Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-16042019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΌΤΙ ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Άρπαξε εξαρτήματα
Π. Τατούλης:
κινητήρων από αγρόκτημα „Το αφήγημα Σπάρτης είναι
Διασυρμός χωρίς Τέλος:
ΑΕ Σπάρτη-Δόξα Δράμας 0-7
στον Κλαδά > Κλ. 7
Μυλών Λοβέ κοι όκι Εν Τούτω »αλ 10 > αλ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη Απριλίου 2119 23 Ι Αριθμός 5627 Ι Τιμή φύλλου 0.50€
Τηλ! 2731081253 F.K: 2731081250
Παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου ανάπλασης
Το κέντρο της Σπάρτης
αλλάζει ριζικά όψη
Οι παρεμβάσεις με τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
Η αρχιτεκτονική προμελέτη
για Την ανάηλ00η ΙΟυ δημόσιου
Χώρου τοι
της Σπάρτης (ηεριοκΛ παρέμ-
θαοης επί Της οδού K. Παλαι-
κοι
ποω προωθεί η Δημοτική Αρχή
Σπάρτης. οιο
Δημοτικό Συμβούλιο
την περασμένη Ποροσκιυή
12/4
Τη μελέτη η
ητυξιοκή Πάρνωνα ΑΕ με
ομάδα μελέτης που αποτελείται
Κίζη-αρ-
ΧΙΤέΚΤων Meng. PhO.
Κίζη.αριιιέκτων ΕΜΠ.
ομότιμο ΕΜΠ κοι
κτων
οι κύριες επιλογές της αρχιτε-
είναι οι
Η ηρ0μΕλέτη αηοσκοπώντας
στην Πλήρη
tCOV
κών αξόνων (Παλαιολόγου και
αρχήν
στο κεντρικό Ιβμα της λΙΙ.οφΟ-
ρου Παλαιολόγου.
ότι ο
έχει ακόμη οποιαροκιηρισθεί
ως εθνική αρτηρία. προτείνε-
τοι. η blath-
κυκλοφορίας σε ροές πλάτους
λωρίδας OlOV
9-10
Επισημοποίησαν τη συνεργασία τους οι δύο πλευρές
Μαζί στις εκλογές Δούκας-Κανελλοπούλου
«O Δ. Σπάρτης έχει ανάγκη δυνατά σχήματα για να βγει από τα αδιέξοδα»
Ολοένα αυξάνει τη
μική του ενόψει των δημοτικών
της 26,ης o
Δήμος Που
Μας Αξίζει. μι υποψήφιο δή-
Σπάρτης κ, Πέτρο
Δούκα το
κής Ιά.ΙΙ ανακοινώθηκε και
σημα η σύμπραξη με την Κίνηση
της κ.
λου. ύστερα συνάντηση και
πολύωρη συζήτηση μεταξύ ιων
Των δύο παρατάξεων
ΥΙΟ 1110
συνεργασία. για την οποίο είχε
έντονη ιο
λάζει τις ισορροΜίες των προ.
εκλογικών 0υ0χαι0μών.
Εξάωρη διακοπή
νερού σήμερα
στη Σπάρτη
Ι η δεξιά
Εξάωρη διακοπή νερού
σήμερα στη Σπάρτη
Σε γενική διακοπή νερού
στην πόλη της Σπάρτης. από
ης 9:00 ΤΟ 3,00
το μεσημέρι. θα προχωρήσει
Τρίτη Ιό η
Δ ΕΥΑΣ Σπάρτης.
Αιτία ιης διακοηής στην
οι
αποσύνδεσης του παλαιού δι-
κτύου ύδρευσης
το LEAOER
Αν. Πελοποννήσου
παρουσιάζεται
στη Σπάρτη
ΣΤΟ Πλαίσιο της
σκληοης υποβολής προτό-
οιων Ιδιωτικού χορακ1ήρα
Τοπικού
LEAOER/CLLD „Ανατολική
Πελοπόννησος. ΑηΜεμο Βιό-
Οφαιρας και Επιχειρηματικές
Ζώνες Καινοτομίας". Μέτρο
του ΠΑΑ 2011-2020. η
Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανα-
πτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
διοργανώνει την κεντρική εκ-
δήλωσης δημοσιότητας με
Όν Δήμο Σηάριης Η
λωοη θα πραγματοποιηθεί
την Τσιάρτη και ώρα 600
Otnv ΠΕΔ Πε-
λοηοννήσου στη Σπάρτη
(πρώην ΤΕΛΚ. Δωριέων 1 Ι).
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
ηορ0Ι.ΙOΙ00ΤOΙλ οι
Ιδιωτικού χαρακτήρα. οι δια-
δικασίες υποβολής και αξιο-
οι δΙ05ΙΚ00ίες
ποίησης των έργων και οι
6ΙΚOΙ0ύ-
Τρόπος ζωής

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο