Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-16052018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
16
ΜΑΙογ 2018
Έτο.ς: 260
18.315
ΑΝΑΤΟλΝ
Καθημερινή εφημερίδα τοι] Νομού Λασιθίου Ι Έτος Ιδρύσεως 1932
Ιδρυτής ΜΙΚΑΗΛΚOΖΥΡΗΣ Ι
Ηλεκτρονική έκδοση:
Τα αρρτελέσματαπωψομάδων
στα
olh
ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
23)
Συζήτηφη για,το ρόλο τηςοικδγένειας
Το ι o Γενικό Λύκειο
Ιεράπετρας επέστρεψε από
την Πορτογαλία
οι μισές ποσότητες
ελαιολάδου στη Σητεία
παραμένουν αδιάθετες
Συγκίνησαν οι
ΤουρκοκρητιΚ0ί
Εντυπώσεις από το ταξίδι στο
Προχωρά επιτέλους το Leader
o Ξεκινάει από τα έργα «δημόσιου» χαρακτήρα
Κουσάντασι
Τι γίνεται με το
14
«αραχνιασμένο» έργο των
Φυλακών στις Κουρούνες-,
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ0
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΤΟ ΚΙΛΟ
2,99€
Έξτρα χοντρά
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΟ ΚΙΛΟ
Φρέσκιες Μεσσαράς ι €
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
Ο 39€
100-160 γρ. Κρήτης
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΜΑΙ Ί" "Ο
οίκΦν
c M12
ΝΙΚOΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
MC πλέον
των δώ ξιιινέ αε
η υ\οηοίηση
.ΤοηιΚή
Ανόττυξη ΕΙΕ Πρωτοβουλία
Cl_LD,
Το Υπουργείο Αγροη
Ανάπτυξης Τρο-
έχει
υποδείγματα για την ηρο
αφορά
ΌμμάΤΙ τ ι Ον .δημό-
χαφοκνήρα.
με
τηοη 100% από
γραμμα αφορά ηροτά
πρμ θα υποβληθούν
δημοτικό νομικά πρά
ελλη-
Και
φορείς Ιδιωτι ού δικαίου
μη
ΙΠ0λΙΤ 0ΤΙΚώς
κλπ.).
κείμενη μπα.
πράξεις δημοαίρμ
κτήρα συμβόλου . με
ή έμμεσο
στην εξυπηρέτηση
βελτίωση της “0Ιότητας
ζωής
Ομού
της τοπικής οικονομίας.
για την επιήυξη των στά
Της το-
ΟΙ
παρεμβάσεις παρέ-
ή η ΧΟημαΤΙΚή
από το
μέρος μόνο τΟι
tTlS
δραστηριότητας. δε με-
Τρ μη ρι 0νρμικό
Της
μπορεί να θεωρηθεί ως α-
ποζημίωση την
Ρως της Αναπτυξιακής Λα-
σιθίου Μπέμπης
μίλησε στην
Τ 0ΛΗ Την ΤΟ
θέμα αυτό αι επεσήμανε
ότι στις αρχές της
ΠΟΙΔ
έχει οριστεί διαχειριστής
τοι. θα δη-
Τη
κήρυξη πρόσκληση εκδή
λωσης
υποβάλουν
ένταξη.
το
πρόγραμμα.
η δημόσια
ΟΤΟ ΌμμάΤΙ tCM_l
Leadot ηο υ αρορά το
δημόσιου
1.671000
για το Νομό Λασιθίου.
περιθώριο τριών μηνώ .
ΟΟΙ_Ν. ΤΙς tOlJS
ο. Τις
Όσο μεγαλύτερη
ωριμότητα θα έχει ένο
τερη βαθμολογία
Τη ένταξη S
και χρηματοδότησή τους
Τρ
στα βάση.
το
CLLD,
LEADER (ΕΓΤΑΑ)
g 2014-
2020 παρεμβάσε.ς Δη-
πιο οπο-
δράσε ς
Στήριξη τη δη-
πέμταση βασικών
τον
ΤΙΚό
των υποδομών
γροτικά ιατρεία. κ.λπ.).
ΣΤΙύΙξη
σε υπηρεσίες κα. υποδο-
ΙΙΙ* ση
ποδηλατικές
ηολΙΤΙOΤΙ
Ιών
μελέτες.
οι."δέονται με πο
με τη διατήρηση.
βόθμιση της ηολΙΤΙ01ΙΚ *
Των αγΟ2ΤΙ-
ιιι"
ιιι Ι"ψηλή φυσική αξία. συ-
μικόν πτυχών. καθώς -αι
δράσεις
μηερΑαμβανομέΊΙον ηο
πολ.-
χαρακτηριοτι ών
της
συόΑηψη και αηο α
τάσταση και δαο
αηό
γιές και άλλες φυοι«ές Κα-
ρέ)ξΙ η 192
.ΣΤ+ΕΙξη τη δημι
βελΤίΙύ 3η ή
τοπικών β ησικώΊ υπηρε
κοι
σχετικών υποδομών Ιεν +
σταθμοί
οι εηΑέ.ξιμες δαπάνες
χρηματοδότηση
νες για απόκτηση γης Κτί
και Ί€ριβά.υ.ο ηος χώρου.
Μηχανολογικός Εξοπλι-
κιιι Εξοπλισμός ΑΠΕ.
λέτη για έκδοση
μι.ής λοιπές
Την
του έργου Μελέτες
μονής
ποιότητας. Αξιοποίηση δΙ
μεταφορικού μέσου για τη
Η Στη 3
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
1982
ΣΕ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΆ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο