Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-16112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-16112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 - ΚΥΡΙΑΚΙ-Ι 17
ΑΙ . ΦΥΛΛ0Υ
Αγωνία
αυτοκινητοβιομηχανιών
για τις αποφάσεις
Τραμπ
Oi χατΙΙΙ"ΙΙ αστές σε
όλο Τος κόσμο αναμένουν την απόφαση
ΤΟΙ NTljV111VT
Τραμπ, για το Ιάν θα ΙΙΙβάλΙΙ έ-
στις οχημάτων *ιιι t-
ξαρτημάΊ0 στις ΗΙΙΑ, ΗΙΙ
θΙός έληξε η 180 ημερών
ΠΟΙ ΥΙΙΙ Την
του ζητήματος.
O ΤρΙΙ!κτ
Σε αντίθετη
πορεία διαθέσιμο
εισόδημα και
κατανάλωση
T o Των
αυξήθηκε ("ο πρώτο εξάμηνο τον έ-
Τους, ωστόσο η ΗΙΙτανάλιοινη η
ταμίευση μειώθηκαν. Η εξέλιξη
προοπάθΙΙΙΙ νοιμοχυριών να
διαχανονίσουν τ« χρέη τον; προς την e-
ΙΙορίΙΙ τα μέσω
Τον Ιννοτήματος τι" 121) δόσεων των
101 ισχύουν για τα
"τι; ΙΙΙ
δάνεια, χρησιμοποιώντας
πόρου; που, σε διαφορετική
θΙΙ ενίσχυαν την Κατανάλωση.
Αυτά ε.ΤΙΙΤηΙΙΙΙΛΈΙ o Σύγ-
δισμο; Επιχειρήσεων χαι 2
Νέες γεωτρήσεις
της Τουρκίας
παρά τις κυρώσεις
της ΕΕ
Κύπρος: Na στα ΙΙOΤή0ξΙ n
ΤΙς
θητής“ (Φιιτίχ) στα
ανοιχτά ιιι" ακτών τη; βορειοανατολΙ
κής Κύπρου, ο ΙΙντιπυό
εδφος, ΦουάΤ ΟκτάΙ, μετέδωσε το
τη νέα δραστηριότητά του στα νότια της
Καρπασίας την Πέμπτη. μετά την ολοκλή
ΡΙ.οση της αποστολής του στην
ανέφερε O ΟΚΤάΙ. φτύμφ0)ΥΙΙ πάντα με
το Aaadolu.
προηγούμενη εβδομάδα. ο
γόε Ενέργειας της Τουρκί-
ας, Φατίχ ΝΙΟΥΙΙέζ, είχε το-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
27419
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gT
T„i. 210-3215692-688 FAK 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΔΝΤ: Πτώση του δημόσιου
χρέους στη δεκαετία και άνοδος
της ανταγωνιστικότητας
Τη ΙΙΙ ας
*ιιι
δυναμικής οικονομίας
ρίξει η απολογιστική έκθεση
τοι Διεθνούς Νομισματικού
VEl "τι"
με
*ιιι Την τοι
τομέα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
τοι η
ΥΙ(Ι ΤΟ 2011), f-
H (ΙΠ0όΙ δξΙ ξ-
στη της δημοσιονομι
κή; πολιτικής και τις Ιδιωτι-
ΗΤΙΙΙ εξασθένιση κατέγραψε Ο.
*ΤΙόμρΙ0 Ι) ΕΠΙΧΕΙρημΙΙΤΙΗών
ΙΙρ0Ι δ0ΗΙών στη Βιομηχανία, "ι; 105,3
μονάδες 106.8 μονάδες τον Σειτέμ
βριο), υψηλότερο από
αντίστοιχο περυσινό (98,9 μονάδες).
οικονομιγής στη βιομηχανία
του ΙΟΒΕ. η υποκώρηση των προσδο
στη βιομηχανία οφΤΙ1εται ΧΙ ρίΙφς
στο γεγονός ότι μετριάστηκε η μετεκλογι
Ευφορία. ο δείκτης είναι
ψηλότιρα ν:ιίπεδα ΙΙΠό ότι το προηγούΙΙΙ
νο έτος.
Σε αυτό έχουν συμβάλλει η τόνωση
των επενδύσεων των τόσο
(Πηγ εγχώρια άσο κνΙΙ (Πην ξένη
ΥΙΙθΙή; ΧΙΙΙ η πνΙΙ.ΤΤΙ ξΙΙ1 κή
ναμι κή που διαφΙΙίνεται τους τελευταίους
μήνες. ρόλο φαίνεται έχουν
παιξει. το οι νομοθετικές
ρεμβ ά0εις της νέας κυβέρνησης (ιχ (11 (Ι-
φοροελαφ0ΙΕνσεις. με-
ταρρυθμίαεις στον τομέα της ενέργειας
("νέο ενεργειακό νομοσχέδιο- του Y-
ΓΙΕΝ βρίσκεται Ι .-τό διαβούλευση, το
οποίο μετΙΙξΙ$ άλλων
ξει; που ΙΙφοροιή την προώθηση
θούν από την εισροή ξένων κεφαΙ.ΙΙίΙΙ)ν,
Παρόλα (ΙΙ Τά, ότι οι
κιιι n
μιμηλή σε συνδυασμό
με ορισμένες τη;
Θετικοί οι οικονομικοί δείκτες παρά
την εξασθένιση
φ ξΙΙ)ν ΚΊΙ ΙΙδξΙ0-
Ι1ΤήφΙξΙΙ Τη; ΙΙΙ-
ρΙΙΥΙΙ)Υή; Πηγές χ<ιι την
εξοικονόμηση ενέργειας χαι το νέο
πολυνομοιτχέδιο να δημιουρ,
θετικές για την εγχώρια
οικονομια,
Επιπρόσθετα, η ανάληψη μεγάλων
ένΙΙ
Μέση Ανατολή ΥΙΙΙ χώρες νης Βό-
ΟξΙ(Ις Και n ξ-
Ι μΙΙΙΙ
βελ1ΙΙ“μένη ΙΙνΤΙΙΥΙ.νΙΙ ΤΙΖότητΙΙ 3
Από την ύπαρξη των εντόμων εξαρτάται
η Ζωή στον πλανήτη
Εάν δε σταματήσουμε την εξαφάνι-
ση χαι τη μιίωση
Τους.
ΠΟΙ)ξΙδ0ΠOΙ0ύν Τα
( ματ« έρευνας.
ιιι 3/4 όλων των
δει«ήν ΙΤΙον πλανήτη γονιμοποιούνται
έ Π0μΙΙ (lVT(i
ΈΙδΙ2άΤξρΙΙ, ΙΙΙ
που ιττην
(ΠΙΙση στη Βρετανία, το 4 Ι”
ειδών απειλούνται ιιι
Τριάντα τρία είδη Mill αφή-
ας έχουν πεθάνει στο Ηνωμένο Βασιλειο
το Ι S5(), με την ενώ
ο ΙΦΙθμό; το" 1ξΤΙύ.0Ι$δ0)Υ
"Λυτή η απαρατήψητη ααποχάλυψη
θα έπρεπε έχει ιτημάνει ήδη
Ίό. Εχουμε βάλει σε ιιι " αχό τις
θεμελιώδεις λίθους της ζ0)ής , ανέφερε o
φΙΙλή; οργάνω-
σης Wildlife Trust. ΙΠρ Ι
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η
ασχή του κόσμου έχει στραφεί ζώα. ε-
τπ έττομα είναι πιο σημαντικά
για των οιχοσυστημάτιον“,
με τη μείωση πληθυσμοιίς τους έ
χουν πιθανές "("(ΙστροφΙΥές
όλες τις μορφές ζωής. ξ:Υή 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο