Τής Σχολής Έπιστημών Υγείας τού Ιδί-
- Ενας Τίτλος Τιμής Τήν πολυετή προσπάθειά
του, στάχρόνια πού δίδασκε Ίστορία Ίατρικής. νά
δημιουργήσει μέσα στό χώρο τού Πανεπιστημίου
Ιαηννίνων Τό Μουσείο Ίατρικής Ίστορίας
Γιά Τόν ΣΤ . Γερουλάνο, άπόγονο Τής οικογενεί-
ας Τών ίατρων καί Τών πολιτικών άπό πατέρα καί
Τών Καραθεοδωρή άΤΤό Τήν μητέρα. τό νά δημιουρ-
ζωής.
Χρόνια μελετούσε, ταξίδευε. έψαχνε σέ άρχεΙα.
άγόραζε συλλογές καί νομίσματα πού είχαν σχέση
μέ Τό άντικείμενό του. Καί μετά άττό δέκα χρόνια
Συνέχεια 8
Πρό Βαΐων. Αγάπης, Είρήνης Καί Χιονίας μαρτ.
Σελήνη 12 ήμερών Ι Ανατολή ήλιου 6.49 — Δύσις 8.02
2019
Αριθμ. φύλ. 41329 (Έτος 143ον Ι Τιμή 1.50
Πρόδωσαν Τήν λαϊκή ψήφο
μέ κέρδος μίζα 94 έκατ. μάρκων!
Καταπέλτης ή εισαγγελεύς γιά τίς προμήθειες Siemens - 69 έΥ. εύρώ ή ζημία τού Δημοσίου
ΧΡΕΙΑΣθΗΚΕ νά περάσουν
22 Χρόνια
θουμκ πλήρη άλήθεια γιά τό
μεγάλο σκάνδαλο Τής Siemens.
Σκάνδαλο πού διεκδικεί
Τήν Novartis Τόν Τίτλο Τού
λυτέρου ς M
τούτο. δΙόΤ1
διαρκείας μέ
"Τές
τοι” ΠΑΣΟΚ,
δικους μάνατζερς, συνδικαλι-
TOO OTE πού
σαν στήν κορι.Φή τής Ιεραρχίας
τοι. (Oi συστήΙΙΙΙ
άμε ακίνητοι
ΜΜΕ
π0ύ
ή Τής
έδρας στήν δίκη της Siemens
άπεκάλΙΙψε! Oί μίζες
σέ μεταξύ
(75 19)
94 μάρκ ΙΙ, H δέ
Τού ΔημιΥή0ΙΙ Τά
69 εκατομμύρια Τίς
μίζες
μόνο I έκατομμύριο μάρκα
ατά ταμεία τού ΠΑΣΟΚ καί οί
χορηγίες εύρώστόν Τά-
σΚξΤ(ΙΙ φυλακή. Ό Κώ-
Τών
τού όποί0Ι) τό «πάρ-
Π0ύ ί)ΠOΙΙργοί,
ματούχοι, συνδικαλιστές. Κόμ
επικερδές!
v 94 Ektl
τομμύρΙΙΙ μάρκα δέν
Κατά Τήν πολύωρη
Της Τήν
τής συμβάσεως «8ΟΟ2» τής
Siemens OTE. ή όΠ0ίΙ1
Ελένη Σκεπαρνιά
δη δέν ί)Φίσ-ΤΙΙΤΙΙΙ
Τίς ά Π0φά
σεις τής γερμανικής Δικαιοσύ-
γης. Περιέγραψε
Τίς διαδρομές
άπό τά ταμεία Τής
ζ:ΤΙΙΙΡΕίας
τού
1981) Τό
ήταν μακραίωνη
Τήν
βαση του OTE πού
Τό 1997. ή Siemens 4KliVETlll δΤΙ
έδιδε 15 έτος!
H ζήτησε
Κηρυχθεί ό φυγόδικος
ιχ ης ριστοφοράκος
έξακ0λ0ΙΑη
ση καί νομιμοποίηση Εσόδων
παράνομη
τα". Στήν χθεσινή
Τήν
I I Ζών $8 κατηρογοι. μέ-
ΤΜ συνόλου.
ζήτησε άπό δικαστές
κηρύξουν έΚΤός
άπό τόν v κεφαλής Τής
θυγατρική S Τής Siemens K.
καί σημαί-
VOVTtl στελέχη, Τόν
γόδικο Χρήστο Καραβέλα καί
όν Πρόδρομο Μαυρίδη,
άλλ0ΤΕ
μητρικής Εταιρείας
τοι* r
Μαυρίδη Αλέξανδρο
κατηγορία Τής
ΤΙΚής
καθώς Πξ
νομιμ0ΠOΙ-
άπό παράνομη
δΙΎ1στηρΙόΤΤ1ΤΙΙ. Τήν ένοχή
πρώην
μιι στελέχη τής μητρικής
Ok Ρόλαν Κόχ. Τό-
Γ κάνσβιντ,
ρ, καθώς
Πρότεινε δέ
λόγων μεταξύ
Τών προέδρου
Τής Siemens Έλλάδος
ΦρήντρΙΧ
μ έ.ς άρχισαν
Τήν
φή της συμβάσεως. Συμφώνως
τακτική τής μητρικής
διανεμηθούν γ Ιά
ΤόόΠ0ί0 ή έΤ(ΙΙρείΙΙ
( έγγραφο βασικού
προσανατολισμού". Άπό αύτό
έργο ή Siemens θά διένειμε σιμ
75 μάρκα
μισι:Ι Τού Wo ΤΜ
κόστους Τής [Ίά Τήν
Τής Τό
2( ) Ι διετέθησαν άκόμη 19 Εκα-
Τ0 μμύρια.
μέρος Τής
στόν Μιχάλη
φοράκο. καί όπεστήριξε ότι
«γνώριζε
Τίς Πληρωμές".
Μαζί μέ τόν Πρόδρομο Μαυ-
κατανείμει
λ0ΙΙι;. O χρημάτιζε
Τής Ka
OTE ό
τό Τήν
βαθμίδα
τοι)".
γισε στόν Χριστοφοράκο γιά
Τήν έπίΤευξη Τής
πού τά 7
Άποφασίζει νέες παροχές
τού «άπίστου Θωμά»
Καί δέν μετρά Τήν ψήφο Τών Άποδήμων στίς κάλπες
ΙΙOΛΙΤΙΚΕΣ Ελαφρύνσεως καί
νέες παρφές Εξήγγειλε χθές δ
η S Τσίπρας
σέ πού Παρεχώρησε
δελτίο τού
Vll.» Ktli δημοσιογράφο NiKO
XttTSn ”ΙΚ0λά0Ι .
Τσίπρας δΤΙ δέν
πρόκειται
«δσο Κυβέρνηση ΣΥ-
"Εκαψαν
Τήν Παναγία
τών Παρισίων
μία έβδομάδα
πρίν άπό
Τό Πάσχα
Σελ. 5
PlZAO δέν
χωρήσει σέ άλλες απολιτικές έπι-
Τήν
συνεχίσουν κινούνται
κά. Άνεκοίνωσε δτι μετά τίς Εορ-
Κ<Ιί τού K11i
Τό ταξίδι τοι)
στήν καλέσει τόν
γό ΟίκονομΙΚών
κάλώτ0 θά λάβέΙ Τίς δρισΤΙ-
Σημείωσε με-
Τά Τό ταξίδι τοι)
μέ τοι* 0ίΚΙ“ ψΙΙΚ0ύς
λάβε Ι τίς όρισΤΙ-
ΔΙ δΤΙ
σέ καμμίΙΙ δέν πρόκξΙ
νά έπιστρέψουμε
φθηνό
Συνέχεια στήν 3
τού Δημήτρη Καπράνου
Άξίζει νά διαβάσετε
Πλημμύρισε Εύζωνες
Συγκίνησις
παρέλαση Τής
Τστορικά ντοκουμέντα
« H πλούσια ίστορία
τού "χασάπικου”»
ΤΟΓ 1 . ΣΚΙΙΙδά (σελ 4)
Τής ήμέρας
"Οταν θυμόμαστε μόνο τά δικαιώμιατά μιας...
στάση.
ΤΡόλλΕΟ
&ΤΤOΤΙ Τό
Όταν
πολλή μα-
ή ΠφΙΟ-
ovv οι ΥΙά
Τόν πολύ
— Πώς τά βλέπετε μέ ΤΙς
Ποιόν
ή Τήν
τής γει τονιάς.
— ψηφι-
κω,έπερο! τής λές
Τήν
— ΚΙ
Τόν ποιός θά μάς
Τόν
— Μά, ΤΤώ;
στήν πΙ-
ρΙOΧή;
Τό Τής
δέν ΤΤ0λυδίνΕΙ
στήν διπλωματική
— δηλαδή
ψηφ1ΠΤΕ;
κι άρχΙζρΙΝ Τά
σκολα, δΤΙ ή
ΟΙ ΤΤφΙ-
ήδη
— ή μ.ση-
Καί ή ΤΤ4ΠΤΤα -
Τής ήταν
Ποιόν
Τί Ti χαλάζι, Τί
Τί βροντές Kai
Τί Ινώ. Τήν
Τής κακοκαιρίας,
δηλαδή
Τέτοιο κακό ε/κη
φαιά. Τό μεγέ-
ώρα.
H. Νάβ.λέπΕΙ5
Χαλάζι δέν
Νά βλέπεις
εΤναι ένΤΙ.ητωσια
Κλίμα μοιάζα
ον και Αμα-
ΆμψΙηο..
ΦΟΙ.ή.ηωσά1. Χθές Ol
τής
ΧάΡΡΙ,
μέ &φ-ορμή Τήν
Τής βασι-
λικής ότι ή
τού
&ΤΤό Τά Τής
δημοσιότητος
ση τού μέλους Τής
ώρα Τά
Τίς Τού
ΜΜΕ.
σπίτι ή
ή στό Καί
ΤΤOΙό; δίπλα της
τρείς
ΥΟ ; ΎτΤξΙ €υμίζΕ-ΤαΙ δΤΙ ή
δηλώ:ΠΙ δΤΙ
έπιθΙ. μεί νά Τήμ βοηθή-
ΙΤΟΙ_Λ στήν
ποι-
στήν 3
Elval αύΤές; Μία
λ ι:7Τ0μ0Ι ή,
μέ Τήν
Όπως
K έμΕϊς όταν μάθαμε
40
Τήν ΤώΙ ΗΠΑ Κα-
βάρος
ΤώΙ γονέων ΤΟΙ έΠΕΙδή
Τ0ΰ Πέταξαν Τήν
στια συλλογή τον άττά.
ή Τής
σέ 29. ΙΧ0 δ0λλάρια
25.7M Εύρώ).
δηλαδή η-ό
σα ήταν;
12 Όπως
Τό 2ΙΠ έγκαΤΑ7Τάθη
μαζί μέ
OTcS ΜίτσιΥΚάν.
μήιτς μςτά
OTOV
οι τοι
Τά ΤΤβά> μιΥΤά ΤΟΙ
μέ Τίς 12 μέ ταιΙή-
ΠφΙ0δΙΚά
Kai ΟΙ ΤΟΙ
4τι Τά Πέταξαν.
Τώρα ό —πού
λ ία στήΙ, άλ.λά
Τής κομη-
Τής άρνή9η-
δίωξη—
Τή τούς γονείς τοι
άποζημίωση 87.0(Χ)
δ0λλάΡΙα. Έ, ή
Βιετνάμ, πού
ρ-ΕΐΤαι Τό μεγαλύτερο
κώμου,
άκόμη
TTG l;
σήραγγα μέσα
σπήλαιο δήλύΧΥΕ
σ „ νδέΕΤΙ.Μ μ άλλ0Ι4
χώρους Ι. ά σέ
βάθος &Κόμη Τά 120
μ. f Τό μήκος Τού
1991, φθάνει 5 Χλμ.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο