Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-19112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-19112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 ΙΙμή: 1.30
Κερδίζουν έδαφος
τα &φαρμακεία
ΙΙΙ" OTtW
ΤΟ TW eReta1 Alkflt
Cawer1 Grap. ΕΙκότειΧ]. κατά 2 Ι %
ται το 20 Ι 9 α Ελλήνων από τα
Ι.πωιμΚετα όη
ΜΗΣΥΦΑ (μη
σα 12
Διάθεση μετοχών
Προς άντληση 63 εκατ. δολ.
η Danaos Corporation
μετοχών η
η ΟΤΟ MYSE
Γάννη KC4hTO, να
αντλήσει μέχρι και 63 εκατ.
Την κήπ“η αυτή "ΧΫνΕτ0Ι και άλλα
ο Ελληντκ
εκ ΙΙΙ" 10
6 εβδομάδες προθεσμία
για το αφορολόγητο
15% τω
τους
νο το
ΙΚΑ. (1JVltlbOl."a ΚΙ
αγΦ1Ες γκι να
Ι 9Φ-2. Ι σελ. 3
Παγκόσμια ανησυχία
για τη βία στο Χονγκ Κονγκ
η ΙΙτν
ιης με το
τικ w
KO&iK η
σα"ες κοι κατά
0ηΠΙ4Ιένα στο
Μ]νεπιστηιωκό δρυμο. Η Κίνα ανέμαε τως
κα ότι με
14
ΝοτιοανατολΚή ΕυράΜΜ
ΣΤΗ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Π "ΒΛΕΠΟΥΝ"ΠΑΤΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ MORGAN,
ΟΕΙΙΤΚΗΕ BANK ΚΑΙ HSBC
Ιωάννης Τσακίρης
Ανά
Επενδυοεων
Δημιουργία
ταμώυ
επιχειρήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος:95ο
Θετικό σήμα από Κομισιόν
για μείωση πλεονασμάτων
Μήνυμα Σεντένο για επικαιροποίηση των εκτιμήσεων λόγω των χαμηλών επιτοκίων
Τα ΙδιαίΙξΕΧΙ χαμηλά επιτόκια στην Ελλά
θα ληφθούν υπόψη κατά ΙΙΙ* Εξέταση Του αι-
τήμαιος της κυβέρνησης ιιι μείωση του οτόχου
ΤΟΙ με 10 .
10 υ ΕΙΙΙτωυΙΙΡ. Μάριο Σενιένο, Την απάν
ΤΙ10η αυτή . Που ουσία δημιουργεί σημανΠ-
για μείωση από το 2021 του ετή
ΟΙ0υ ΙΙμοιογε-νούς ΓΙΟΙ μέχρι ΤΟ
τέλος ιου 2022 έχει καθοριστεί σε του ΑΕΠ,
έδο“Ε O K. ΠΙ
όγκος συμφωνιών
γεωγραφική περιοχή (σε τρισ.
τοι της ΝΔ Γιώργου Κύ Ο Έλ-
λΙ1Ιτις ευμ,ωυληπής ζήτησε από
τον ΕΙΙιχοπαίο αξιωματούχο κατά πόσο ιο ΕΙΙΙΤ>
gT0up θα υπόψη 0Ι1μερινά Ιων
ομολόγων. τα οποία 010 όταν
καθορίστηκαν ια πρωτογενή ata
για την Ελλάδα και είναι I Σύμ
με tov Ευρωπαίο αξιωματούχο t« σημερινά
είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την
Ελλάδα. η οποία επιτεύχθηκε Χάρη στις
ης των
Όντως χρειάζεται Των
ων για ιιι επιτόκια καθορισμό των ηρωιογε
V(hV ΠλΕονασμάΤων Και έχουν ήδη επιληφθεί τοι
θέματος o Ι Ιόνισε o κ.
θυμίζεται t« σημεΡΙ . ά χαμηλά επιτόκια είναι
ένα βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για την
ικανοποίηση Του ΙΙΙΙήματ«- μείωσης Ιου ύ ψ0υς Του
ετήσιο Ι) από το 2021
Και μετέπε-ιΤα. σελ 5
Αντίστροφη μέτρηση
για το κοινωνικό μέρισμα
Έως 500 εκατ. ευρώ το διαθέσιμο ποσό
2013
Ανεβάζουν ταχύτητα εξαγορές και συγχωνεύσεις
εξέλΚΙ
εν ΡΟ,Ίω τακ μ ,τς τω
ΤΟ άη ΤΟ ΤΟ ετάΤ&10
τι1κ ta.l τι tl N "W. 2
21 δισ. ευρώ
η «ιιράσινη»
συνεισφορά
στοΑΕΓΙ
ΕΣΕΚ
της ΛΤ
ται να τεθεί σε δημόσια δια-
κό Σχέδιο Την Ενέργεια και
το Κλίμα, ιο οποίο θα
πει φιλόδοξους στόχους
τη των ΑΠΕ
για την ενεργειακή απΜοτικ&
τηια που συνολικά θα
21 δισ. στο ΑΕΠ. 7
On1ine το 2020
οι ταμειακές
με το Taxis
Ηλεκτρονικός έλεγχος των τιμολογίων
Το 2020 lkl όλες οι ταμειακές μηχα-
νές με ια συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
(ΑΑΔΕ). τι κάθε ΙΙΙΙΦΙήΊ0
και v« αλλάξει το οημερινό κατακερματιομάη
τοπίο ιριών ΙΙΙΧΙ)Ιήτων, τόνισεοδΙ0Ικητής
της Αρχής r. Πιτσιλιάς. Η έμιικιση της ΑΑΔΕ έχει
φεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό ΙΙΙς
κής διοίκησης και ειδικότερα στο τρίπτυχο: πλε-
βιβλία ηλεκτρονική ΙΙμολόγηση
δεοη φ0ΙΧ)λογικών μηχανισμών με το Taxis.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοι
llW πορεία
λογικών περιμένει
ιο ΜΥΙΙΠήρΙ0 τοι Κρά-
τους πριν στεΰξΙ στο
Κό Και "lOV ηρωθΙ_Ι-
πουρνό τελική του πρόβλε
ψη για Ι10 ίΚία ΤΟΙ W11V01i
διάθεση αξιοποιήσει Και μέ-
του που έχει
ΙΙδΙάθξΙ0 -to
του οποίου εκτιμάται ότι κι),
περίπου 25ΙΒΟΟ
εκατ. αλλά
ΚΙΚΙΙή0ξΙ ΛΊΙ ΙΙΙΚΝ μέρος
υπερπλεονάσμαιος στην..
άκρη Παν ενδεχόμενο. το οι-
Γαλλική
πρόταση για
τη διεύρυνση
msE.E.
κονομικό αναμένεται
ΚΙ ΚΙΙΙΙΙλήξξΙ "ΙΙΙ διάθεση ΙΙΙ>
σού της 300 έως
εκατ. μέχρι to ΙέλΙΚ 101
ΧΙΧ5νου. Για το ποιοι θα οι
δικαιούχοι αλλά Κα ι για ιο
ποσό που θα διανεμηθεί η
κυβέρνηση ΙΤΙΧΚ ΙΟ ΙΠ-
σιγήν Ωστόσο. οι τε-
αναμένονται
ούντομα. ενδεχομένακ και πριν
ό to τοι , θα
πρέπει να ξεκινήσουν και οι OXE
ΙΙΚές Τόσο
την ψήφιση της σχετικής
ΙΙςΗξΙΙΚής διάταξης Κα Ι για
τη διάθεση ιου στους δΙ
ΚΤΙΙ0ύΧOΙΚ. 4
Ομολογίες
500 εκατ. ευρώ
αιιό τον όμιλο
Mytilineos
Ευνοϊκή η συγκυρία
Την ευνοϊκή συγκυρία στην
αγορά. τη θετική αξιολόγηση
των διεθνών οίκων την
πιστοληπτική του ικαιτίτηΙΤΙ.
ΙΙΙ” ιοιι
μή να αξηποιήσει ο
λος Mytjlineos ΙΙ
οτην έκδ(Χ η και διάθεση ομο
εκατ. με λήξη το 2024. 11
ΧΡΥΣΟΣΙ.47Ι,Ι3Α ΠΕΤΡΕΜΙ063,661

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο