Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-18122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
ο
από τους λίγους"
ακομη μία
ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ 4262 - ΕΤΟΣ 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΙΜΗ0,50
Σεισμός 3,0 βαθμών
Α .η(ήτηπη: ΠΙ
Συνέβη πριν από 9 λεπτά
17/12/2018 1002:23
Τοποθεσία: 13.6χΛμ Βορειοδυτικά
από Καρδίτσα
21,8456
Γρήγορο 10tMn ΟΙΟ σημξΚ) »
Μη ΔΙΦΝ0 μη
LIVE
Κούνησε την Καρδίτσα
00 σεισμός είχε επίκεντρο
στο Αγναντερό και συγκεκριμένα
13.6χλμ Βορειοδυτικά από Καρδίτσα
και Εστιακό Βάθος (χλμ.): 10.0f,
Γεωγ. Πλάτος, Ρώίκος: 39,4735,
21,8456.
ΑΙΙό τον σεισμό δεν αναφέρθηκαν
ζημιές
Σελ5
i Δέματα "αγάπης" από τον Ε.Ε.Σ.
Το κοινωνΙΚό ! ! Ο Δήμαρχος Παλαμά Γιώρ-
i ! γος Σακελλαρίου και τα
του πρόσωπο
δείχνει για
μέλη του Δημοτικού Συμβου
Ι Νου
φορά o Ελληνι- !
σας προσκαλούν σε ανοιχτή
κός Ερυθρός ! i εκδήλωση την Τετάρτη 19/12
Σταυρός, μοι- Ι .
και ώρα 18:00 στο καφενείο
ράζοντας δω- i ! «ΤΙΤΑΝΙΟ» με θέμα «Δημό-
ρεάν τρόφιμα i ! σιος Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικιίς
i Ι Αρηίς»
φ Σελ. 13
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο