Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-16112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-16112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
ΙΙΙΙΙΙΙΙ“ΙΙΙΙΙ
16 Νοεμβρίου 2019 Ι ΙΙμή: 1,30 €
Αρχές του 2020 οι εργασίες
ανάπλασης στην Αγορά Μοδιάνο
Σε υλοποίησης αρχές
ΤΟΙ έτι:υς η ανάπλαση τικ
το μέτρο είχαν
2 Ι μ .ωμέτ0κ0Ι ζπΤτίππος ΠΤν ανα-
στολή των στην ΑΥΤΡά μέχρι νο
το ρ κι-
νήΙΙΧΙ. 11
Ηλεκτρική
ΠΟΙΟΙ θα "τρέξουν" ΤΟ έργο
διασύνδεσης Κρήτης-ΑΤΤΙΚής
ολοκληραηη ΙΙζ
για ΤΟ ΚΙΙλωδΚΙΚά ΙΙΙΛΙΚΠ0 ΤΙΚ
ηλεκτρικής διαιΙΝδεσης και
την των αναδόιων γη τα τέσσερα
τμήματα έργου
η Αριάδνη Interctmecthn, τοι
ΑΔΜΗΕ. ΕιδικότξΙΥΙ.
η πω "ήρε δύο έργα. η και
η με NKT.
Πάνω από τα 830 εκατ.
"βλέπει" η Μασούτης
άνω των 830 εκατ. ευρώ ανα_Ιένεται
νο το 2019 η με
ΤΤ στΚ τικ
cnoios ετ«ρατεί γιο το γεγονός
ότι έχων σε 0ετ«Ο πρόσημο. έστω
ΟΙ ιης
μάρκετ σα 13
Δευτέρα οι δεσμευτ«ές
προσφορές για την Creta Farms
γκι ιην Creu
Farms, το β"" τιμ Δαπέ-
εκπνέει η κατά&σικ
την της
τι ισχύει για το διάλειμμα
από την εργασία
ιης εβδομάδα η
των κοττχγτημκΠτυν περιλαμ%νΕΙ Το
&όστημο από Ι 2 μ. έΙ 4 4 μ.μ.
στως ερ κατά
ιο (αποχή
20 λεπτών. Το διάλειμμα γίνεται
στο τω ΜΙΕρήσιοω χων0υ τη0-
είνα εργάοιιως και ανα-
στην ΚΟΤόσταιη ΓφαΠΙΜ1ΙΚ0ύ. Αυτό
σε έγγραω το
Ερ σε σχετκό
Ί"-8ξ0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤος : 950 27.081
Έπαινοι, αμφισβηπίσεις
και ενστάσεις αιιό το ΔΝΤ
Βλέπει επίτευξη δημοσιονομικών στόχων φέτος, «κενό» για το 2020 - «Καμπανάκι» για ανάπτυξη
Με αρκετές στα θετικά
ΙΙOΙΙ εμπεριέχει η οικονομική ΙΙ0λ*
ΤΙΚή που η € Ι δικά
ΟΕ άΙΙ ΠΙ” ΠραΜΙηση Των
ΚΕΧΙΤΙΗ)ΙΙOΙήοετον. και τις
συντελεστών την
Επικριτικά
για τις τράπεζες
">λογήΙ0Ι) και της
στη δημςηιόΤη1α η
ΙΙΙν Το
ti,W
χιον ιο 2020.
Περιγράφει μια ΙΙΤΡξία όσον
ΙΙΙ" επενδύσεων και της ανάπτυξης. Ι) πέρΙIΙ,ς
με ε1υΤάοεις- . Κα Ι από το Ιτα-
ΚτήΙίΙΤΤΕΙ totJ aVtiEEtES
εκτιμούν ότι ΙΙ@ΙΙξΙ τηρηθαίν
ΙΙΙ ουμφκονηθέ-ναι "to Eumgroup Του Ιουνίου ΤΟΙ
2018. γίνεται .καιευτημΔΤΙ
κι το οποίο τι
Ή α άΙΙτυξη οτηι, αλλά έχει ήδη
Ιης ΙΙΙ10υοάις Και
του
OEtW . to ΔΝΤ. σελ S
ΑΜ-δοση Ι Οπούς ελληνικού ομολόγου (Κ)
ΙΟΥΝ ΑΥΓ. ΣΕΠ
Ρευστοποιήσεις πιέζουν τα ελληνικά ομόλογα
Σε κα η ΈΙΣΙΤ0 έναν
δυναμκΟ Οκτώ"". ρ καλά γκι ελληνκή
a σε στοάακή χθες η ται
ΙΟ ΤΟ Ι
στο Ι το στις Ι 82 σελ. 2
Φορολογικά κίνητρα
για νέους επαγγελματίες
Φόρος εισοδήματος 4,5% σε χαμηλοεισοδηματίες
Αυξήθηκαν
κατά 14.062
οι εκκρεμείς
Ιούνιο - Αύγουστο
Ι από τον
Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του
20 Ι 9 ή Ιαν o συνολικός
τω , κυραον και
κα Ι αυτών του δημτχήου τομέα.
με 3η τριμηνιαία
έκθεση του 2019 του Γβ<Ιψείου
ΙΟΙ_Ι
της Βουλής. σα 6
Ληξιπρόθεσμα
μέσω Ταμείου
Παρακαταθηκών
Προμηθευτές Δημοσίου χωρίς ετημερότητα
οι οφειλές ΙΙΡς τους πιημηθευτές του Δημοσίου οι
οποί οι έχουν κα Ι α ΠΙλΙΙ>ΙΙΚή
ρότηια και ΙΙΙΙ0ΡΙή ειοτιιχίξουν τα
σχετικά ΥΓΙΟΙΚ,
που κατατέθηκε οιη με σκοπό να
που αντιμετωπίζουν ΙΙ"λημα. Παράλληλα με την
ετμιρμογ ή ιου θα ΙΙΙ ληξιπρχΒε
ομα του Δη μωίου τους Ιδιώτες. 7
Σημαντικές
για νέους μικρομεσαίους
χειρημαιίες και ελεύθερους
επαγγελΙΙ(ΙΙίες ΙΤOΙ ΙΙςΧΙΥΙΙαΙΙ>
ποιούν ετήσιους ΤζήΡΙ]ς μέχρι
10,000 αλλά Και για ΧΙ-
λιάδες αγρότες με πολύ χαμη
λά κρύβουν οι
τάξεις του φορολογικού νομ&
οχεδί0ΙΙ Π 0 υ έθετε δη ΙΙάΊ<Ι
διαβούλευση η κυβέρνηση.
Otl(OS Ι1ρΧ ΚύΙ1ΙξΙ από μια πιο
προσεκτική ανάγνωση των δΙΙΙ
ΟΙ 0110
ες τις στην κλί
φυσικών προσώπων. ια καθα
1101) ΊΙΙOΚΤ0ύν ΟΙ Ιέ-
«Πράσινη»
επενδυτική
πολιτική
από την ΕΤΕπ
ΧΡΥΣ0ΣΙ46ί636
οι εμποροβιοτέχνες και
θερ0Ι κατά ιιι
τρία ΙΙΙΧότα άσκησης ιι0ι,
λογούνται πλέον με έναν εξαι
χαμηλό
της τάξει.κ του Ι5%.
t« ξΙή01(Ι α ΚΙΙθάρΙOΤΙΙ
δά τους δεν υπερβαίνουν τα
10,ΤΜΗΙ ευρώ. Επιπλέον. η
Ι.κγη του ελάχιστου συντελεστή
από ιο 22% οτο 9% θα
και για τις εΙΙΙ
Και ξΙ4Κ*
υοντα ποσά τους μαζί με τυχόν
από πωλήσεις- ΥΤ-
ωργικών προϊόντων δεν υπει>
Πάνω από
255 τρισ. δολ
11F
Θα ΙΙΙ 255
λάρια το παγκόσμιο χρέος το
2019. ΙΙΙΧ>
το Διεθνές ΧρημαΙ&
ΙνσΙΙΙ0ύΙ0 (ΙΙΕ ].
που σημαίνει ότι σε κάθε
από 77
δισεκατομμυρίων του ΙΩκινήτη
αναλογεί ΧΝος 32.500
»αρίων. σελ 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο